Dagiti Paskua ti Biag ni Anib

Whenever I see girls and boys
Selling lanterns on the streets
I remember the Child
In the manger as He sleeps…

Napigsa la unay ti radio ti trak. Pakdaar nga addan nga aghakot ti basura.
***

Desiembre 24, 5:00 ti malem, ita a tawen.

“Tata, bumabaak man pay laeng. Masadutak nga agrikos ita ditoy village.” Kuna ni Anib idi damagen ti tsuper ti trak ti basura a naynay a sursurotanna no apay a bumaban. Malem ken bigat a sumursurot ita manipud idi nagbakasionda iti eskuelaan. Ita met laeng nga ipilitna ti bumaba. Nakakulimbaba iti bakrang ti trak, iti abay ti drayber.

Bisperas ti paskua. Nasuroken a makalawas sipud pay inaldawenna ti umagibas ditoy ngem uray koma laeng anniniwan ni Ania ket saanna man laeng nasirpat. Padasenna man a bantayan ti ruangan ti balay bareng adda rummuar wenno rummuar met ita ni Ania.

“No bigat, Tata, paskua ket adunto dagiti basura, agalasingkotayo kadi?”

“Wen, Barok. Kaadu ti basura.” Kuna ti drayber. Minuttalenganna ni Anib. Napasennaay. “Ala ket meri krismas garud, a. Sapay koma ta maawatmo a naragsak ti papaskuam. Aluadam laeng a no pagdisketarandaka dagiti guardia dita.” Ket isungona ti ruangan ti subdivision. Marikna ken maripiripna a saan a gumiddan a rummuar ita ni Anib.

Pinampag met ni Anib ti bakrang ti trak ket kinniddayanna ti dua pay a pahenante ti trak ti basura. Minulagatan met dagitoy isuna sada met laeng immisem. Binaddek met ti drayber ti akseletor a kinagiddan ti itatappuak ni Anib. Sangsangkamaysa a nauyos dagiti sinaay manipud kadagiti uppat nga agbasbasura.

“Meri krismas!” Ti naggigiddato a naibalikas.

***

Desiembre 24, 6:00 ti rabii, dua a tawenen ti napalabas.

“Nang, rabiin, saan kadi a sumangpet ni Tatang itatta?” Sinaludsod ni Ania a kinagiddan ti panangtarayna ti ruangan ti balayda. Nagdalupisak a nagkalumbaba iti paladpad ti lalaktawan ti ruangan. Tinarapnos ti mulagatna ti nakipet a lipit nga agtunda sadiay Kalsada a Dakkel.

Sumipngeten ngem adu pay laeng dagiti pumanaw ken agawid a kas ipasimudaag ti kinaadu pay laeng ti tao ti eskinita. Narigat met ngarud ti nadaras a pannagna iti daytoy a dalan. Adda kanal pingirna ket isu ti maalluadan a maasak. Isu daytoy ti pagayusan amin ngatan a mapaglabaan wenno mapagkisnugan daytoy escalon a nakairamanan daytoy barongbarongda Ania. Agtunged daytoy iti bassit a waig iti likod ti subdivision, iti bangir ti dakkel nga alad. Sinunsonen daytoy da Ania ken Manongna Anib ti maysa a Domingo idi. Ammona daytoy. Natannawaganen ni Ania ti waig. Agregreggaay ti agsumbangir nga igidna, nalidem ti danum ken pinagaponanen ti no ania ditan a basura.

Nalawa kano daytoy idi a waig kas insarita idi ni Ama Delfin, ti Tatangda Ania ken Anib, ngem in-inut a naalad-aladan, nabalaybalayan, sa adda naaramid a subdivision ket nagaburan ti dadduma a pasetna.

Nalawa met daytoy idi a lote. Kaleddaan ken manmano pay kano idi ti abong-abong. In-inut nga immadu ti nagdappat ket idi mapatakder dayta subdivision, immay aminen a napatakias idi dita, ditoy a disso. Napenpen ngarud amin nga iskuater iti daytoy a paset. Ngem uray no kasta, saan ketdi a tugpa tugpa daytoy balayda Ania. Nasemento met ken nalawa met bassit. Kas estoria ni Ama Delfin, adda met maysa idi a baknang nga immay mangpapaalis kadakuada. Ngem, nagbarikada dagiti tagaeskuater. Inpanguloan ni Ama Delfin. Saanen a naulit daydi a panagtunton daydi baknang.

“’wan met ni Tatangen…” Intanamitim manen ni Ania. “Saan met a maladaw no kua…” Pinasirna manen ti sungadan ket nakitana nga adda pay partena a saan a makapagsabat ti tao no di agsikig ti maysa. Makitana daytoy ta apagisu met iti ayan ti street light ti tengnga a paset ti atiddog met a lipit. Adda pay maysa a silaw sadiay sungaban nga isu metten ti ayan ti sari-sari storeda Ana a gayyemna. Nasipngeten ket nakagangaten dagitoy silaw ngem awan pay laeng ni Tatangna.

Uray ni Manongna nga Anib. Awan pay laeng. Simmurot a napan nagbasura. Idol ni Ania ni Manongna Anib. Walo pay laeng ti tawenna ngem natureden daytoy a sumurot ti trak ti basura. Iparit met ngamin ni Tatangna a sumurot. Kayatna met koma ti apan agpidut ti plastik. Bassit pay kano iti tawena nga uppat ken babae.

E, ania koma no babae ak? Kunana koma idi naminsan nga agpakada nga apan agpidut ti plastik dita Commonwealth Avenue ngem malagipna met laeng a bassit pay laeng unay a talaga tapno napaspas koma nga agballaballasiw dita dakkel a kalsada. Adu kanon ti ubbing a naiburandis ti utekda dita gapu kadagiti agsasallupang ken bumanesbes a lugan.

“Tulongannak laengen nga aglaba.” Kuna idi ni Ina Magda, ni Nanang ni Ania ken Anib. “Imbag laeng nga adda agbomba no kasdiay nga agkupit ti barukongko,” innayon pay idi ni Ina Magda. Adda angkit ti inada.

Isu. Naragsak met laeng nga agbomba no man pay kakaasi a mangibaba ti batuag ti gripoda.

Iyarikapan met no kua ni Nanangda ti piso no kasta a maideliberna metten ti naplantsada a nilabaanda dita bangir ti pader. Adda dua a balay nga ilablabaanda dita subdivision. Kas koma ita ket kutkutimanna ti kornik a tinarayna itattay a ginatang sadiay storeda Ana. Nambaranna metten a nangwanawan ken Tatangna. Daytoy ti tangdanna a nagbomba.

Makomikom met ti inada sadiay bassit a komedor ti balayda. Ilutona ngata a daytay kamangeg a bitbitna itay. Saborannanto manen ti knorr cube ken bassit a silver swan soy, dayta ‘adobong kangkong’ kunananto manen.

“Imaginenyo nga adodo a baboy daytan nga adda kangkongna. Naibusen daytay karne, isu a kangkong laengen ti nabati.” Daytoy ti kuna idi ni Nanangda it maysa a panaglalanglangda a mangrabii ket uray la ketdi nakapugso ni Tatangna idi. Inimasda met ketdi a daydi a kangkong. Naimas man met ngarud itan.

“Nang, rabiin. Sa’n kadi a sumangpet ni Tatang? Ni manong, ‘wan metten?” Inkalbitnan iti inada.

***

Desiembre 24, 6:30 ti rabii, ita a tawen.

“Sumipngeten…” Intanamitim ni Anib. Inyabagana ti sako a naguduanan ti plastik. Nagsursor met laeng itay nakadissaag iti daytay trak ti basura. Am-ammo met ketdi dagiti dadduma a bumalay ditoyen subdivision. Naynay met ngamin nga agur-urnong kadagiti karton, bote ken plastik no kasta a Sabado ken Domingo. Saandan a dillawen ken itawag sadiay gate nga ayan dagiti guardia no kasta a makitada isuna.

Ngem, sabali ita.

Nalpasen ti panagala ti basura ket awan koma metten ditoy a warawara. Adu met ketdi a dagiti ubbing ti subdivision nga agaayam ti turotot, lusis, ken agkerkeroling. Ngem, maiduma latta. Mailasin ti linis ti kudil ken kasta metten ti badona.

Aggangaten dagiti silaw ket in-inuten a malukaisan ti raniag dagiti bungalow ti subdivision. Nagraniag!

Inpasanggir ni Anib ti iyabadayna itay a sako ti basura a plastik ti linged ti maysa a sinankuadrado a nasemento a nakaimulaan ti boginvilla. Saan unay a nalawag ditoy. Adda dimmakkel a ficus ket nalidem bassit ti sirokna. Apagisu a sango ti bungalowda Ania. Mailinged met kadagiti nadillaw a matmata.

Wen. Malagip ni Anib. Kastoy nga oras ti estoria ni Adingna Ania idi paspasungadenna isuda ken Tatangna. Pinunasna ti ling-etna ket naggitebgiteb pay ti pangana. Intugawnan iti sirok ti ficus. Kinautna ti sangasupot a kornik ti bulsana. Minatmatanna manen ti ruangan a kulay green. Saan man laeng nga agungap.

“Ayanna ngata ni Ania?” Naitanamitim ni Anib.

***

Desiembre 24, 7:00 ti rabii, dua a tawenen ti napalabas.

“Nang! Ania! Ni Tatang!” Adayo pay laeng ti ruangan ti balayda ngem inkiraiden ni Anib. Inamlidna ti agtedteden a ling-etna. Nagpangres. Ket mangrugin nga agluait.

“Nang, ni Tatang…” Nagbarbar ti nasinggit a bosesna.

“Apay ni Tatangmo?” Iggem ni Nanangda pay laeng ti balkot ti knorr cube.

“Apay ni Tatang?” Kuna met ni Ania a mangkutkutim ti maudi a tallo a binukel ti kornik.

“Tiniliw kano ti pulis. Kuna daytay kaduana dita Commonwealth.” Insaninglot ni Anib ket indalupisakna lattan ti maikadua a pangal ti tallo tukad nga agdan ti barongbarongda.

Saan a simmangpet ni Tatangda iti dayta a rabii ti paskua. Umuna nga rabii iti puotda nga agkabsat nga awan ni Tatangda ken umuna a paskua nga awan man laeng ti pansit a nagsasanguanda. Nakairuaman ngamin ti amada nga adda latta pansit nga isangpetna. Paskua man wenno Biernes Santo, pansit latta. Immanayen ti adobo a kangkong a noche buenada. Saandan a nangrabii ta tinagtagiurayda ni Tatangda baka ketdi inimbitaan laeng dagiti pulis. Umuna a paskua a saanda nabisito ti amada.

***

Desiembre 24, 7:30 ti rabii, ita a tawen.

Binuybuya ni Anib dagiti ubbing nga agganggangat kadagiti lusis. Grupo grupo dagitoy nga agpipinnasindayag kadagiti iggemda nga abalbalay, ti baro a bado nga arruatda. Naarrianggada. Adda met dagitay agbuzzer tapno manglukat ti bumalay sadanto met laeng agkanta ti jingle bells ken felix navidad ken daytay whenever I see boys and girls selling lanterns on the street…

Adda pay maysa met laeng a grupo a dimmalan ti sangona. Pinuruakanda pay ti kendi ken tinapay. Burger sa pay ketdi. Saanna pay a linukaisan.

Tattay koma bigat, prinaktisda met koma dayta whenever I see girls and boys selling lanterns in the street… a kanta ken Ania. Addada koma metten a makisalsallupang kadagiti padada a dungrit nga ubbing a mangwagwagwag ti napitpit a tansan wenno pagtitinnik-olenda lattan, a, ti dua a bato kadagiti abay ti diding dagiti barongbarong. Naragsakda koma. Ken, libreda koma nga aglang-ay…

“Whenever there are people
Giving gifts, exchanging cards
I believe that Christmas
Is truly in their hearts…

Let’s light our Christmas trees
For a bright tomorrow
Where nations are at peace
And all are one in God…

Let’s sing Merry Christmas
And a happy holiday
This season , may we never forget
The love we have for Jesus

Let Him be the One to guide us
As another new year starts
And may the spirit of Christmas
Be always in our hearts…”

“Wen, kastoy koma met ti kantami.” Intanamitim manen ni Anib. Pinaspasurotanna itattay dagiti ubbing a nagkeroling dita ruanganda Ania. Nagkebba pay ti barukongna itay nagrekab ti gate ngem dagus met laeng a nairikep idi maiyawat ti katulong ngata ti kuarta nga ipapaskuada. Tinaray ni Anib ngem saannan a naabutan a silulukat ti ridaw. Pinadaananna no ni Adingna koma met ti mangiyawat ti papaskua dagiti sumarsaruno.

Sinipat ni Anib ti luppona a kinagat ti lamok. Indalupisakna manen iti sirok ti ficus sana pinaludipan dagiti ubbing nga agaariangga iti di unay adayo. Kinusilapanna ti nakarikep manen a ridaw. Kastoy idi…

***

Desiembre 24, 8:00 ti bigat, dua a tawenen ti napalabas.

“Manong, daytoy ti nutbokmo? Diak met ammo a basaen, e.”

“Nu, ‘ta kitaek man. Sa’nko met bagin sa ket?”

“’yanna garud de’ta kanta a weniver ngay?”

“’gurayka ‘ta basaenta man daytoy ne. Kanian Tatang.”

Desiembre 24, 6:00 ti bigat

Nagkullaisegak ket naiguyodko ti ules. Naitakkab iti ulok ngem simmirip met dagiti dapanko a dagus a sinippit dagiti lamok a nalisayan.

Anak ti kimat ti naidayamudomko nga inanusan a minuttalengan ti nakaikuadro a ladawan. NakaLCD ket tunggal sagid ket agsukansukat ti picture. Touch screeen. Sa bigla a naglidem. Agkirem-kirem. Sepia metten. Mapirpirsay pay ketdin.

Napakukotak. Ket nagduaan ti imak a pinisel ti rusokko. Naggaradugod. Hay…

Nalpas ket ngatan ti maikatlo a bansada dagiti taraok ti kawitan. Aglawagen. In-inut a nagkalma ti panagurokko. Naunnat dagiti imak ket naamilko dagiti katayko. Sinapul dagiti sakak ti tsinelas ket in-inut a nagyanasyas a nagturong ti CR. Natimonan ti rayodko ket naipisok ti angseg ti nakibor met laeng nga angseg idi sardam. Nagmurmurayan dagiti imak a sinapul ti gripo ket napusipos sa naitaya ti ngiwat a nagaponan ti nabangles a katay. Gripo kunak ti plastik a paginumami. Nawayawayaan dagiti matak ti mukat. Ket pimmigsa ti panagsay-opko iti bumbumlad a kinirog a bagas.

“’wanen ti bagas. Daytoy laengen ti pamigat.” Ni baket.

Nagkiremak.

“Da Ania ngay?” Kunak. Dagiti agkaka nga Ania ken Anib ti kayatko a saw-en.

“Nakaturogda pay..”.

“Agtagtagainepda met.” Tinaliawko dagiti ubbing.

Ammok nga adu dagiti natagtagainepko ngem nairis met aminen. Ket ita, sang-awak manen ti kape a kinirog a bagas ken ti bimmingkol a kilabban ti NFA a paluknengen ti danum ti kape. Naragsakak ketdi a mangpasungad ti panagsugigi ken panagdigosko iti uppat a tabo a danum.

Ita a bigat, ti bigat ti kalpasan ti maysa manen a kalman, urnongek amin a pappapel a naiwara iti kalsada a kasla met laeng panangalikumkomko kadagiti nairis a tagtagainepko. Iti puestok ket isu iti ayan ti amin a kinabaknang: Commonwealth Avenue. Ti dalan ti awan naidadduma a kinabaknang! Walisek amin a rugit.

Wen, ita ti bigat a bisperas ti maysa manen a paskua.

Anusak dagitoy a pappapel. Umanayto metten nga 18.25 ti urnongko a binbinteng. Inton rabii, wen, inton rabii, ikidemkonto manen ti agfastforward…

Danonenmi a sangafamilia ti narungbo a baro a tawen.

“’yanna ngay de’ta weniver, kunak ke’?” Ginutta ni Ania ti nutbok a basbasaen ni Anib. Imbag ta di nalapgis dagiti pinanidna. “’diyo met ammo’t agkanta, kunanto manen da Ninang Azon ket.”

“Naay, ket, basbasaek ngarud ‘ata nutbuk ni Tatang.” Inwagteng ni Anib ni Ania. “Ngem, diak met maawatan…gurayka man laengen ta siak ti apan mangbirok ti nutbokko. Kinopiak ken daytay insurat ni madam ket dayta a whenever…”

***

Desiembre 24, 10:00 ti rabii, ita a tawen.

Rabiin.

Nagpukawen nga in-inut dagiti ubbing ti kalsada ti subdivision. Agruar payen dagiti kotse kadagiti bungalow. Apandan makimisa. Ngem, saan pay a naglukip ti ruangan ti sango ni Anib. Masikoranen nga agur-uray. Matuokanen a malamlamok ken mangrugin nga aglamiis ti aglawlaw.

Agtultuloy ketdi ti gilap dagiti parol ken ti tanengteng dagiti silaw nga adda pay kantana. Tinaldiapan ni Anib ti nangato met a balay ti Ninang ni Ania. Doktora ti ninang ni Ania. Awan ti nakagangat a silaw iti akinngato a kadsaaran. Kayatna a saw-en nga adda amin dagiti bumalay iti baba. Ngem saan met a makita ni Anib. Nangato met ti alad.

Tinarapnos manen ti taldiap ni Anib ti nakatang-ep pay laeng a ruangan. Kasla awan ti arimekmek iti uneg ken uray man laeng ungor koma met laeng ti rummuar a lugan.

“Padaanak laengen a rummuarda nga apan makimisa.” Insennaay ni Anib.

***
Desiembre 24, 10:30 ti rabii, makatawenen ti napalabas.

“Aguantaanyo ket apan tayo man met makimisa. Bareng no sumangpettayo ket addan ni Tatangyo.” Dinagdag ni Ina Magda da Anib ken Ania.

***

Desiembre 24, 11:30 ti rabii, makatawenen ti napalabas.

“Sumurotka pay laeng ken Ninangmo Azon, Ania! Pumasiarkayto no bigat idiay balay.” Nababa ngem natangken ti panangibbet ni Nanang ni Anib. “Sumurotka pay laeng, Nakkong. Saan a sumurot ni Manongmo, a, ta da met kaduak. Agsingsingpetka, a.” Ket inrikepen ni Nana Azon ti kotse. Ammok nagikkis ni Ania iti uneg ngem saanen a nangeg pay ni Anib nga agsasaibbek.

***
Desiembre 25, 12:30 ti parbangon, makatawenen ti napalabas.

“Nang, apay? Apay a napan ni Ania idiay subdivision?” Tinaliaw ni Anib ti inana a nakadikkumer ti lamesita. Awan a pulos ti karga ita ti lamesita. Sangabaso laeng a danum a tattay pay laeng a petpetpetan ni Ina Magda. Agan-anangsab. Agkupit payen ti barukongna.

Nakadalupisak met ni Anib iti maikatlo a tukad ti agdan ti abong-abongda. Saanna pay laeng inikkat ti badona a ginatang idi ni Tatangna, kanikadua itan a tawen. Saanen nga immanay itay daydi pantalon a paris ti T-shirtna. Nagshort pant lattan, a, iti daytay unipormena ti eskuela.

Makatawen metten nga awan a pulos ti damagda iti daydi Tatangna nga inimbitaran ti pulis. Natiliw kano a manguk-uksot ti imuko a naiwawek iti boksit ti maysa nga empleado nga inagawanda ti celpon ngem ingawidna, isu, winekwekandan ti imuko. Kas kuna met laeng daydi kaduana a metro aid.

Lapsuten koma ti amana ngem tiniliw metten ti pulis. Natay daydi biktima ket naglumen metten ti amana. Ngem, siasino koma ti makaammo ti pudno?

“Apay, Nanang?” Insaibbek manen ni Anib ngem ammona a saan a sungbatan ti inanada. Nagiddep metten dagiti silaw ken parol kadagiti barongbarong a makaitured ti makonsumo a kuriente. Nasipngeten ti aglawlaw. Daydi silaw laengen sadiay tenga ti lipit ti adda. Naariwawa ketdi ti aglawlaw kadagiti agvivideoke. Adu metten ti nabartek.

Naulimek ketdi tatta a paskua. Bassit dagiti paputok.

***

Desiembre 25, 1:00 ti parbangon, ita a tawen. Hongkong.

“Ninang, daytoy man ne daydi inted ni Manong Anib a numero ti telepono ti balay ti amo ni Nanang.” Sinipit ni Ania ti nalukot a bassit a papel. In-inut nga inyasidegna iti inana ti buniag nga adda metten iti abay ti telepono ti kuartoda iti hotel.

Nagflight a nagpaHongkong ni Ina Magda idi Desiembre 29, agmaysanton a tawen ti napalabas. Immutang ken Nana Azon ti kuarta ken inpalusot met ti Doctora ti medical certificatena. Awan asthmana kunana. Saan kano a singirenen ni Nana Azon no agyanen ni Ania ti sidongna gapu ta awan met ti anakna.

“Hello, Merry Christmas, Madam. Could I talk to Ms. Magdalena Pascua?”

“Oh, Merry Christmas too. Err, Magda? How could…?” Agindidi ti babae nga adda iti bangir a linia. “Oh, she went home two months ago. She succumbed to asthma. I’m afraid but, she’s dead…” Ket nagliteng ti linia.

Nakamuttaleng met ni Nana Azon. Nagtugaw iti iking ti kama. Tinapayana ti mugingna.

Mulmulagatan met lattan ni Ania. Ur-urayenna ti ibaga ti nangampon kenkuana.

****

Desiembre 25, 1:00 ti parbangon, ita a tawen. Filipinas.

“Awan met ni Ading. Ania ngatan ti napasamakna?” Pinarukiban manen ni Anib ti maris green a gate. Kinautna ti nabati pay a kornik ket inparakupoknan amin iti ngiwatna. Kinautna ti sako ket inruarna ti nabalkot a regalona iti kabsatna.

Tinurongna ti green gate. Bitbitna ti regalona. Buzzerek man laengen inrupir ti riknana. Masikuranen nga aguray. “Itedko pay daytoy burger…”

“Buzzzz…..!”

Iti saan a nagbayag, addan yanasyas ti tsinelas. Naglukip ti ruangan, “Bakit?”

“Si Ania po?

“Wala. Merry Christmas na lang!” Ket naitang-ep ti ruangan. Induron ni Anib ngem saanen a makir-in. Umadadayo metten ti yanasyas ti tsinelas. Nagdalupisak ni Anib. Insanggirna lattan iti gate ket kasla man nauksot amin a pigsana. Nagsalupaypay dagiti imana ket naibbatanna ti petpetna itay a regalo.

“Prak!” Nanarpaak ti supot ngem saanen a nangngeg ni Anib. Agyugyogen ti abagana ket inbulosnan ti anug-ogna.

“Awanen kano ni Nanang, Ading. Daytoy ne, daytay paw-itna koma a pigurin ti anghel nga idi pay laeng a kayatmo a magatang…”Inaprosan ni Anib ti nakadalutaytay a nabalkot. “Kuamon daytoy burger…”

****
Desiembre 25, 5:00 ti bigat, ita a tawen.

“Anib! Anib…” Winagwag ti drayber ti trak ti basura ti abaga ni Anib. Pidpiduten metten ti maysa a pahinante ti sako ni Anib. Rinapit met daytay maysa ti nabalkot a regalona koma ken Adingna ken ti saan pay a nalukaisan a burger.

“Merry Christmas, Ading. Merry Christmas, Nang. Merry Christmas, Tang.” Intanamitimna ket tinnangadna ti ngannganin aglumen a baggak iti daya.

***

In every prayer and every song
The community unites
Celebrating the birth
Of our Saviour, Jesus Christ…

Let love, like the starlight
On that first Christmas morn
Lead us back to the manger
Where Christ the Child was born…

So, come let us rejoice
Come and sing a Christmas carol
With one big joyful voice
Proclaim the name of the Lord…

Aggalallangogan manen ti loud speaker ti trak. Idi simrek ti December, sinukatan ti drayber daydi dati a kanta nga “Basura nyo, Itapon-tapon nyo, basuran nyo…”

-END-

Online Publishing Cooperative, Kayatyo?

No malagipyo pay daydi nairugik a paskil, Nagrigat Ketdin ti Marigrigat, nairuanganko ti maysa a panggep a kas ti Ilocano Online Cooperative Publication. Desididoak iti daytoy a panggep gapu ta konbinsidoak iti tignay cooperativa. Iti daytoy a tignayan nga agob-obraak ket ammok nga adu ti maitulongna daytoy a kas alternativo a wagas ti panagbiag, alternativo ti kapitalismo ken socialismo a tignay. Ti cooperativismo ket adda iti baet dagitoy a tignayan.

Ket ammok a mabalin daytoy a tignayan a kas dalan ti pannakataginayon ti Literatura Ilokana. Adu ken adunto pay ti naayat a mangpasantak ti literatura ilokana ket babaen ti nain-cooperativaan a tignay, panagkunak ket na-an-annayas ti tarayna. Daytoy ket saan a maaramid a gunglo a kas GUMIL wenno TMI. Online daytoy a gannuat.

Sapay koma ta suportaranyo daytoy.

“Kallautang: Poetics of Diversity” is out

Poetics of Diversity

Poetics of Diversity

Launched in June 2009 and to be re-launched at the 4th Nakem International Conference, University of Hawai’i at Manoa. Excerpts of the book have been uploaded in http://asagcaoili-ariel.blogspot.com/as well as in aurelioagcaoili.wordpress.com. Edited, translated, and with a critical introduction by Aurelio Solver Agcaoili (TMI Global Press 2009). Partial funding for publication from a competitive SEED grant awarded to the author in 2008-2009. For orders, write to: nakem2009@yahoo.com.

Some of the poets in the diaspora included in this work are Melchor Agag, Mario Abinsay, Jeremias Calixto, Cristino Inay, Prodie Padios, George Pagulayan, Pacita Saludes, Perlita Sadorra, Cresencio Quilpa, Francis Ponce, Razi Quiamas, and Amado Yoro.

(Syndicated from: dadapilan.com)

Karit para iti GUMIL

Iti tengnga iti agsasamusam a parikut ken risiris dagiti saan nga agkakatunosan a pluma dagiti mannurat nga Ilokano a mabalin a makapahayblad pay ketdin a mabasa kadagiti chatboxes ken fora dagiti community portals ti Ilokano, a, mabalin a makauma ken makarengreng a madagdagullit, adda ti maysa a dangadang ken TIGNAY a mabalin a sangwen dagiti mannurat a mabalin nga ipanguloan dagiti miembros ti GUMIL.

Isu daytoy ti dangadang ken TIGNAY ti pannakataginayon ti sao/pagsasao nga ILOKANO. Mabalin a kunaentayo nga aningaas pay laeng daytoy a parikut, a, mabalin a kunaentayo a saan pay unay naanglem ti itdenna daytoy nga angot ken adayo pay laeng iti dalem ti kultura Ilokano ngem adda ditan ti sayamusom ti sumsumngaw a kinaliput a tignay dagiti mangtirtiris kadagiti rehional a lengguahe.

Adda ditan ti in-inut a pannakaungel ti sao/pagsasao nga Ilokano. Adun ti ubbing a mabainen nga agsao ti Ilokano uray man no patneng nga Ilokano koma met. No dumtengto ti panawen nga awanen ti mayat a gumatang/agbasa ti Bannawag, adda pay kadi serserbina dagiti awanan anag a kinapangas dagiti mannurat nga Ilokano? Siasino ti mangbasa ti iparparammagda a kinalaing?

Daytoy ti karit. Kasano a sangwen ti GUMIL daytoy Executive Order No. 210 dated May 17, 2003 ken daytoy a Dep. Ed. Order No. 36 (2006)?

Nalawag met siguro a pangrugian daytoy Section 7, Article XIV, of the 1987 Constitution:

For purposes of communication and instruction, the official languages of the Philippines are Filipino and, until otherwise provided by law, English.

The regional languages are the auxiliary official languages in the regions and shall serve as auxiliary media of instruction therein.

Spanish and Arabic shall be promoted on a voluntary and optional basis.”

Ania met ngay ti aramiden ti GUMIL ken ti Ilokano Community iti daytoy a linteg?

Urayentayo kadi pay nga adda maaramid a linteg tapno matungpal daytoy: “until otherwise provided by law, English”?

Adda ken adu met ngata ti kas kaniak a mangpadpadaan kadagiti addang a mangsalluad ti bukodko a pagsasaao.

Ti saludsod: GUMIL, ania met ti addangmo?

Creative Writing:Towards the Enrichment of Pangasinan and Ilocano Literature by F. Sionil Jose

The University of Pangasinan, in celebration of its 84th Foundation Anniversary and the conferment of the Degree Doctor of Humanities Honoris Causa upon Prof. Francisco Sionil Jose (National Artist for Literature, 2001 & Ramon Magsaysay Awardee for Journalism, Literature and Creative Communication Arts, 1980), conducted a Writers’ Conference last February 11, 2009 at the University of Pangasinan Language Institute which was participated in by teachers and students of creative writing, journalists and other writing enthusiasts.

The activity was envisioned as an opportunity to promote the use of Pangasinan as a medium of literary / creative writing.

Prof. F. Sionil Jose talked about Creative Writing:Towards the Enrichment of Pangasinan and Ilocano Literature.

Unfortunately, I was not able to attend the seminar. Here is a copy of Prof. F.Sionil Jose’s speech during the occasion (downloaded from our yahoogroups, ulupannasaraytagapangasinan):

——–
Rosales where I was born is close to the borders of Tarlac and Nueva Ecija. My forefathers were Ilokanos who migrated to this part of the province at the turn of the 19th century; they had intended to go to the Cagayan Valley but were enamored by the lure of the verdant plains of eastern Pangasinan and they decided to settle there instead. In the early thirties, as a boy, I witnessed this migration; the Ilokanos came in their bull carts with their plows the uprooted posts of their houses and weaving looms. They parked in the town plaza for the night. They were all Ilokanos; some of those who came in bull carts were Pangasinan traders with coconut candy (bocayo) dried fish, salt and bagoong to sell.

There was commerce and, of course, intermarriage and one of my cousins married a pretty girl from Calasiao.

I got interested in history, having read Rizal’s novels in Grade School, and concentrated on the Revolution of 1896 after I learned that my grandfather was in it. I came to know so many details, the building of the railroad to Dagupan, the flight of Aguinaldo’s aid Colonel Villa, the father of the poet Jose Garcia Villa, described the town of San Carlos as surrounded by jungle still. This was, mind you, in 1899. Such details were retrieved when I wrote POON the first novel in my Rosales saga. In the novel, too, there is a girl from Lingayen whose family was killed by pirates of the Ilokos coast. This heroic woman becomes the wife of Istak, the novel’s main character, who follows Aguinaldo to Tirad Pass.

I cite all these to impress upon you the importance of Pangasinan in my work, and of history to all of us. This province, aside from one of the richest and the largest in the country, is a focal point of history. It is here were Limahong was based, where Princess Urduja—whether real or not—reign, where Palaris fought the Spaniards. Close by is the beach where the Japanese landed in 1941 and where the Americans and MacArthur returned in 1945. Indeed, Pangasinan province occupies a precious niche in our country’s history.

I am sorry to note that Pangasinan as a literary language is waning. It should not and I am glad that there is an effort now to revive it. Santiago B. Villafania has just published a book of sonnets in Pangasinan. I hope that one of these days; this University will set up a Center of Pangasinan Studies to record the culture, the contribution of the people of Pangasinan to the national trove.

Having said these let me now thank the University for honoring me as a writer. Most Filipino’s, our leaders included, do not consider literature important— it is only storytelling and, therefore, mere entertainment. Moreover, although our national hero was a novelist, Filipinos do not read novels.

I will dispute these common assumptions if only to rationalize my vocation—for writing is indeed a vocation. Writers are historians, too. It is in literature that the greater truths about a people and their past are found. Perceptive scholars read the literature of societies they are studying for this reason, and more. A people’s culture is best dredged and understood from their literature.

Writers are also the ultimate teachers for it is only in literature that we learn ethics—not in classes in religion or theology. The literary depiction of life and its moral dilemmas compels us to use our conscience, to make those infallible distinctions between right and wrong.

Today, more than any time in our history, we need to be ethical. More than this vital function, literature anchors us tenaciously to the land in its evocation of time and place. It helps construct the sense of identity and preserve our racial memory without which there is no nation. Just remember this, what is England without Shakespeare, Greece without Homer, Spain without Cervantes. Great writers helped shape the identities of these equally great nations.

What is our history/ it is so many centuries of colonialism, of Filipinos oppressed by foreign powers? Colonialism subdues in many dulcet guises. It conquered under the pretext of spreading Christianity, civilization, law and order. To make the world safe for democracy. As an African writer said, “The European missionaries came and told us to close our eyes and pray. And we did, but when we opened our eyes, our lands were gone.”

To paraphrase this, I now say, the Americans told us to go to school to be educated, and we did but when we left school, we realized that we have lost our souls.

What is the logic of colonialism? It is very simple—exploitati on. The imperialist has no compunction about exploiting a people then sending his native land. When I visited Spain for the first time in 1955, I saw those magnificent churches, even the humblest chapels, and found their altars gorgeously gilded with silver was plundered by the conquistador from Mexico, from South America.

If colonialism, by whatever devious way it seduces is exploitation, therefore, colonialism is immoral.

I say this emphasize this for there are so many among us who apologize for Spanish or American colonialism. As Rizal also said, slaves get to love their chains.

I come from a barrio where the agrarian problem still rankles. From the Spanish regime onwards, peasant uprisings were common all over Filipinas. My forefathers, unlettered Ilokano peasants who migrated to eastern Pangasinan were victimized by the mestizo ilustrados who stole the land my forebears clawed from the forest. In 1931 the colorum peasant uprising erupted in Tayug, Pangasinan close to my hometown. And in 1935, the Sakdal revolt engulfed parts of Laguna, Bulacan and Nueva Ecija. In the early 1950’s when I was in the old Manila times, the Huk uprising was its zenith. All these were lucid precursors of the New People’s Army rebellion which exacerbates and torments us to this very day.

In pleading for agrarian reform in the fifties, just as I still do today, I quoted the American social reformer; Wendell Philip’s who said, “If land is in the hands of a few, you don’t have a democracy. You have an oligarchy.”

Infused with the virus of colonialism, these elites have no loyalty to this country, they have no faith in the talent of Filipinos. And because they have no filthy to this nation, they send their loot abroad—the Chinese mestizos to China and to Taiwan, the Spanish mestizos to Spain and Europe, and the Indios like Marcos send their billions to Switzerland, to America, instead of keeping those moneys here to modernized this country, to create new industries, so that our women need not go abroad to work as housemaids and prostitutes- –so that the bulk of you will not leave your families in search for greener pastures.

I have stated simply our national malaise, the reason for our poverty. For so many decades, I have also suggested a solution—national ism directed to the upliftment of the common Filipino. This, the Filipino peasant understands instinctively Pedro Calosa who led the Colorum uprising in Tayug in 1931 explained it to me so succinctly, so simply. “God created land, air and water for all men, not just for one man or one family. It is against God’s laws for one man or one family to own all of it.”

Nationalism is to be lived, it is not just the flag, or the singing of the national anthem. The nationalist icons of my generation Recto and Tanada were merely anti-American; both opposed agrarian reform in the Fifties, the single most important political action that would have provided social justice for the millions who are oppressed.

Nationalism is education, the wisdom for us to elect public officials we can be proud of, not ignoramus movie stars and basketball players.

Nationalism means being rooted in this soil acting out the truth, which is justice in action. This justice is not an abstraction, for our very poor it is three meals a day. Are you aware that today so many poor Filipinos eat only once a day? Education for our children, medicine, and medical care for the poor who are sick. When government cannot assure these to its citizens, it commits violence. Who promote bad government? The crooked politician, the racketeering businessman, the traitorous oligarch.

Do we ostracize them? NO, we glorify them in front pages of our newspapers, we give them awards, we give them awards, we invite them to grace our social gatherings when we should spit at their faces, or at the very least, turn our backs to them.
How long will it take us to turn this country around? Look at Vietnam now; after it had resolved its internal contradiction and defeated the Americans in 1975 – it is well on the way to progress, it could even surpass us. Look at Japan after the Meiji Restoration in 1886-in thirty years, it had become a major power, defeating Russia in 1901. Look at Korea, Taiwan, even Japan again after World War II. After the rubble of the Korean War in 1953, or the flight of the Nationalists to Taiwan in 1949, in one generation they were able to develop into dynamic countries they are today. And Singapore next door- what was it in the 1950’s? No more than a backwater port not much different from Binondo.

It is not just the oligarchy then that is the enemy- it is us ourselves. And education will resolve our difficulties and catapult us towards prosperity and peace. My generation was influenced by barnacled ideas, by Marxism, by anti-Americanism which in some instances is legitimate, but these ideologies are not enough. I am glad that it has started, this long and tedious process of reexamination, of education and change that is so difficult and painful to achieve.

And this education is not just learning how to produce cheaper and better products as did Korea and Taiwan. It has to do with our insides, our guts. It involves imbibing in our blood stream iron confidence, deep and lasting pride in our sinews so that our very rich won’t send their monies abroad. They will then stop erecting shopping malls, fancy condominiums, plush resorts and golf courses; they will start building instead more factories, more research facilities, so that our brilliant young people will stay. How wonderful it would be our if our banks do not behave like pawn shops but as sources of venture capital, if our businessmen realize that money is like fertilizer, to do any good it must be spread around.

We are now 90 million- just think of this population not as a liability but as an asset, a mass market. Remember, too, that Japan was only 60 million when it challenged the United States in 1941. We don’t need to challenge a foreign power- all we have to do now is challenge ourselves.

Look deep within ourselves, and remember, that the indelible love of this earth and people is in the heart, that when it dies there, no constitution can ever revive it.

Let me remind you-we have many things to be proud of, not just Manny Pacquiao. A corrupt leadership? Ramon Magsaysay, Jose W. Diokno, Manny Pelaez – Raul Manglapus –just a few sterling names to wash away the perception. Just think of our history – -of our recent past. Remember the Battle of Tirad Pass in December in 1899, where the young general Gregorio del Pilar and 48 of his men died defending against the invading American Texas Rangers. It is no different from the Battle of Thermopylae in ancient Greece, where King Leonidas and his Spartans died to a man defending that pass against the invading Persians.

We mounted the first Asian revolution against Western imperialism and set up Asia’s first Republic in Malolos in 1898. More than any country in Southeast Asia, we fought the Japanese bravely, in World War II. Not just in Bataan but in a nationwide guerilla war. All of thus is forgotten. And Rizal – what country has ever produced someone like him, a poet, a novelist, a linguist, a medical doctor, an anthropologist and a martyr at 35.

We go through life remembering those soothing bromides, those gladsome messages from the ancients and hope that we will be guided by them. Let us then hearken to Mabini’s Decalogue, the Ten Commandments.

In this rickety age of 84 and still writing, I recall how, when death was at his doorstep, Alexander the Great had asked that he be buried with his hand outstretched and empty to show to the world, half of which is his dominion- that he was not bringing anything with him to the grave, not even a clod of earth. If all rich Filipinos imbibed this truth in their bones, we will be a prosperous nation.

I need not tell you of all the brutal reality outside, that the air is foul, that the people are unkind, and that the powerful who hand out jobs can be finicky and callous. I hope that you are spiritually prepared, and iron hearted enough to face this reality of our unhappy country.

I pray, too, that you will remember always that you are not Pangasinan, Tagalog or Ilokano, but that you are Filipino, heir to an exalted past which tells us that in our genes are the eternal codes of what we truly are, a heroic people.

********
This is it. Prof. Sonny Villafania asked FSJ about this speech and indeed, there was an error. This is the correct version:

“I pray, too, that you will remember always that you are not only Pangasinan, Tagalog or Ilokano, but that you are Filipino, heir to an exalted past which tells us that in our genes are the eternal codes of what we truly are, a heroic people.”

Umaykayo, Ibagak Amin Kadakayo Dagitoy

Damagenyo, ayanan dagiti sabong?
Dagiti pinenpen a papel ti daniw
a nagubbogan ti panagimutektek ti biag?
Dagiti sagumaymay a nagalud-udan ti tudo
a nangsibog kadagiti namnama a naitukit ti baet ti kimat
ken gurruod ken ikkis ti ragsak dagiti billit?

Umaykayo, ibagak amin kadakayo dagitoy.
Umasidegkayo.
Agindegak ti kalapaw a sumango
ti agdaldalluyon a ngayed ti namnama a naibugas
kadagiti ikkis ken rag-o ken pannakapennek
dagiti ubbing iti ay-ayam ti kaputotan
a kinnirit ken pinnuged ken siatong
ken sunay ken sungka.
Hans, malagipmo?
Eman, malagipmo pay
dagiti silo a pakat kadagiti desdes?
Anib, sika, dagiti ngay nabaliktad a bato
ti panagkurimes ken panangsiblokmo kadagiti agatol
a nairagpin kadagiti bulbul-ok?

Adda arte a taginayon a laok dagiti sagibo
kalpasan a ngimmisit amin nga alamen
ti nagparutan ti natinggaw a pan-aw. Adu met
ti naadaw iti panagpamarut dagiti tungkling
ken ti panagarudok dagiti pugo, kumleb, arudok
ala pagpag a kas met laeng panagpinnaltog dagiti bislak.
Makapaisem man met ti lagip iti panagin-iniin ti batya
a naisalog iti sengngat a nakaigelgelan dagiti tekkab
a dagensen dagiti kalman, dagiti aldaw ti panangarrabis
ti tambak.

Pagamuan timpuar dagiti rettab, agngayngayebngeb
iti agum a tawid ti palso a papel. Nagungor
dagiti buldozer a kasingin ti anglem ti M-16.
Nakset dagiti linnaaw ti sagumaymay ti kalapaw
ket nagpaggaak dagiti kullaaw. Naaladan
dagiti pan-aw, nabuak met dagiti tukling ket saan
met a nakapagarudok dagiti pugo. Awan
simngaw nga ikkis wenno gikgik koma laeng.

Sadiay, itudok, ti nakaitugkelan ti banbanti
a kalasag ti mandala nga apon dagiti billit
tuleng ken sadiay ti nagsalaan dagiti tadok
a pinakawan dagiti rakem. Sadiay met
a nabilang dagiti binettek ken siningay. Sadiay
a naisiraman dagiti nairub a diket. Dita
iti saan nga adayo a nasangat dagiti silo
iti abay ti dati a sengngat. Nagin-iniin met
dagiti batya iti dayta a pantok ket nagayus
dagiti kabkab a nagtunged kadaydi burubor
dita. Wen isu daytoy dagiti naibaul a tawidyo
no maburakyo koma dayta nakabite a bangen
ti waya dagiti sirmata ken maabogyo
dagita nakaikuadra nga awto a sukat
dagiti dawa ti namnama. Ket, agsublinto
dagiti sabong ken dagiti daniw a napenpen
a tinakaw ti panawen.

ESTETIKA TI RISIRIS (Tuloy ti Umuna a Paset)

Ituloyko man daytoy nairugik a panagkomentario kadagiti dadduma a putar (particular ti daniw) ti ingungotenyo unay a literatura ilokano. Kasla adda pangaduak a mangituloy koman ngem “rugi pay laeng ti dangadang” kunak man, uray, no awan met ti karangrangetko no di laeng ti bukod nga oras ken ti bukodko a bagi ken kasta metten dagiti kritiko  (kuno) a nakaabungot kadagiti nabengbeng a parbo a nagan kadagiti internet fora ken message boards  a sibubuteng met a tumayaktak iti lona a pagbabakalan.

******

Iti naudi a parapo iti nairugik a sinurat, kunak: “saanko nga ammo no nairanrana laeng a naigibus ti panagrames iti linia 69.”

Ti 69 ket maysa met a napateg nga imahe iti daytoy a daniw. Daytoy ti arapaap a posision ti daniw. Ti panagbaliktad ti saad ket isu ti gandat amin a risgo a nailadawan iti sinurat.

Kitaentayo man ti rikna ti panagalimpatok ti mangrames kalpasan a maaramid ti naplano, mabalin a narisgo, naunday, bulgar a panagrames.

Iti linia 70-73, nga isu metten ti maudi a parapo ken conclusion ti daniw ket maysa a sibubukel nga imahe ti naalimpatokan a pannakapnek , a makita iti “ket kalpasanna, agtik-abto met ngatan ti idi pay a nabisbisinan a butok” numanpay awanan kinasiertona a daytoy a pannakapnek a kas agtultuloy ken mataginayon (continuing and lasting).

Awanan kinasigurado kunak ta uray ibagak a daytoy ti “telos”, ti ngudo ti tignay, ti sirmata a gapu ti tignay a panagrames, adda nabagas nga imahe iti taraudi ti daniw a kas nailadawan ditoy: “ngem dina met gayam kayat ti makiiyyot kaniak ngamin ta nalaadak, ta tabbel/burisak, ta saruaak!

No alaentayo, kas iti ibagak iti umuna a paset, a, ti gloria iti daniw ket imahe ti gobierno, turay/agturay ket ti rapist/s ket dagiti makapungtot nga iturturayan/umili nga “idi pay a nabisbisnan” ken ti panagrames ket bales, adda riknak a saanto a nabalaigi ti tignay a kas met laeng iladawan ti naudi a dua a linia.

Kalpasan ti panagrames, mabati latta dagiti umili a kas “nalaad, tabbel/buris, ta sarua!” a mabalin a ladawan met laeng ti saan a panagbalbaliw, nga kalpasan a marames ti maysa nga agtuturay/gobierno, addanto latta manen tumpuar a gloria ket agsublinto met laeng a mabisbisinan manen dagiti umili.

Kas man laeng kastoy: “Kalpasan ti panagsalsal, ania?”

Nayon a Paliiw

Mabalin a daytoy a daniw ket mababalaw kadagiti balikas a napili ti author a pangiladawan ken iti tema a rames/panagrames ngem adda met anag a mabalin met a mapidut ti agbasbasa a kas kaniak.

Sobra met unay ti pannakailadawan ti rames. Mabalin koma met a mapapintek tapno saan unay nga overkill.

Ti sibubukel a daniw ket maysa met laeng a karit ti kinawaya ti tema, porma ken dagiti balikas a nausar numanpay adda/adu met dagiti nagkamtudanna a mabalin a pakapilawanna.

Awis…

(Awisenkayo koma amin a mangiyalnag ti kayatyo met nga ibaga maipanggep iti daytoy a komentario. Awanantayo ti forum ngem mabalinkayo met dita baba.)