Umaykayo, Ibagak Amin Kadakayo Dagitoy

Damagenyo, ayanan dagiti sabong?
Dagiti pinenpen a papel ti daniw
a nagubbogan ti panagimutektek ti biag?
Dagiti sagumaymay a nagalud-udan ti tudo
a nangsibog kadagiti namnama a naitukit ti baet ti kimat
ken gurruod ken ikkis ti ragsak dagiti billit?

Umaykayo, ibagak amin kadakayo dagitoy.
Umasidegkayo.
Agindegak ti kalapaw a sumango
ti agdaldalluyon a ngayed ti namnama a naibugas
kadagiti ikkis ken rag-o ken pannakapennek
dagiti ubbing iti ay-ayam ti kaputotan
a kinnirit ken pinnuged ken siatong
ken sunay ken sungka.
Hans, malagipmo?
Eman, malagipmo pay
dagiti silo a pakat kadagiti desdes?
Anib, sika, dagiti ngay nabaliktad a bato
ti panagkurimes ken panangsiblokmo kadagiti agatol
a nairagpin kadagiti bulbul-ok?

Adda arte a taginayon a laok dagiti sagibo
kalpasan a ngimmisit amin nga alamen
ti nagparutan ti natinggaw a pan-aw. Adu met
ti naadaw iti panagpamarut dagiti tungkling
ken ti panagarudok dagiti pugo, kumleb, arudok
ala pagpag a kas met laeng panagpinnaltog dagiti bislak.
Makapaisem man met ti lagip iti panagin-iniin ti batya
a naisalog iti sengngat a nakaigelgelan dagiti tekkab
a dagensen dagiti kalman, dagiti aldaw ti panangarrabis
ti tambak.

Pagamuan timpuar dagiti rettab, agngayngayebngeb
iti agum a tawid ti palso a papel. Nagungor
dagiti buldozer a kasingin ti anglem ti M-16.
Nakset dagiti linnaaw ti sagumaymay ti kalapaw
ket nagpaggaak dagiti kullaaw. Naaladan
dagiti pan-aw, nabuak met dagiti tukling ket saan
met a nakapagarudok dagiti pugo. Awan
simngaw nga ikkis wenno gikgik koma laeng.

Sadiay, itudok, ti nakaitugkelan ti banbanti
a kalasag ti mandala nga apon dagiti billit
tuleng ken sadiay ti nagsalaan dagiti tadok
a pinakawan dagiti rakem. Sadiay met
a nabilang dagiti binettek ken siningay. Sadiay
a naisiraman dagiti nairub a diket. Dita
iti saan nga adayo a nasangat dagiti silo
iti abay ti dati a sengngat. Nagin-iniin met
dagiti batya iti dayta a pantok ket nagayus
dagiti kabkab a nagtunged kadaydi burubor
dita. Wen isu daytoy dagiti naibaul a tawidyo
no maburakyo koma dayta nakabite a bangen
ti waya dagiti sirmata ken maabogyo
dagita nakaikuadra nga awto a sukat
dagiti dawa ti namnama. Ket, agsublinto
dagiti sabong ken dagiti daniw a napenpen
a tinakaw ti panawen.

Sinipatko ti Sal-it a Balikas

(Kalpasan a mabasayo daytoy ket pasiarenyo man bassit daytoy  nga e-publicasion, DALIGCON JOURNAL)

Bimmangonak a nangtabbaaw
ti balikas a sutil, mangkikkiki
ti ariek a patauden ti panagrisiris
ti dapan iti pungan, ti salladay
ti sap-al dagiti dagensen a naturogan.
Ninam! Kunak no lamok
ket inaprasak ngem rupak ti nasipat,
natungpak nga agngarngarriet.
Hmmmn…

Mawawak ti danum, ti nalamiis
a mulumog dagiti sang-aw ti gin,
glug, glug, ahhh…
kurang pay aya met ti naitanamitimko
nga Amami ken itdem kadakam’ ti kanenmi?
Buisit! Aggaradugod pay ti boksit.
Saan met a makabsog ti panagapiras
ti ave, ti salve nga reyna dagiti rapas
ti tagainep a nagmawmaw ken mawaw
ti bendision ti nagan ti gloria
nga agkabaw ti sao a bussog
ken bubussog.

Ni ay, agtayyek pay met aya
ti electric fan? Di met naputeden
ti nailimos a kuriente? Ulawkon san
Apo ta agtayyek metten ti lubong
ngem idawatko a pagtulidem
tapno agkiamkiam met ti pannakarnek
dagiti nakaparintumeng idi sardam
a nakapudno idta kaasim.
Bwuaaak! Ninana a balikas!
Makariingak laeng tungpaek,
sipatek no kunak sipatek
dagita sal-it a ballikas.

Laglag, dupek!
(Tungpa…)
Ikiwarmo ket ‘ta lugaw!
Artek…

(he he, kunak no ti arak
ken tagainep ket makabsog met…)