Nailibayak…Naunday Unay…

Wen, kakabsat…

Nabayag sa daydin naudi a postek iti daytoy a kalapaw. Agregreg pay ketin dagiti sinigpit…binakabak payen dagiti bautek a nakapisokan kadagiti mikol a naurnong kadagiti pabalon daydi inak…wen daydi inak nga inyaramidak ti blog koma a pangurnongak ti babassit a mikol tapno maipaagasmi…natayen ti inak.

Hulio 6, 2010, 2:20 ti malem, kalpasan ti siam a chemotherapy sessions na ken ti naunday unay a panagibturna ti saem–ti nasapa a pannakaawanna, ti panagibturna a mangawat a saannan makita ti panagdakkel dagiti apokona, ti panangibturna a saan a mangipakita kadakami ti panangep-epna ti sakit/saem a mariknana, ti pananglaban ti panunotna nga ikkanna kami ti ay-ayo uray dua laeng koma a tawen tapno makitami met ti naggastosanmi kenkuana, kalpasan ti adu a saan a mailadawan a panunot, rikna ken aramid–natay a daytoy kano laeng ti naibalikasna: matayakon…

Hulio 3 idi ibagada kaniak a marigatan ti inak a mangan ket intawag ni Antik a Simpling a masapul a pasiarek ti inak gaputa inbagan ti kasinsinko a Doctor a saannansan maabot ti maysa a lawas. Domingo idi, Hulio 4 di maawatko dayta a tawag.

Lunes, Hulio 5, idi linuganak ti kotsek a kaduak ti asawak a nangbeltak ti nasurok met a dua gasut a kilometro a baet ti Tagudin, Ilocos Sur ken Dasol, Pangasinan. Nadatnganmi ti inak a nakaidda ngem makasao pay met laeng. Nakapsut ngem napigsa ti pakinakemna, wen, ti nakemna a saan pay a matay ket kunak: nii, napigsaka pay met laeng gayam.

Nakunak daydi, kakabsat, a kas pangpatibker ti riknak a saan ket a ti rikna ti inak. Coping mechanism, wen, dayta man ti awagna ti rikna ken tignayko gapu ta ammok a  saannan a maabot ti makalawas.

Martes, Hulio 6, bigat. Dinawat ti inak nga apanmi alaen ti doctorna sadiay Bugallon, Pangasinan. Napankami. Insangpetko ti doctor a kiddawna. Numanpay kuna ti doctor a saan pay a matay ti inak a kasungani ti inbagan ti doctor a kasinsinko, kunak iti bagik: imposible a mabiag pay.

Alas dos ti malem, pinagawidna kamin ti inak gaputa inbagak nga adda sagubanit ti dua nga annakko a napanawanmi. Ken, adda met appointment ti Doctor. Adda kamin ti Sual idi itawagda kaniami a natayen ti inak.

Kuna ti kabsatko: apay a pinapanawna kami pay?

Saanmo koman pabasolen ti inatayo, kunak met.

Wen, ti inak, saanna a kayat a makitak a matay…ta ammona a ti kayatko a mabati kaniak a lagip ket dagiti naragsak a kanito.

Ken wen, saanak a nagsangit, naganug-og inggana idi maiserreken ti bangkayna iti panteon. Nagtaraigid laeng dagiti luak. Ngamin, ammok, nanamnam-ay ti napananna. Dinillaw daytoy dagiti kakabagiak ngem saankon ida sinungbatan ta nalawag ti kuna ti padi nga angkelmi: ti pannakatay ti bagi ket isu met ti pannakiranud ti agnanayon a biag a kas inyadal ni HesuKristo.

Adu dagiti pasamak ken nakaay-ayat a naaramid a mabalin nga inu-ugma kunak wenno nakaisigudan laeng a kultura ti Ilokano. Kas koma ti panagdalungdongko ti manto. Piniktyurko ti rupak, ay ket kaslaak metten dagiti ladawan dagiti abu-sayap iti diario. Ti kararag a napno dagiti madagdagullit a kararag a kas koma: maysa pay nga amami, maysa pay nga ave ken gloria para ti kararrua ni Amparo. No saanak a mariro, maminsiam ngata a madagullit daytoy a petision.

Saan kano a mabalin ti agdigos sadiay balaymi. Ket ania ngarud, binitbitkon a ti sangatimba ket napanakon a ti kasamekan a nagbuyat.

Saankayo nga agobra kunada pay. Ket no ‘wan met palikodmi.

Nagpukanak ngarud ti kawayan a pangnayonmi ti inaramidmi a sapaw. Agdungerka loko kunada man.

Ania koma ti koneksion ti panagminatay ti panagdunger, ala man?!

Maiparit ti agkutim kadagiti natangken a banag kunada. Ala, ket no ti inpasangok kadagiti agbantay ket kornik nga aramid ti Candon City, hay.

Sublianakto dagiti kakabagiak a nanglualo. Saan a tapno agyamanak, no di ket apanko irecord daydi lualoda nga adda pay latinna. Narigaten no mapukaw dagitoy nga ugali/kaugalian ta siak a mismon a maseknan ket makaellek payen a dumngeg.

Ala, anusanyo pay laeng daytoy.

Nailibayak ket addanto pannakariing tapno agpapatangtayto manen.


Advertisements