Ayanan Dagidi Kari?

Ti kari ket sagrado.

Ti kari ket masapul a matungpal, tungpalen ken aramiden.

Ti kari ket saan laeng a sao, no di ketdi aramiden.

No isaom, aramidem.

Nalpasen ti kayat dagiti nagadu a mayat nga agserbi. Nalpasen ti panawen a panagpili ti agserbi ti kaadduan, ti komunidad, ti gimong. Napilin ken situtugawdan.

Dagidi nanumo a kakabsat, addi, mamanong, nananang, mamanang ket madaydayawdan. Isudan ti madaydayaw a mayor, ti madaydayaw a bise mayor ken dagiti madaydayaw a konsehal ti ili. Saandan a nanumo ken mapatakder payen ti tao nga agpalakpak no kastan a sumungadda ti tallaong.

“Pasungadantayo man ti nabara a palakpak ti madaydayaw a mayortayo!”

“We are acknowledging the arrival of our Honorable….!”

Nalpasen daydi panawen a dagiti agngayangay a politiko ket kaslada man aglako ti nalaes a bulilit, galunggong, nga agsursor uray no sadino a sulinek a paset ti masakupanda basta laeng adda botante.

“Dumanonkami man apo dita madaydayaw a pagtaengenyo…”

“Ala, diyo koma liplipatan daytoy nanumo a kabsatyo…”

Wen, nalpasen ti eleksion.

Ngem, ayannan dagidi kari?

Philippines: A Nation of Servants?

Nakakatuwa at nakakalungkot na isipin na ang Filipinas ay nasion ng mga tagapagsilbi o naninilbihan.

Ang unang pumasok sa aking isipan nang mabasako ang balitang ito ay: “E, ano? Hindi nga ba?”

Karamihan naman sa atin ay nagsasabing huwaran tayong manilbihan, mula sa pangaral ng simbahan na walang pag-iimbot na paninilbihan hanggang sa mapagkunwaring mga public servants.

Hindi ba pinangalandakan ng ating butihing pangulong si Gloria Arroyo sa harap ng UN na ang mga Filipino ay handang manilbihan? Hindi ba’t matagal na nating inilalako ang mga Filipino sa ibang bansa? Tinawag pa nga natin ang mga OFW na mga bagong bayani.

Ipinagmamayabang pa nga ng mga opisyales kung may bagong order ang ilang bansa sa mga Filipinong maninilbihan. “O, heto ang magandang balita”, sabi pa nga nila.

Aminin man natin o hindi, ang ekonomiya ng Filipinas ay nakadepende sa mga padala ng mga naninilbihan sa ibang bansa.

Sa Filipinas mo rin lang mababalitaan na ang mga doctor ay nag-aaral ng nursing o gustong maging nurse para manilbihan sa ibang bansa. Tapos sabihin natin na kulang tayo ng kualidad na mga nars?

Naglipana na rin ang mga paaralan ng caregiving. Ano ba ang caregiver sa tingin ninyo? Hindi ba ito’y naninilbihan din? Ang masakit pa diyan ay mga professional ang karamihan sa mga tsimay na Filipino sa ibang bansa. Nakapag-aral na guro, tsimay sa Hongkong?

Ang komento sana na ito ay tanggapin natin bilang hamon. Ipakita natin na ang kaya nating i-export ay hindi lang tao. Pati rin ang mga may kalidad na produkto. Sabiko nga sa aking biro: the best Philippines’ export quality product is Filipino herself.

Hoy! Gising! Huwag reklamo ang atupagin ninyo. Gumawa tayo ng paraan na sa atin manilbihan ang mga kababayan natin. Ipakita natin sa buong mundo na mali sila sa husga nila sa Filipino.

Mali nga ba sila?