Sermon iti Sirkulo a Lata

Daytoy ti naitarimbangon a padamag
ti kaltaang a mabisbisinan:
Natayen ti angrag dagiti ima
a sangpetan ti limos a mabigatan.

Ket, inton agrikki ti lubong sa maiwarsi
ti mulagat a nakamukat, tarayento
ti anghel ti abito dagiti kopa
ti naiburnay a pagbuggo
ket maipuruak ti pammakawan
ti sidadata nga angdod ti bigat.
Ti Domingo, adunto dagiti maabel a sarita,
wenno, maadi-adinto a makipila dagiti balabala
a gapu ti sangaagpa a kaadayo
ti ruangan ti paraiso a naipanamnama
ti maminpitopulo a pannagna idi kalman
a sipaparintumeng ket sitatanggayanto
dagiti ima nga aguray ti maipisok a kaasi.
Ngem, saanto latta met makita ti kaadduan
a nakapenned ti rangtay nga agturong
ti umok dagiti tinukel a balitok ti santo
dagiti salakan. Ta, iti apagsipnget, agbutengto met
dagiti martir a malapgis
dagiti burik ti koronada
a paulo ti panaginkukuna
ket maisukat koma ti tinukel
ti bagas uray awanton ti naikopa nga arak.
Mairikepto met ti simbaan
inton mapatit dagiti kampana ti bendision
Ngem aglibasto latta dagiti gapu
a maibitin kadagiti tagainep
iti kulay-ong ti manakem.
Rumkuasto a kas aweng dagiti lagip
ti kulibagtong dagiti maipiltek a pirak
ti kada panagkuy-os ti maikurimed nga anges.
Wen, maikurimedto ti panaganges ti limos
ket agpauyonto a dumteng kas iti naipadto.
Matiliwto ti agleddaang
ket mamalmalo a maikulong
ti panawen ti panagsimron ti kuplat
nga aplag ti limmetem a dalan ti biag.
Ala ket ti sanggir a pader
ti angseg ket dinto agmawmaw.
Tumpuarto met ti anglem ti desaparcido
a nakem, agadda a mailimogto
iti plastik idinto a mabalo ti sagawisew
Ti dingraw a kas saksi
ti agpukawpukaw a siddaaw
dagiti karkarma ti dayengdeng
ken ti muttaleng ti kinapudno
a mabalkot ti lamiis.
Agdappuorto ti lanitog ti pirak
Ket maitabonto ti agbukbukod a binting
ti sirkulo a lata
Ti naulila a limos.

Awanen ti bulag a mutektek ti biag
iti panagdaliasat dagiti kakaasi
a sumuknal ti Domingo.

(Naipablaak iti Bannawag, Enero 26, 2009)

Ti panagayab, panagsubli ken panagpanaw (manen)

Siak, Joseph Apale, ni JesuKristo, kenni Francis Pasion

Siak, Joseph Apale, ni JesuKristo, kenni Francis Pasion

Dagitoy kami idi surotenmi manen ti agsubli sadiay seminario. Siak, ni Joseph Apale ken Francis Pasion. Tallo kami laeng a nakasubli iti batchmi. Ken, adda met dua a padi a sinublianmi, ni Ruben Mandin ken Charlie Ricafort.

[rockyou id=123382004&w=426&h=319]

Calling all FELLOWS. Please contact us at my mail add.