Ayanan Dagidi Kari?

Ti kari ket sagrado.

Ti kari ket masapul a matungpal, tungpalen ken aramiden.

Ti kari ket saan laeng a sao, no di ketdi aramiden.

No isaom, aramidem.

Nalpasen ti kayat dagiti nagadu a mayat nga agserbi. Nalpasen ti panawen a panagpili ti agserbi ti kaadduan, ti komunidad, ti gimong. Napilin ken situtugawdan.

Dagidi nanumo a kakabsat, addi, mamanong, nananang, mamanang ket madaydayawdan. Isudan ti madaydayaw a mayor, ti madaydayaw a bise mayor ken dagiti madaydayaw a konsehal ti ili. Saandan a nanumo ken mapatakder payen ti tao nga agpalakpak no kastan a sumungadda ti tallaong.

“Pasungadantayo man ti nabara a palakpak ti madaydayaw a mayortayo!”

“We are acknowledging the arrival of our Honorable….!”

Nalpasen daydi panawen a dagiti agngayangay a politiko ket kaslada man aglako ti nalaes a bulilit, galunggong, nga agsursor uray no sadino a sulinek a paset ti masakupanda basta laeng adda botante.

“Dumanonkami man apo dita madaydayaw a pagtaengenyo…”

“Ala, diyo koma liplipatan daytoy nanumo a kabsatyo…”

Wen, nalpasen ti eleksion.

Ngem, ayannan dagidi kari?