Online Publishing Cooperative, Kayatyo?

No malagipyo pay daydi nairugik a paskil, Nagrigat Ketdin ti Marigrigat, nairuanganko ti maysa a panggep a kas ti Ilocano Online Cooperative Publication. Desididoak iti daytoy a panggep gapu ta konbinsidoak iti tignay cooperativa. Iti daytoy a tignayan nga agob-obraak ket ammok nga adu ti maitulongna daytoy a kas alternativo a wagas ti panagbiag, alternativo ti kapitalismo ken socialismo a tignay. Ti cooperativismo ket adda iti baet dagitoy a tignayan.

Ket ammok a mabalin daytoy a tignayan a kas dalan ti pannakataginayon ti Literatura Ilokana. Adu ken adunto pay ti naayat a mangpasantak ti literatura ilokana ket babaen ti nain-cooperativaan a tignay, panagkunak ket na-an-annayas ti tarayna. Daytoy ket saan a maaramid a gunglo a kas GUMIL wenno TMI. Online daytoy a gannuat.

Sapay koma ta suportaranyo daytoy.