Agminatay ken Agpakasar


Wew! Nagmadi a pagabayen, koma. Patay ken kasar?

Wen, dua nga okasion ti biag ken panagbiag ti sangafamiliaan. Dua nga okasion nga addaan ti dakkel a paggidiatan ngem adu met laeng a pagpadaan.

Ti kasar ket okasion a manginayon ti biag, mangited ti baro a kameng ti familia ken mangipalawa ti sakup ti kuna a kakabagian. Ti ipupusay ket isu ti okasion ti pannakaawan ti maysa a miembro ti familia. Aggidiat nga okasion ngem dakkel ken adu met ti pagpadaanda.

Nalagipko daytoy ta ti ipupusay ti inami, nangngegko nga adu ti agkuna: no kastoy laengen nga okasion ti intay panagkikita.

Kuna ti dadduma: Wen, kasar ken patay.

Kitam!

Ngem, kunak napatpateg ti okasion ti ipupusay.

Saanak unayen a relihioso ngem kitaentayo man pay nga umuna iti daytoy nga agpang. Ti kasar ket okasion a mangtungpal panagkaysa ti dua a biag, a fusion of lives. Dua a tao nga agayan-ayat. Ti ipupusay ket mangtungpal panagkaysa ti dua a naispirituan a biag, a fusion of spirits. Ti ispiritu ti tao ken ti ispiritu ti Dios.

Kitaentayo pay ti kararag kadagitoy nga okasion. Ti kasar, kastoy ti dawat (petision): a ti nagkaysa a dua a biag ket agbalin a nabunga ket adda koma ti Dios a kanayon ti baet daytoy a panagkaysa. Ti patay, kastoy ti petision: awaten koma ti Dios ti ispiritu ti pimmusay ket makiranud ti Biag-nga-Agnanayon ti sidong ti Dios. Nalawag a saan laengen a maibabaet ti Dios, no di ketdi isun ti mangarakup ti ispiritu a naiyawat Kenkuana.

Apantayo ti gastos. Agpada laeng dagitoy uray pay ibagatayo a depende ti klase ti kinakurapay wenno kinagarbo dagitoy. Ti dakesna tatta, ti kasar mabalin nga ilemmeng, ti ipupusay, saan. He he he.

Ti kasar, kuna ti dadduma: saanak nga apan makiboda, makikasar ta awan met inbitasionko. No saanmo a nainbitaan ti kabagiam, kasta ti kunada. Adda pay dagiti makagura no saan a mainbitaran/maawis.

Ti ipupusay/panagpasina, uray saanmo nga ipakaammo, basta nadamagda, umayda.

Ti kasar, mabalinmo a kunaen: saanak a makapan, kablaawakto latta idan. Wen, mabalin a saan unay nga importante gapu ta makitamto pay met laeng ida. Ti ipupusay, maudi a pannakakitamon ti bangkay/bagi ti kafamiliam. Awanen ti bigatna.

Daytoy pay ti nadlawko, aggampor ti tulong no natayen ti tulongam, he he he. Uray no mikol ti petpetmo, ikiremmon nga i-abuloy. Ngem no kasar, mabainka a mangipapetpet ti mikol. Ad-adu ngarud ti tulong pinansial a maawatmo no mataykan, saan?

Ad-adu ti kakabagiam no matayka. Pudno dayta.

Ken, daytoy pay ti mayat, no makitadakan, dida ipalagip daydi nabulodmo a kuartada, hak hak.

No nadanonmo daytoy a paset, siguradok a kunam: uray awan kakabagiak, uray awan maawatko a tulong pinansial, ken uray kinanayondak a kuriroen ti nakautangak.

Met la gayam. Lagipem ngarud dagiti nakautangam, he he he.

Biyaheng langit laeng daytoy naisuratko. No awan anagna, okey lang. Pasngawko laeng.

No adda met, napidutmo, iburaymo man met dita baba tapno maammoanmi met.

Naragsak nga Ipupusaytayonto amin nga awan labasna!

About Ka Loren
Siak ni Florentino B. Lorenzana, maysa a Filipino, Ilokano ken Pangasinan. Naiyanakak innem a bulan kalpasan ti deklarasion ti Martial Law ditoy Pilipinas. Madama a makumikom iti tignay kooperatiba.

2 Responses to Agminatay ken Agpakasar

  1. joepadre says:

    Terribly sorry to hear about your Mom…

  2. Ka Loren says:

    Agyaman kami Manong Joe…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: