Nailibayak…Naunday Unay…


Wen, kakabsat…

Nabayag sa daydin naudi a postek iti daytoy a kalapaw. Agregreg pay ketin dagiti sinigpit…binakabak payen dagiti bautek a nakapisokan kadagiti mikol a naurnong kadagiti pabalon daydi inak…wen daydi inak nga inyaramidak ti blog koma a pangurnongak ti babassit a mikol tapno maipaagasmi…natayen ti inak.

Hulio 6, 2010, 2:20 ti malem, kalpasan ti siam a chemotherapy sessions na ken ti naunday unay a panagibturna ti saem–ti nasapa a pannakaawanna, ti panagibturna a mangawat a saannan makita ti panagdakkel dagiti apokona, ti panangibturna a saan a mangipakita kadakami ti panangep-epna ti sakit/saem a mariknana, ti pananglaban ti panunotna nga ikkanna kami ti ay-ayo uray dua laeng koma a tawen tapno makitami met ti naggastosanmi kenkuana, kalpasan ti adu a saan a mailadawan a panunot, rikna ken aramid–natay a daytoy kano laeng ti naibalikasna: matayakon…

Hulio 3 idi ibagada kaniak a marigatan ti inak a mangan ket intawag ni Antik a Simpling a masapul a pasiarek ti inak gaputa inbagan ti kasinsinko a Doctor a saannansan maabot ti maysa a lawas. Domingo idi, Hulio 4 di maawatko dayta a tawag.

Lunes, Hulio 5, idi linuganak ti kotsek a kaduak ti asawak a nangbeltak ti nasurok met a dua gasut a kilometro a baet ti Tagudin, Ilocos Sur ken Dasol, Pangasinan. Nadatnganmi ti inak a nakaidda ngem makasao pay met laeng. Nakapsut ngem napigsa ti pakinakemna, wen, ti nakemna a saan pay a matay ket kunak: nii, napigsaka pay met laeng gayam.

Nakunak daydi, kakabsat, a kas pangpatibker ti riknak a saan ket a ti rikna ti inak. Coping mechanism, wen, dayta man ti awagna ti rikna ken tignayko gapu ta ammok a  saannan a maabot ti makalawas.

Martes, Hulio 6, bigat. Dinawat ti inak nga apanmi alaen ti doctorna sadiay Bugallon, Pangasinan. Napankami. Insangpetko ti doctor a kiddawna. Numanpay kuna ti doctor a saan pay a matay ti inak a kasungani ti inbagan ti doctor a kasinsinko, kunak iti bagik: imposible a mabiag pay.

Alas dos ti malem, pinagawidna kamin ti inak gaputa inbagak nga adda sagubanit ti dua nga annakko a napanawanmi. Ken, adda met appointment ti Doctor. Adda kamin ti Sual idi itawagda kaniami a natayen ti inak.

Kuna ti kabsatko: apay a pinapanawna kami pay?

Saanmo koman pabasolen ti inatayo, kunak met.

Wen, ti inak, saanna a kayat a makitak a matay…ta ammona a ti kayatko a mabati kaniak a lagip ket dagiti naragsak a kanito.

Ken wen, saanak a nagsangit, naganug-og inggana idi maiserreken ti bangkayna iti panteon. Nagtaraigid laeng dagiti luak. Ngamin, ammok, nanamnam-ay ti napananna. Dinillaw daytoy dagiti kakabagiak ngem saankon ida sinungbatan ta nalawag ti kuna ti padi nga angkelmi: ti pannakatay ti bagi ket isu met ti pannakiranud ti agnanayon a biag a kas inyadal ni HesuKristo.

Adu dagiti pasamak ken nakaay-ayat a naaramid a mabalin nga inu-ugma kunak wenno nakaisigudan laeng a kultura ti Ilokano. Kas koma ti panagdalungdongko ti manto. Piniktyurko ti rupak, ay ket kaslaak metten dagiti ladawan dagiti abu-sayap iti diario. Ti kararag a napno dagiti madagdagullit a kararag a kas koma: maysa pay nga amami, maysa pay nga ave ken gloria para ti kararrua ni Amparo. No saanak a mariro, maminsiam ngata a madagullit daytoy a petision.

Saan kano a mabalin ti agdigos sadiay balaymi. Ket ania ngarud, binitbitkon a ti sangatimba ket napanakon a ti kasamekan a nagbuyat.

Saankayo nga agobra kunada pay. Ket no ‘wan met palikodmi.

Nagpukanak ngarud ti kawayan a pangnayonmi ti inaramidmi a sapaw. Agdungerka loko kunada man.

Ania koma ti koneksion ti panagminatay ti panagdunger, ala man?!

Maiparit ti agkutim kadagiti natangken a banag kunada. Ala, ket no ti inpasangok kadagiti agbantay ket kornik nga aramid ti Candon City, hay.

Sublianakto dagiti kakabagiak a nanglualo. Saan a tapno agyamanak, no di ket apanko irecord daydi lualoda nga adda pay latinna. Narigaten no mapukaw dagitoy nga ugali/kaugalian ta siak a mismon a maseknan ket makaellek payen a dumngeg.

Ala, anusanyo pay laeng daytoy.

Nailibayak ket addanto pannakariing tapno agpapatangtayto manen.


About Ka Loren
Siak ni Florentino B. Lorenzana, maysa a Filipino, Ilokano ken Pangasinan. Naiyanakak innem a bulan kalpasan ti deklarasion ti Martial Law ditoy Pilipinas. Madama a makumikom iti tignay kooperatiba.

5 Responses to Nailibayak…Naunday Unay…

 1. busyokology says:

  makapalungkot met daytoy nga damag. actually, nakitak daytong idyay fb. nadagsin daytoy kabsat ngem anya ngay iti maaramid tayo nu di tanggapin lattan ah. ammok nga narigat ngem masapul latta ah. God bless you and your family gayyem ko.

 2. Ka Loren says:

  busyok,

  malungkot nga kapatid…ngunit, mas nakakalungkot din pagmasdan ang minamahal kong ina habang pilit nitong itinatago ang alam naman namin na sakit na kanyang nararamdaman.

  salamat sa dasal…

  ka loren

 3. Ka Loren says:

  ka eli,

  maalala ko nga pala…subukan kong magpagawa ng tshirt gamit ng designmo, isa lang muna personalko he he he…tapos picturenko at malagay sa FB at dito ngak!

 4. Ka Loren says:

  Bless, agyamanak kabsat…

  Saanko kunaen a tagiragsakek ti ipupusay ti inak ngem kasla man adda naep-ep a saem ditoy barukongko idi nakitak a natayen. Nasaem ti maawanan ti ipatpateg ngem nasasaem ti mangbantay ti ipatpateg nga ammom nga ti aniaman a kanito ket mapukawmo. Nasasaem ti panangmatmat ti anak ti inana nga agsagsagaba ti saan a maiyebkas a sakit ngem ti panangkitan ti anak a nakaisemen ti bangkay inana gaputa ammon ti anak nga addan ti inana iti sidong ti Ama a Namarsua, a ti namnama ti biag-nga-agnanayon ket sagsarapenen ti ina iti sidong dagitin immuna nga ay-ayatenna.

  Wen, daytoy a panamati ti nangep-ep ti saem ti pannakapukawko ti ipatpategmi nga ina. Saanak nga agliday a manglagip ti ipupusayna, di ket agragsakak nga manglagip kadagiti kanito nga siak ket addaak kadagiti takiagna, ilisina kadagiti sagubanit, sakit, ken gaddil ti bagi, ti mananglagipko kadagiti adal a napnuan nainaan nga apros a nangitunda kaniak ti ayanko ita.

  Wen, dagiti laeng nararagsak a kanito iti sidong ti inak ti kanayon nga adda ditoy pusok ken kanayonto a sirarag-o ti riknak no malagipko ti nagawanen nga inami.

 5. bless says:

  fren nag dagsen ti reknak nga nakabasa ti daytoy nga surat mo..ngem ammuk nga nadagdagsen ti reknam nga nagsurat…i hope and i pray na maging ok na ang pakiramdam mo,kasi nasabi mo na ung nasa dibdib mo.just pray my fren..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: