Dagiti Paskua ti Biag ni Anib

Whenever I see girls and boys
Selling lanterns on the streets
I remember the Child
In the manger as He sleeps…

Napigsa la unay ti radio ti trak. Pakdaar nga addan nga aghakot ti basura.
***

Desiembre 24, 5:00 ti malem, ita a tawen.

“Tata, bumabaak man pay laeng. Masadutak nga agrikos ita ditoy village.” Kuna ni Anib idi damagen ti tsuper ti trak ti basura a naynay a sursurotanna no apay a bumaban. Malem ken bigat a sumursurot ita manipud idi nagbakasionda iti eskuelaan. Ita met laeng nga ipilitna ti bumaba. Nakakulimbaba iti bakrang ti trak, iti abay ti drayber.

Bisperas ti paskua. Nasuroken a makalawas sipud pay inaldawenna ti umagibas ditoy ngem uray koma laeng anniniwan ni Ania ket saanna man laeng nasirpat. Padasenna man a bantayan ti ruangan ti balay bareng adda rummuar wenno rummuar met ita ni Ania.

“No bigat, Tata, paskua ket adunto dagiti basura, agalasingkotayo kadi?”

“Wen, Barok. Kaadu ti basura.” Kuna ti drayber. Minuttalenganna ni Anib. Napasennaay. “Ala ket meri krismas garud, a. Sapay koma ta maawatmo a naragsak ti papaskuam. Aluadam laeng a no pagdisketarandaka dagiti guardia dita.” Ket isungona ti ruangan ti subdivision. Marikna ken maripiripna a saan a gumiddan a rummuar ita ni Anib.

Pinampag met ni Anib ti bakrang ti trak ket kinniddayanna ti dua pay a pahenante ti trak ti basura. Minulagatan met dagitoy isuna sada met laeng immisem. Binaddek met ti drayber ti akseletor a kinagiddan ti itatappuak ni Anib. Sangsangkamaysa a nauyos dagiti sinaay manipud kadagiti uppat nga agbasbasura.

“Meri krismas!” Ti naggigiddato a naibalikas.

***

Desiembre 24, 6:00 ti rabii, dua a tawenen ti napalabas.

“Nang, rabiin, saan kadi a sumangpet ni Tatang itatta?” Sinaludsod ni Ania a kinagiddan ti panangtarayna ti ruangan ti balayda. Nagdalupisak a nagkalumbaba iti paladpad ti lalaktawan ti ruangan. Tinarapnos ti mulagatna ti nakipet a lipit nga agtunda sadiay Kalsada a Dakkel.

Sumipngeten ngem adu pay laeng dagiti pumanaw ken agawid a kas ipasimudaag ti kinaadu pay laeng ti tao ti eskinita. Narigat met ngarud ti nadaras a pannagna iti daytoy a dalan. Adda kanal pingirna ket isu ti maalluadan a maasak. Isu daytoy ti pagayusan amin ngatan a mapaglabaan wenno mapagkisnugan daytoy escalon a nakairamanan daytoy barongbarongda Ania. Agtunged daytoy iti bassit a waig iti likod ti subdivision, iti bangir ti dakkel nga alad. Sinunsonen daytoy da Ania ken Manongna Anib ti maysa a Domingo idi. Ammona daytoy. Natannawaganen ni Ania ti waig. Agregreggaay ti agsumbangir nga igidna, nalidem ti danum ken pinagaponanen ti no ania ditan a basura.

Nalawa kano daytoy idi a waig kas insarita idi ni Ama Delfin, ti Tatangda Ania ken Anib, ngem in-inut a naalad-aladan, nabalaybalayan, sa adda naaramid a subdivision ket nagaburan ti dadduma a pasetna.

Nalawa met daytoy idi a lote. Kaleddaan ken manmano pay kano idi ti abong-abong. In-inut nga immadu ti nagdappat ket idi mapatakder dayta subdivision, immay aminen a napatakias idi dita, ditoy a disso. Napenpen ngarud amin nga iskuater iti daytoy a paset. Ngem uray no kasta, saan ketdi a tugpa tugpa daytoy balayda Ania. Nasemento met ken nalawa met bassit. Kas estoria ni Ama Delfin, adda met maysa idi a baknang nga immay mangpapaalis kadakuada. Ngem, nagbarikada dagiti tagaeskuater. Inpanguloan ni Ama Delfin. Saanen a naulit daydi a panagtunton daydi baknang.

“’wan met ni Tatangen…” Intanamitim manen ni Ania. “Saan met a maladaw no kua…” Pinasirna manen ti sungadan ket nakitana nga adda pay partena a saan a makapagsabat ti tao no di agsikig ti maysa. Makitana daytoy ta apagisu met iti ayan ti street light ti tengnga a paset ti atiddog met a lipit. Adda pay maysa a silaw sadiay sungaban nga isu metten ti ayan ti sari-sari storeda Ana a gayyemna. Nasipngeten ket nakagangaten dagitoy silaw ngem awan pay laeng ni Tatangna.

Uray ni Manongna nga Anib. Awan pay laeng. Simmurot a napan nagbasura. Idol ni Ania ni Manongna Anib. Walo pay laeng ti tawenna ngem natureden daytoy a sumurot ti trak ti basura. Iparit met ngamin ni Tatangna a sumurot. Kayatna met koma ti apan agpidut ti plastik. Bassit pay kano iti tawena nga uppat ken babae.

E, ania koma no babae ak? Kunana koma idi naminsan nga agpakada nga apan agpidut ti plastik dita Commonwealth Avenue ngem malagipna met laeng a bassit pay laeng unay a talaga tapno napaspas koma nga agballaballasiw dita dakkel a kalsada. Adu kanon ti ubbing a naiburandis ti utekda dita gapu kadagiti agsasallupang ken bumanesbes a lugan.

“Tulongannak laengen nga aglaba.” Kuna idi ni Ina Magda, ni Nanang ni Ania ken Anib. “Imbag laeng nga adda agbomba no kasdiay nga agkupit ti barukongko,” innayon pay idi ni Ina Magda. Adda angkit ti inada.

Isu. Naragsak met laeng nga agbomba no man pay kakaasi a mangibaba ti batuag ti gripoda.

Iyarikapan met no kua ni Nanangda ti piso no kasta a maideliberna metten ti naplantsada a nilabaanda dita bangir ti pader. Adda dua a balay nga ilablabaanda dita subdivision. Kas koma ita ket kutkutimanna ti kornik a tinarayna itattay a ginatang sadiay storeda Ana. Nambaranna metten a nangwanawan ken Tatangna. Daytoy ti tangdanna a nagbomba.

Makomikom met ti inada sadiay bassit a komedor ti balayda. Ilutona ngata a daytay kamangeg a bitbitna itay. Saborannanto manen ti knorr cube ken bassit a silver swan soy, dayta ‘adobong kangkong’ kunananto manen.

“Imaginenyo nga adodo a baboy daytan nga adda kangkongna. Naibusen daytay karne, isu a kangkong laengen ti nabati.” Daytoy ti kuna idi ni Nanangda it maysa a panaglalanglangda a mangrabii ket uray la ketdi nakapugso ni Tatangna idi. Inimasda met ketdi a daydi a kangkong. Naimas man met ngarud itan.

“Nang, rabiin. Sa’n kadi a sumangpet ni Tatang? Ni manong, ‘wan metten?” Inkalbitnan iti inada.

***

Desiembre 24, 6:30 ti rabii, ita a tawen.

“Sumipngeten…” Intanamitim ni Anib. Inyabagana ti sako a naguduanan ti plastik. Nagsursor met laeng itay nakadissaag iti daytay trak ti basura. Am-ammo met ketdi dagiti dadduma a bumalay ditoyen subdivision. Naynay met ngamin nga agur-urnong kadagiti karton, bote ken plastik no kasta a Sabado ken Domingo. Saandan a dillawen ken itawag sadiay gate nga ayan dagiti guardia no kasta a makitada isuna.

Ngem, sabali ita.

Nalpasen ti panagala ti basura ket awan koma metten ditoy a warawara. Adu met ketdi a dagiti ubbing ti subdivision nga agaayam ti turotot, lusis, ken agkerkeroling. Ngem, maiduma latta. Mailasin ti linis ti kudil ken kasta metten ti badona.

Aggangaten dagiti silaw ket in-inuten a malukaisan ti raniag dagiti bungalow ti subdivision. Nagraniag!

Inpasanggir ni Anib ti iyabadayna itay a sako ti basura a plastik ti linged ti maysa a sinankuadrado a nasemento a nakaimulaan ti boginvilla. Saan unay a nalawag ditoy. Adda dimmakkel a ficus ket nalidem bassit ti sirokna. Apagisu a sango ti bungalowda Ania. Mailinged met kadagiti nadillaw a matmata.

Wen. Malagip ni Anib. Kastoy nga oras ti estoria ni Adingna Ania idi paspasungadenna isuda ken Tatangna. Pinunasna ti ling-etna ket naggitebgiteb pay ti pangana. Intugawnan iti sirok ti ficus. Kinautna ti sangasupot a kornik ti bulsana. Minatmatanna manen ti ruangan a kulay green. Saan man laeng nga agungap.

“Ayanna ngata ni Ania?” Naitanamitim ni Anib.

***

Desiembre 24, 7:00 ti rabii, dua a tawenen ti napalabas.

“Nang! Ania! Ni Tatang!” Adayo pay laeng ti ruangan ti balayda ngem inkiraiden ni Anib. Inamlidna ti agtedteden a ling-etna. Nagpangres. Ket mangrugin nga agluait.

“Nang, ni Tatang…” Nagbarbar ti nasinggit a bosesna.

“Apay ni Tatangmo?” Iggem ni Nanangda pay laeng ti balkot ti knorr cube.

“Apay ni Tatang?” Kuna met ni Ania a mangkutkutim ti maudi a tallo a binukel ti kornik.

“Tiniliw kano ti pulis. Kuna daytay kaduana dita Commonwealth.” Insaninglot ni Anib ket indalupisakna lattan ti maikadua a pangal ti tallo tukad nga agdan ti barongbarongda.

Saan a simmangpet ni Tatangda iti dayta a rabii ti paskua. Umuna nga rabii iti puotda nga agkabsat nga awan ni Tatangda ken umuna a paskua nga awan man laeng ti pansit a nagsasanguanda. Nakairuaman ngamin ti amada nga adda latta pansit nga isangpetna. Paskua man wenno Biernes Santo, pansit latta. Immanayen ti adobo a kangkong a noche buenada. Saandan a nangrabii ta tinagtagiurayda ni Tatangda baka ketdi inimbitaan laeng dagiti pulis. Umuna a paskua a saanda nabisito ti amada.

***

Desiembre 24, 7:30 ti rabii, ita a tawen.

Binuybuya ni Anib dagiti ubbing nga agganggangat kadagiti lusis. Grupo grupo dagitoy nga agpipinnasindayag kadagiti iggemda nga abalbalay, ti baro a bado nga arruatda. Naarrianggada. Adda met dagitay agbuzzer tapno manglukat ti bumalay sadanto met laeng agkanta ti jingle bells ken felix navidad ken daytay whenever I see boys and girls selling lanterns on the street…

Adda pay maysa met laeng a grupo a dimmalan ti sangona. Pinuruakanda pay ti kendi ken tinapay. Burger sa pay ketdi. Saanna pay a linukaisan.

Tattay koma bigat, prinaktisda met koma dayta whenever I see girls and boys selling lanterns in the street… a kanta ken Ania. Addada koma metten a makisalsallupang kadagiti padada a dungrit nga ubbing a mangwagwagwag ti napitpit a tansan wenno pagtitinnik-olenda lattan, a, ti dua a bato kadagiti abay ti diding dagiti barongbarong. Naragsakda koma. Ken, libreda koma nga aglang-ay…

“Whenever there are people
Giving gifts, exchanging cards
I believe that Christmas
Is truly in their hearts…

Let’s light our Christmas trees
For a bright tomorrow
Where nations are at peace
And all are one in God…

Let’s sing Merry Christmas
And a happy holiday
This season , may we never forget
The love we have for Jesus

Let Him be the One to guide us
As another new year starts
And may the spirit of Christmas
Be always in our hearts…”

“Wen, kastoy koma met ti kantami.” Intanamitim manen ni Anib. Pinaspasurotanna itattay dagiti ubbing a nagkeroling dita ruanganda Ania. Nagkebba pay ti barukongna itay nagrekab ti gate ngem dagus met laeng a nairikep idi maiyawat ti katulong ngata ti kuarta nga ipapaskuada. Tinaray ni Anib ngem saannan a naabutan a silulukat ti ridaw. Pinadaananna no ni Adingna koma met ti mangiyawat ti papaskua dagiti sumarsaruno.

Sinipat ni Anib ti luppona a kinagat ti lamok. Indalupisakna manen iti sirok ti ficus sana pinaludipan dagiti ubbing nga agaariangga iti di unay adayo. Kinusilapanna ti nakarikep manen a ridaw. Kastoy idi…

***

Desiembre 24, 8:00 ti bigat, dua a tawenen ti napalabas.

“Manong, daytoy ti nutbokmo? Diak met ammo a basaen, e.”

“Nu, ‘ta kitaek man. Sa’nko met bagin sa ket?”

“’yanna garud de’ta kanta a weniver ngay?”

“’gurayka ‘ta basaenta man daytoy ne. Kanian Tatang.”

Desiembre 24, 6:00 ti bigat

Nagkullaisegak ket naiguyodko ti ules. Naitakkab iti ulok ngem simmirip met dagiti dapanko a dagus a sinippit dagiti lamok a nalisayan.

Anak ti kimat ti naidayamudomko nga inanusan a minuttalengan ti nakaikuadro a ladawan. NakaLCD ket tunggal sagid ket agsukansukat ti picture. Touch screeen. Sa bigla a naglidem. Agkirem-kirem. Sepia metten. Mapirpirsay pay ketdin.

Napakukotak. Ket nagduaan ti imak a pinisel ti rusokko. Naggaradugod. Hay…

Nalpas ket ngatan ti maikatlo a bansada dagiti taraok ti kawitan. Aglawagen. In-inut a nagkalma ti panagurokko. Naunnat dagiti imak ket naamilko dagiti katayko. Sinapul dagiti sakak ti tsinelas ket in-inut a nagyanasyas a nagturong ti CR. Natimonan ti rayodko ket naipisok ti angseg ti nakibor met laeng nga angseg idi sardam. Nagmurmurayan dagiti imak a sinapul ti gripo ket napusipos sa naitaya ti ngiwat a nagaponan ti nabangles a katay. Gripo kunak ti plastik a paginumami. Nawayawayaan dagiti matak ti mukat. Ket pimmigsa ti panagsay-opko iti bumbumlad a kinirog a bagas.

“’wanen ti bagas. Daytoy laengen ti pamigat.” Ni baket.

Nagkiremak.

“Da Ania ngay?” Kunak. Dagiti agkaka nga Ania ken Anib ti kayatko a saw-en.

“Nakaturogda pay..”.

“Agtagtagainepda met.” Tinaliawko dagiti ubbing.

Ammok nga adu dagiti natagtagainepko ngem nairis met aminen. Ket ita, sang-awak manen ti kape a kinirog a bagas ken ti bimmingkol a kilabban ti NFA a paluknengen ti danum ti kape. Naragsakak ketdi a mangpasungad ti panagsugigi ken panagdigosko iti uppat a tabo a danum.

Ita a bigat, ti bigat ti kalpasan ti maysa manen a kalman, urnongek amin a pappapel a naiwara iti kalsada a kasla met laeng panangalikumkomko kadagiti nairis a tagtagainepko. Iti puestok ket isu iti ayan ti amin a kinabaknang: Commonwealth Avenue. Ti dalan ti awan naidadduma a kinabaknang! Walisek amin a rugit.

Wen, ita ti bigat a bisperas ti maysa manen a paskua.

Anusak dagitoy a pappapel. Umanayto metten nga 18.25 ti urnongko a binbinteng. Inton rabii, wen, inton rabii, ikidemkonto manen ti agfastforward…

Danonenmi a sangafamilia ti narungbo a baro a tawen.

“’yanna ngay de’ta weniver, kunak ke’?” Ginutta ni Ania ti nutbok a basbasaen ni Anib. Imbag ta di nalapgis dagiti pinanidna. “’diyo met ammo’t agkanta, kunanto manen da Ninang Azon ket.”

“Naay, ket, basbasaek ngarud ‘ata nutbuk ni Tatang.” Inwagteng ni Anib ni Ania. “Ngem, diak met maawatan…gurayka man laengen ta siak ti apan mangbirok ti nutbokko. Kinopiak ken daytay insurat ni madam ket dayta a whenever…”

***

Desiembre 24, 10:00 ti rabii, ita a tawen.

Rabiin.

Nagpukawen nga in-inut dagiti ubbing ti kalsada ti subdivision. Agruar payen dagiti kotse kadagiti bungalow. Apandan makimisa. Ngem, saan pay a naglukip ti ruangan ti sango ni Anib. Masikoranen nga agur-uray. Matuokanen a malamlamok ken mangrugin nga aglamiis ti aglawlaw.

Agtultuloy ketdi ti gilap dagiti parol ken ti tanengteng dagiti silaw nga adda pay kantana. Tinaldiapan ni Anib ti nangato met a balay ti Ninang ni Ania. Doktora ti ninang ni Ania. Awan ti nakagangat a silaw iti akinngato a kadsaaran. Kayatna a saw-en nga adda amin dagiti bumalay iti baba. Ngem saan met a makita ni Anib. Nangato met ti alad.

Tinarapnos manen ti taldiap ni Anib ti nakatang-ep pay laeng a ruangan. Kasla awan ti arimekmek iti uneg ken uray man laeng ungor koma met laeng ti rummuar a lugan.

“Padaanak laengen a rummuarda nga apan makimisa.” Insennaay ni Anib.

***
Desiembre 24, 10:30 ti rabii, makatawenen ti napalabas.

“Aguantaanyo ket apan tayo man met makimisa. Bareng no sumangpettayo ket addan ni Tatangyo.” Dinagdag ni Ina Magda da Anib ken Ania.

***

Desiembre 24, 11:30 ti rabii, makatawenen ti napalabas.

“Sumurotka pay laeng ken Ninangmo Azon, Ania! Pumasiarkayto no bigat idiay balay.” Nababa ngem natangken ti panangibbet ni Nanang ni Anib. “Sumurotka pay laeng, Nakkong. Saan a sumurot ni Manongmo, a, ta da met kaduak. Agsingsingpetka, a.” Ket inrikepen ni Nana Azon ti kotse. Ammok nagikkis ni Ania iti uneg ngem saanen a nangeg pay ni Anib nga agsasaibbek.

***
Desiembre 25, 12:30 ti parbangon, makatawenen ti napalabas.

“Nang, apay? Apay a napan ni Ania idiay subdivision?” Tinaliaw ni Anib ti inana a nakadikkumer ti lamesita. Awan a pulos ti karga ita ti lamesita. Sangabaso laeng a danum a tattay pay laeng a petpetpetan ni Ina Magda. Agan-anangsab. Agkupit payen ti barukongna.

Nakadalupisak met ni Anib iti maikatlo a tukad ti agdan ti abong-abongda. Saanna pay laeng inikkat ti badona a ginatang idi ni Tatangna, kanikadua itan a tawen. Saanen nga immanay itay daydi pantalon a paris ti T-shirtna. Nagshort pant lattan, a, iti daytay unipormena ti eskuela.

Makatawen metten nga awan a pulos ti damagda iti daydi Tatangna nga inimbitaran ti pulis. Natiliw kano a manguk-uksot ti imuko a naiwawek iti boksit ti maysa nga empleado nga inagawanda ti celpon ngem ingawidna, isu, winekwekandan ti imuko. Kas kuna met laeng daydi kaduana a metro aid.

Lapsuten koma ti amana ngem tiniliw metten ti pulis. Natay daydi biktima ket naglumen metten ti amana. Ngem, siasino koma ti makaammo ti pudno?

“Apay, Nanang?” Insaibbek manen ni Anib ngem ammona a saan a sungbatan ti inanada. Nagiddep metten dagiti silaw ken parol kadagiti barongbarong a makaitured ti makonsumo a kuriente. Nasipngeten ti aglawlaw. Daydi silaw laengen sadiay tenga ti lipit ti adda. Naariwawa ketdi ti aglawlaw kadagiti agvivideoke. Adu metten ti nabartek.

Naulimek ketdi tatta a paskua. Bassit dagiti paputok.

***

Desiembre 25, 1:00 ti parbangon, ita a tawen. Hongkong.

“Ninang, daytoy man ne daydi inted ni Manong Anib a numero ti telepono ti balay ti amo ni Nanang.” Sinipit ni Ania ti nalukot a bassit a papel. In-inut nga inyasidegna iti inana ti buniag nga adda metten iti abay ti telepono ti kuartoda iti hotel.

Nagflight a nagpaHongkong ni Ina Magda idi Desiembre 29, agmaysanton a tawen ti napalabas. Immutang ken Nana Azon ti kuarta ken inpalusot met ti Doctora ti medical certificatena. Awan asthmana kunana. Saan kano a singirenen ni Nana Azon no agyanen ni Ania ti sidongna gapu ta awan met ti anakna.

“Hello, Merry Christmas, Madam. Could I talk to Ms. Magdalena Pascua?”

“Oh, Merry Christmas too. Err, Magda? How could…?” Agindidi ti babae nga adda iti bangir a linia. “Oh, she went home two months ago. She succumbed to asthma. I’m afraid but, she’s dead…” Ket nagliteng ti linia.

Nakamuttaleng met ni Nana Azon. Nagtugaw iti iking ti kama. Tinapayana ti mugingna.

Mulmulagatan met lattan ni Ania. Ur-urayenna ti ibaga ti nangampon kenkuana.

****

Desiembre 25, 1:00 ti parbangon, ita a tawen. Filipinas.

“Awan met ni Ading. Ania ngatan ti napasamakna?” Pinarukiban manen ni Anib ti maris green a gate. Kinautna ti nabati pay a kornik ket inparakupoknan amin iti ngiwatna. Kinautna ti sako ket inruarna ti nabalkot a regalona iti kabsatna.

Tinurongna ti green gate. Bitbitna ti regalona. Buzzerek man laengen inrupir ti riknana. Masikuranen nga aguray. “Itedko pay daytoy burger…”

“Buzzzz…..!”

Iti saan a nagbayag, addan yanasyas ti tsinelas. Naglukip ti ruangan, “Bakit?”

“Si Ania po?

“Wala. Merry Christmas na lang!” Ket naitang-ep ti ruangan. Induron ni Anib ngem saanen a makir-in. Umadadayo metten ti yanasyas ti tsinelas. Nagdalupisak ni Anib. Insanggirna lattan iti gate ket kasla man nauksot amin a pigsana. Nagsalupaypay dagiti imana ket naibbatanna ti petpetna itay a regalo.

“Prak!” Nanarpaak ti supot ngem saanen a nangngeg ni Anib. Agyugyogen ti abagana ket inbulosnan ti anug-ogna.

“Awanen kano ni Nanang, Ading. Daytoy ne, daytay paw-itna koma a pigurin ti anghel nga idi pay laeng a kayatmo a magatang…”Inaprosan ni Anib ti nakadalutaytay a nabalkot. “Kuamon daytoy burger…”

****
Desiembre 25, 5:00 ti bigat, ita a tawen.

“Anib! Anib…” Winagwag ti drayber ti trak ti basura ti abaga ni Anib. Pidpiduten metten ti maysa a pahinante ti sako ni Anib. Rinapit met daytay maysa ti nabalkot a regalona koma ken Adingna ken ti saan pay a nalukaisan a burger.

“Merry Christmas, Ading. Merry Christmas, Nang. Merry Christmas, Tang.” Intanamitimna ket tinnangadna ti ngannganin aglumen a baggak iti daya.

***

In every prayer and every song
The community unites
Celebrating the birth
Of our Saviour, Jesus Christ…

Let love, like the starlight
On that first Christmas morn
Lead us back to the manger
Where Christ the Child was born…

So, come let us rejoice
Come and sing a Christmas carol
With one big joyful voice
Proclaim the name of the Lord…

Aggalallangogan manen ti loud speaker ti trak. Idi simrek ti December, sinukatan ti drayber daydi dati a kanta nga “Basura nyo, Itapon-tapon nyo, basuran nyo…”

-END-

Advertisements

Paumanhin: Pangalawang Poste sa Tagalog

Naaaa!

Unahinko po munang magpaumanhin sa inyong lahat sa mga buwan na walang bagong laman ang aking sitio.

Gumawa po ako ng tatlo pang blog at lahat sila ngayon ay nakatiwangwang sa kawalan ng cyberspace.

Aasahan po ninyong may mga bagong laman o poste pagkatapos na po siguro ng krismas datapuwat may isa pa akong ‘post’ para sa inyong lahat. Nakasulat po ito sa ilokano kaya’t ipagpaumanhin na ng mga hindi nakakantindin ng aming salita.

Marapat lamang na ako’y gumawa at gagawa pa ng mga piyesang yari sa kinagisnan kong kultura.

Sana patuloy ang inyong pagsubaybay…

Basura

ARIGNA awanen ti aridenggan ti aglawlaw ti kapigsa ti stereo da Pari Badol. Apagleggak pay laeng ti init ngem napudoten ti amplipayerda no labsen ti agsao. Kadarapat ti balaymi ti bungalow da Pari Badol. Kasinsin a buo ni baket. Pari ti awagko kenkuana ta inpilitna nga inanakko ti buridekna. Adda met sadiay Hongkong ni Manang Sabel nga asawana. Umuna a panagabrodna. Addan nasurok a makatawenna ngatan sadiay.

“No arigna kaanak, anakek manen ti buniag.” Intubngarko idi ibaga ni baket nga anakek ni Santa. Ti buridek ni Pari Badol.

“Kayatnaka ngarud a kumpari. Paidam ta asawam kunananto manen.” Insumra ni baket.

“Ala, no isu’t kayatna. Ngem, ne, awan ti paipetpetko a. ‘pia isuna a ta nakatukkuong laeng.” Masemsemak iti daytoy a kasinsin ni baket. Napiaak laeng kano ta adda maganganarak nga inaldaw. Maluksawak ta no ti malem ket nakapetpet met ti Red Horse.

Napasal-itak a nangilukat ti rikep ti ridaw iti kusinami. Makarengreng a talagan ti kapigsa ti panagpatokarda. Nadanonak ni baket nga adda kiwkiwarenna iti pariok a nakatuon iti dalikan. Umasimbuyok ti asuk. Nabasa pay laeng ngamin dagiti kayo a naisungrod. Nakusep. Sinelselanna iti papel tapno dumarang. Tinarapnosko nga inamuy ti buokna saak inrakus ti imak ti nakatallikud a baketko. Tinan-awak ti kiwkiwarenna. Kinirog.

“Naimas koma, a, daytoy no saan a naassiut”, kunak a nangibbat kenni baket idi iwadagnak, “inusarmo koman ‘diay catgas.”

“Awan ngarud ti nagyannan.”

“Nangalaka koma dita ayan ti storen a.” Kunak. Ti storeda pari Badol ti kunak.

“Apay adda aya inpaidulinmo a catgas? Tapno ammom, uray lima pisos laeng a mantika ket madida met maipiaren.” Insanamtek ni Maria Sol.

“Ala, kasta a talaga ti gasat. Narigat met a talaga a piaren ti agjujunk shop laeng. Agat basura amin a ling-et. Aggapu met ti basura amin a maipauneg. Dika agsiddunget ket masayang ‘ta biutem ne.” Insurdok.

Iti 33 a tawen ni misisko, a, ket sagawisewan pay laeng dagiti saan a makaam-ammo kenkuana. Adda pay laeng ‘tay tinubtubay a bagina. Muse idi ti basketball teammi. Kabsat ti centermi idi. Awan, a, ti serbi ti center no fastbreakan ti laban kunak met, a, idi no kasta a sutilenda kami nga agkayong. No labsek ti agsarita ket agsardeng amin nga agbobola no ipagnak idiay tengnga ti plaza. Kasla saan pay laeng a nakaiyanak iti tallo.

“Biuti ta rupam! Maburo met datao ditoy balay.” Inbir-itna ket naitupak pay ti pariok nga iparabawna koma iti sagapa. “Mapullatan pay ketdin ti lapayag nga agdengdengngeg kadagita nga toktokar.”

Accountancy ti ingraduar ni baket ngem nagsardeng nga agtrabajo idi naganak. Saankon a pinagsubli iti obrana.

“Itemplaannak man ketdi ti kapek. Makapasaraaw met ti tian dagiti basura.” Sinapak nga apan insimpa dagiti scrap a mabunag itatta nga aldaw. Addaka a bote, plastic, landok, pappapel ken tanso.

“Apay tsimay? Ay, Floro, saannak nga inasawa nga agbalin a tsimaymo.”

“Ket no simmurotka koma ken Manang Sabel, e, di agtemtemplaka koma met ti kape iti saanmo pay met kapinpin-ano nga intsik.” Kunak ngem tinurongko met laeng ti lamisaan ket inkutsaraak ti kape ti nakasaganan a tasa.

“Uray a ta doliar met ti maawatko. Ditoy, uray duling a mikol, narigatko pay a maarikap.” Ket tinurongnan ti kadaklan a napan nangsirip kadagiti nakaidda pay laeng nga ubbing. Sabado ita ket awan ti basa.

Agragut met idi nga apan sumurot ken Manang Sabel idiay Hongkong. Innak uray dua a tawen laeng kunana idi. Saan kunak met. Aywanam laengen dagiti ubbing. Maisakad kayo. Saan a magatadan ti doliar ti kinaawanmo ditoy dennami. Inayon tayo laengen a pagpuonan ti gastosem.

Pirmi ket nga apalnan idi adda maidoor to door nga aplayansesda Pari Badol.

“Kita’m! Kita’m! Adda koma kasta tayon, ne!”

“Saanko nga apalan dagita. Magatangtayonto met a.”

“Ka’tnonto pay, apo?” Inngayemngemna.

“Ipapudotmo man dayta tedda idi rabii a pakbet! Lukotek biit dagitoy nagiddaan dagiti ubbing!” Inbirakak ni baket nga addan iti laem.

Agsasaruno met dagiti pinutotko a timmaog ti kusina.

Ni Uno, 10. Uno ti naganna ta isu ngarud ti umuna a bilang ti dose koma nga arapaapmi nga annak. Idi a. No babae koma a ket Maysa.

Ni Iskuat, 6. Naiyanak idi mangrugi kami nga aggatang ti scrap. Kasla kami kano ngamin adda ti kaiskuateran idi maiyanak.

Ni Ania, 2. Saniata ti buniagna ngem Ania ti ad-adda nga awagna. Ania ngata ti masakbayan dagitoy nga annak? Ania manen ti pangalaan ti ipakan, apo? Dagitoy man ti adu a saludsod idi main-inaw pay laeng ti kakaisuna a balasangmi. Isu, Ania, ti nagbalin a nagannan. Umanay laeng nga el-ellekanmi ken misisko no malagipmi no nakaalaan dagiti nagan dagitoy annakmi. Ngem, siempre a ket dakami laeng ken baket ti makaammo ti istoriada.

“Daytoy nay lechon? Igatangak met ti Mang Tomasen?” Kunak a pangsuron ken Maria Sol. Pirmi ngamin a buisitna no kasta nga ipukkaw pay met ni Balong, ‘tay 15 a tawenna nga anak ti Pari Badol ti sidada. Saanko nga ammo no isadiana nga ipangngeg kadakami.

“Lechon paksiw manen?” Kuna no kua ni Balong.

“Lechon paksiw nga. Buisit.” Iridis met no kua ni Maria Sol.

“Paspasanyo ti mangan annakko ta sabayantayo ‘ta angot ti lechon paksiwda ‘idta bangir.” Kunak met no kua.

“Agmulumogkayon annakko ta mangantayon”, inbilinko kadagiti ubbing ket rinugiak metten nga idasar dagiti plato. Apagisunto no makaidalimanek ni Maria Sol.

****

Rinugian ni Iskuat ti nagantiama.

“Apo, agyamankami ti naidasar itatta ditoy sangomi…
Agbalin koma a pamigsami…
Bendisionam koma, Lord…
‘ta uray daing laeng ken naipapudot a tedda…
ti adda ket agbalin koma a kasla prito a karne…
Dagitoy ti dawatmi babaen kenni Maria nga Inami.
Amen.”

“Asus, asino man ti nangisuro kenka dagita nga lualon? Ni man ngata amayon, apo.” Inngayemngem ni baket a makael-ellek.

“Wen, Mama. Ni Papa.” Kuna met ni Uno. “Insuronakam pay ti lualo sakbay a maturog.”

“Kasano koma met deyta a lualo manen, aber?”

“’guray kayo. Mangankay pay.” Kunak a makapugpugso.

“Apo, agyamankami iti daytoy manen nga aldaw…
uray basura laeng ti pagbiagmi ket nasalun-at kami…
Agyamankami iti biuti nga inami…
Agyamankami met ti guapo nga amami…
ta uray pirpir nga ikamen ti iddami…
kutson met ti panagrikna ti bukotmi…
ket inton bigat, ad adu koma manen ti basura a magatangmi.
Amen.”

“Asus Apomi, Floro, ania man daytoyen nga insurom kadagit annakmo?” Umis-isem a nangsubo kenni Ania. “Sika, Ania, ania met ti insuro kenka daytoy nalaing ken guapo nga amayo?”

Biglaak a nakapugso ket uray la nakigtot ni Ania.

“Kit’am. Saanmo koma nga ammo dagitoy no addaka idiay Hongkong.” Insutilko idi makainumakon iti danum.

Kinusilapannak ni Maria Sol. “Kita’mto’ta ta agalad kano da Manong Badol ditoy ayan ti baet tayo. Mabain kano a makitkita dagiti sangailina dagiti nagadu a basura ditoy arubayan tayo. Pahallow blockna kano.”

Manipud ngamin adda metten aw-awaten ni Pari Badol ket umadu met ti gagayyemnan. Congressman pay ket ti awagdan a ta kasla pulitiko no kua nga agpapainom.

“Uminom kay latta. Kakaisuna a saan tayo nga ut-utangen. Kukuak met daytoy store, hik.” Kunana no kua no kasta metten a makargaduanna.

“Sabali a talaga ti adda ti abrodna aya, Cong?” Ipataray-ok no kua met dagiti kaduana.

“Wen a. Saan a kaslad’toy komparik nga agbasbasura. Uppat a tawenen a ‘tay inanakna ket uray siping ‘wan pay naipapetpetna.”

Sangkadagullitna no kua. Pasaray ipigsana pay nga ikkan ti ‘pwe’ no kasta nga asidegak iti ayanda.

“Sikanton a.” Inpatudonko ken baket. “Naikamkamangka laeng kunananto pay kaniak.”

“Ket ‘da met ‘ta masurot a mujon.”

“Sikan.” Kunak ket nagbuggoakon. Innalak ni Ania. Sinubboak ket intuloy metten ni baket ti nagkammet. “Bareng adu ti umay agilako ti bote ken landok ita.”

****

“Adda manen baro a TVda sika lakay.” Intudo ni Maria Sol ti idisdissaag dagiti delivery personel ti Adessa.

“Baam a ‘ta ‘danto man burakenen ‘ta don a kasinsinmo.” Kunak. Immay inlako ni Balong idi kanikatlo a kalman daydi TVda a binurak ni Pari Badol. Insuyona iti ruarda idi saanna masurotan nga ipley idi agvideoke koma.

“Sayang daytoy TVyo barok.” Kunak kenni Balong idi umayna ipakilo. Nabtak ti kahana ngem mayat pay met nga agandar idi ipadasko.

“Bayam lattan a Angkel. Bayadam ket lattan a ti One Five ‘bagla nayon ‘toy allowanceko.”

“Apay saannaka nga ikikkan ni Papam aya ket ‘dan sa met ipawpaw-it ni Mamam?”

“Samman Angkel ngem kurang metten. Agadu metten daytoy paggastosan.” Kunana ket pirmi a mapilpil ti isemna nga immawat ti One Thousand Five Hundred nga inbayadko.

****

“Oy, adda met baro a TV tayon.” Ni Uno. Pirmi ti ragsakna a nangi on. Sangsangpetna a naggapu iti eskuelaanda. Immutangak idi napanko tininnagan ti maudi a tinnagko iti daytay motorko a nakapako ti sidecar a pagbunbunagko ti scrap.

“Regalok kenka, barok, tapno aggaggagetka. Ken, tapno lalaingem pay ti agiskuela.” Kunak a kas pangpatiray-okko iti barok. Nangangato ngamin dagiti gradona. Bareng maitultuloyna nga mantineren ti puestona a maikadua kadakuada amin a Grade 5.

“Ken tapno saan a matay ti apal ‘tay biuti nga inayo.” Innayonko nga inpigpigsa idi sumirip ni Maria Sol manipud iti kusina. Kinusilapannak. Limmaem ket tinarapnosna a kinuddot ti bakrangko.

“Wen, a, Señor, ‘ta saan tayo nga agbuybuya laeng ti nagbasutan a basura.”

Immisemak ‘ta malagipko nga inpaduyakyak ketdin ni Pari Badol a daydi inbasurana kano a TV ket isu la ketdin ti maituredko nga ipaay a pagbuyaan dagiti agiinak. Apo ta pirmi idi a pungtot ni Maria Sol. Apanna winitwitwitan ti kasinsinna sadiay sanguanan ti storeda.

“Uray a Manong Badol ‘ta dimi met dawdawaten ti pagbiagmi kenka. Ginatangmi met dayti TV.” Inbasbasawang ni baketko.

“Ginatangyo a ti One Five. Inbasurak ket pinaginteresan met ‘idta lakaymon!” Kunana met nga indubsak. “Bayadanyo ngarud ti utangyo ditoy storen no kasta met gayam nga adun ti kuartayo!” Innayonna pay.

“Ay, ‘ta la ket sangagasut ti panglawanyon!” Inbirakak met ni baket ket tinarayna a kinuremes ti puonanmi.

“Ipigpigsam man met, Uno.” Kunak a manutsutil ken baket. “Bareng sumngaw met ‘ta bosesna ket ne, nagpigsa ti tokar didta bangir.”

Malagipko ta malagipko la ngaruden ti gura ni baket ken Pari Badol. Saanen a napan gimmatgatang dita store. Inanusanna ti apan agrikus a gumatang ti sabali nga storen.

“Kasta. Kasta ti maalalatayon a narigat. No pinalubosannak koma met a nagabrod, saan koma a kastoy ti biagtayo.” Kuna ni Maria Sol nga agananug-og iti karabiian ti panagsubangda nga agkasinsin. Nakaiddakami idin. Nairidep metten dagiti ubbingmi. Nalpasen ti Darna a binuyada iti TV nga alosmi kada Pari Badol.

“Ania ketdin, aya. Adda met bukod tayo a pamastrekan. Saan tayo ngamin met mapaggigiddan ti aggatang.” Inyay-ayok. “ Agurnongta ketdi para kadagita ubbing. Dumakkelda ket umadu met ti kasapulanda.”

“Isu ngarud dayta ket. No nagabrodak koma di ad-adu koman ti urnongta.”

“Iturogmo daytan. Adda met doliar ditoy ngem ti rupana ket peso laeng. Saan a magatadan ti rinibu ti panagdedenna tayo.”

“Nakurang ket a ti ambisionko kunam a.” Imbir-it ni baket ket tinallikudannakon.

“Inta ket agluton ta sapaen tayo man met ti agkaan-kaan ita. Enjoyen tayo man met a sangafamilia ti agbonding iti sango ti TV. Ikakaragtayonto met nga adunto koma ti aglako ti scrapda tapno mabawi tayo met laeng ti ibayad ti kuriente, he he.” Ket inawidkon ni misisko nga inturong iti kusina.

“Kita’m dagiti addim, Uno, ket no matnag ni Ania. Iskuat saanmo unay nga asitgan dayta TV. Madadael ta matam.” Inbilin ni Maria Sol kadagiti ubbingmi ket simmurot ti paguyod a kibinko.

*****

Agbubuisit ni Pari Badol a bigbigat.. Agbasbassawang ken kumanabtuog iti ayanda. Talaaddan sa manen ti maipurpurruakna. Sayang pay dagiti maburak.

“Alla, ni Daddyn, aya. Mabtak man ‘ta TVn, ala.” Insaning i ni Lorraine, ti maikadua a putotna, 11.

Napakietak. Daddyn ket no Tatang met nga agkanablaag idi saan pay a nakapan ni Manang Sabel.

“Ipulongkanto man ketdi no tumawag ni Mommy.” Kuna met ni Jonjon, ‘tay maikatlo ni Pari Badol, 7.

“No kiwarek, kunak, kiwarek dagitoy! ‘yanna ‘ta nalaing a kakayo. Pusiek, kunak, pusiek ‘ta pamarangna! Sapsapulenna ni Balong.

“Padasem a Daddy!” Bigla nga inkilliit ni Balong nga adda gayam iti kusinada. Uray la nagpiok. Mangrugi met ngaminen nga agbaliw baliw ti tonadana. Baro metten ti loko.

“Torpe! Agdunger dungerka ket a sumangpeten, loko! Agbaliodongka ket nga agpatpatnagen. Dayta! Dayta ti epekton ti malanglang-abyo a lati! Natetanun ti utekmo.!” Adda nanakraad ken nagangek. Ammok lattan a dinusagna ti putotna. Nakitak a simyag dagiti pinutotna a rimmuar iti inaladanda.

“Sika! Sika ti makaigapu a kastoy dagitoy nga ubbing! Daytoyen ti epekto ti lati a maang-angotda!” Intudotudonak a winitwitwitan. Addaak laeng ngamin ti ampir ti aladda a hollow blocks. Kasla siak ti lati.

“Hoy, sika!” Imbugtakna kaniak a kagiddan ti panangipir-akna ti bote ti alad nga abayko. Nakitak a bigla met a rimmuar ni baket manipud iti kusinami. Nagdumogak a masemsem.

“Di payla dagita ubbingmo ti agsakit a mangmangan iti basura.!” Imbirkaakna ket kasla napleng ti lapayagko.

“Lokditmo! Rummuarka dita ayanmo ta asitelenek ta bangabangam!” Inbuanggerko metten. “Umayka ta rangrangkayenka nga igabur kadagitoy basura a kunam.” Iti 5’10 a tayagko ken nabiskeg a bagik, awan serserbina no kunak ket. Nabaked met ni Pari Badol ngem punggek. Adda ngata met 5’4na. Ammok a napigsa ti hangoverna ta alas onse man idi rabiin a nagsardengda nga agiinum ken agvivideoke idta storeda.

“Saanen. Ay, Apo, saanen a Floro. Pangngaasim a ket…” Inpakpakaasi ni baket a nangsiket kaniak idi pidutek ti sangaagpa a tubo.

“Ikkanka ti pagnaknam no kunak!” Inriawko nga intalliaw ti awan nga ar-arimekmekna met laeng a komparik. Intulokko nga inawidnak ni baket ket simrekkami ti kusinami.

****
Agalas nuebe ngatan ket matektekanakon nga agur-uray iti trak nga umay mangbunag kadagitoy nascrapmi. Adda metten nasurok nga 150,000.00 pesos ti naigatangmin. Nakissayanmi pay ket ken baketen a daytay inininutmi nga indulin idiay Credit. Napia a tarayenmi no kasta nga agkamtud kami.

No matuloy ti tulaganmi iti umay aghakot nga akinkukua ti dakkel met a junk shop sadiay San Fernando, adda met ngata nasurok a P45 thousand ti kumpet kunak kenni baket idi rabii. Adda met nasurok a makabulan nga inistakko dagitoy scrap ta nalaka met ngamin ti landok. Kastoy met ketdi ti kumittaban ti dakkel. No aglaka ti scrap ket nalaka met ti gatangmi. No adda bassit a puonan a ket mabalin ti agistak ket maiyuray ti ingangato ti presio a kas ita.

Inutangmi idi ken baket idiay Coop ti P50 thousand a nayon ti puonanmi.

Matuokanakon. Ania ngata ti nakatalaanandan aya? Pinindutko ti selponko ket intextko: wer u na?

D2 na us. Sa kanto. Kuna met ti tinexsak.

“’nak ti sal-it! ‘dakay met gayam ditan. Nagbayagkayon.” Indayamudomko ket tinarengtengkon ti kalsada nga agturong ti kanto.

“Padasenyo nga iruar dagita ‘ta burakek dagiti bangabangayo!” Inriaw ti nabaknang a kayongko. Itudotudona dagiti nakauniporme ti Adessa. Kaduada pay ti maysa a konsehal ti barangay.

“Trabajo la’ng, Sir. Awan personalan a. Tallo bulan a dikayo met nakitinnagen ket masapul a nga iyulogmi dagitoy. Iyawidyonto no makabayadkayo.” Inpatangken met ti kolektor ket binagkatdan ti TV. Sinublida pay ti DVD Home Theater ken Ref.

Nakatapaya a nakanganga dagiti pinutot ni Pari Badol iti igid ti kalsada a malabsak. Umadu metten dagiti kaarruba nga usioso. Agkikinissiimda.

“Su pay la’ng ‘tay kunak.” Kuna ti maysa a baket. “Nagpaspas ket a limmung-aw da Badolen, kunami ken Lakay ket.”

“Wen ngarud Kakang. Kaasi pay met ni Sabel.” Insungbat met ti maysa a baket a kagiddan ti panangikkatna ti tabakona iti ngiwatna. Nagpugso ket agistayanak la ket ngarud natupraan.

Nakabalandra gayam ti trak ti Adessa iti nagsulian. Isu a saan a makastrek ti trak ti umay aghakot ti basurak. Napasennaayak a nakataliaw ken Pari Badol a kasla itan nalugi a shanghai. Daytoyen ti maala ti saan a makatutor nga aglang-ay. Kasla nakaraman a baed kuna man dagiti lallakay. Awanen ti Congressman, Tukkuongresmanen ti kayongko.

“Urayenyo a malpasdan,” intapikko iti bakrang ti trak nga ur-urayek.

Agsubsubliakon iti ayan ti balay idi masabatko met ni baket. Nakatengngaag. Kasla ketdin nakakita ti artista a sabtenna ta saanak pay ket nakitan. “Papanamon?” Inkigtotko idi mabatogannak.

“Apay? Apay? Ania ti adda dita?”

“Awan. Kinadduaanda laeng ti kasinsinmo a nagibasura ti nagbasutanna,” kunak ket immisemak ti gumiges.

****

Rabii. Nabilangkon ti naglakoanmi ti basura. Adda met kimpet a singkuenta mil.

“Ne, addan ti pagplacementmo. Kaanoka nga apan sadiay agency?” Insutilko ken baket.

“Ditam! Anusak laengen ti agbasbasura.” Kunana ket pinupognak ketdin ti agek.

Seminary Tales #4: The Road To Perdition

And I entered the seminary.

After seven hours ride (a bumpy, a sweaty and a tiring ride) of an ordinary– a categorized ordinary bus as if air-conditioned buses were extraordinary and I never knew, then, that there were air-conditioned buses –PANTRANCO bus and after so much pride of seeing many towns as we passed by, and in between, appreciating the green fields and oneing with the hardships of those peoples toiling in the mud, arching their backs to heaven to plant their future in the middle of June– the future of having enough rice on their tables or hoping to harvest at least, yes, they hoped, 100 sacks of palay — but not a hundred full palay sacks because I knew that almost always farmers brought home the sacks sans the palay but the receipts of paid loans, for farmers mortgaged their harvests before the planting season started– as promised by the good agriculture technicians who studied under the auspices and funding of good fertilizer companies– I arrived, culture-shocked to the eminence of the great-towering buildings of what we idolized Manila. In fact, it was Quezon City.

I was a kaibulos, a neophyte to the city or we called, at that time, as tangaw-tangaw idiay Pozorrubio– an aphorism we got when our school’s baseball team (they were called then as little leaguers) participated in IRAA and they lost all their games because they did not know what they were doing and that our teacher-coach was drunk of Ginebra San Miguel Gin during games and they always ate spoiled meals in Pozorrubio, Pangasinan, (he he he, at least, we were just kids then)–awe-struck for the second time I stepped in Manila.

The first time I visited what we called Manila, to which I learned then as a province during my Araling Panlipunan days, was when I attended the seminary get-together–a two day celebration of good life showcasing the future good days of seminary lives—one breezy, merry December before my initiation to the seminary life.

Baggage in tow, a not so big knapsack with just enough pairs of clothes, old clothes and remnants of my peasant life and a briefcase of advices from my parents, I boarded….(please continue reading at Tales of The Hill)

Online Publishing Cooperative, Kayatyo?

No malagipyo pay daydi nairugik a paskil, Nagrigat Ketdin ti Marigrigat, nairuanganko ti maysa a panggep a kas ti Ilocano Online Cooperative Publication. Desididoak iti daytoy a panggep gapu ta konbinsidoak iti tignay cooperativa. Iti daytoy a tignayan nga agob-obraak ket ammok nga adu ti maitulongna daytoy a kas alternativo a wagas ti panagbiag, alternativo ti kapitalismo ken socialismo a tignay. Ti cooperativismo ket adda iti baet dagitoy a tignayan.

Ket ammok a mabalin daytoy a tignayan a kas dalan ti pannakataginayon ti Literatura Ilokana. Adu ken adunto pay ti naayat a mangpasantak ti literatura ilokana ket babaen ti nain-cooperativaan a tignay, panagkunak ket na-an-annayas ti tarayna. Daytoy ket saan a maaramid a gunglo a kas GUMIL wenno TMI. Online daytoy a gannuat.

Sapay koma ta suportaranyo daytoy.

“Kallautang: Poetics of Diversity” is out

Poetics of Diversity

Poetics of Diversity

Launched in June 2009 and to be re-launched at the 4th Nakem International Conference, University of Hawai’i at Manoa. Excerpts of the book have been uploaded in http://asagcaoili-ariel.blogspot.com/as well as in aurelioagcaoili.wordpress.com. Edited, translated, and with a critical introduction by Aurelio Solver Agcaoili (TMI Global Press 2009). Partial funding for publication from a competitive SEED grant awarded to the author in 2008-2009. For orders, write to: nakem2009@yahoo.com.

Some of the poets in the diaspora included in this work are Melchor Agag, Mario Abinsay, Jeremias Calixto, Cristino Inay, Prodie Padios, George Pagulayan, Pacita Saludes, Perlita Sadorra, Cresencio Quilpa, Francis Ponce, Razi Quiamas, and Amado Yoro.

(Syndicated from: dadapilan.com)