Dagiti Paskua ti Biag ni Anib


Whenever I see girls and boys
Selling lanterns on the streets
I remember the Child
In the manger as He sleeps…

Napigsa la unay ti radio ti trak. Pakdaar nga addan nga aghakot ti basura.
***

Desiembre 24, 5:00 ti malem, ita a tawen.

“Tata, bumabaak man pay laeng. Masadutak nga agrikos ita ditoy village.” Kuna ni Anib idi damagen ti tsuper ti trak ti basura a naynay a sursurotanna no apay a bumaban. Malem ken bigat a sumursurot ita manipud idi nagbakasionda iti eskuelaan. Ita met laeng nga ipilitna ti bumaba. Nakakulimbaba iti bakrang ti trak, iti abay ti drayber.

Bisperas ti paskua. Nasuroken a makalawas sipud pay inaldawenna ti umagibas ditoy ngem uray koma laeng anniniwan ni Ania ket saanna man laeng nasirpat. Padasenna man a bantayan ti ruangan ti balay bareng adda rummuar wenno rummuar met ita ni Ania.

“No bigat, Tata, paskua ket adunto dagiti basura, agalasingkotayo kadi?”

“Wen, Barok. Kaadu ti basura.” Kuna ti drayber. Minuttalenganna ni Anib. Napasennaay. “Ala ket meri krismas garud, a. Sapay koma ta maawatmo a naragsak ti papaskuam. Aluadam laeng a no pagdisketarandaka dagiti guardia dita.” Ket isungona ti ruangan ti subdivision. Marikna ken maripiripna a saan a gumiddan a rummuar ita ni Anib.

Pinampag met ni Anib ti bakrang ti trak ket kinniddayanna ti dua pay a pahenante ti trak ti basura. Minulagatan met dagitoy isuna sada met laeng immisem. Binaddek met ti drayber ti akseletor a kinagiddan ti itatappuak ni Anib. Sangsangkamaysa a nauyos dagiti sinaay manipud kadagiti uppat nga agbasbasura.

“Meri krismas!” Ti naggigiddato a naibalikas.

***

Desiembre 24, 6:00 ti rabii, dua a tawenen ti napalabas.

“Nang, rabiin, saan kadi a sumangpet ni Tatang itatta?” Sinaludsod ni Ania a kinagiddan ti panangtarayna ti ruangan ti balayda. Nagdalupisak a nagkalumbaba iti paladpad ti lalaktawan ti ruangan. Tinarapnos ti mulagatna ti nakipet a lipit nga agtunda sadiay Kalsada a Dakkel.

Sumipngeten ngem adu pay laeng dagiti pumanaw ken agawid a kas ipasimudaag ti kinaadu pay laeng ti tao ti eskinita. Narigat met ngarud ti nadaras a pannagna iti daytoy a dalan. Adda kanal pingirna ket isu ti maalluadan a maasak. Isu daytoy ti pagayusan amin ngatan a mapaglabaan wenno mapagkisnugan daytoy escalon a nakairamanan daytoy barongbarongda Ania. Agtunged daytoy iti bassit a waig iti likod ti subdivision, iti bangir ti dakkel nga alad. Sinunsonen daytoy da Ania ken Manongna Anib ti maysa a Domingo idi. Ammona daytoy. Natannawaganen ni Ania ti waig. Agregreggaay ti agsumbangir nga igidna, nalidem ti danum ken pinagaponanen ti no ania ditan a basura.

Nalawa kano daytoy idi a waig kas insarita idi ni Ama Delfin, ti Tatangda Ania ken Anib, ngem in-inut a naalad-aladan, nabalaybalayan, sa adda naaramid a subdivision ket nagaburan ti dadduma a pasetna.

Nalawa met daytoy idi a lote. Kaleddaan ken manmano pay kano idi ti abong-abong. In-inut nga immadu ti nagdappat ket idi mapatakder dayta subdivision, immay aminen a napatakias idi dita, ditoy a disso. Napenpen ngarud amin nga iskuater iti daytoy a paset. Ngem uray no kasta, saan ketdi a tugpa tugpa daytoy balayda Ania. Nasemento met ken nalawa met bassit. Kas estoria ni Ama Delfin, adda met maysa idi a baknang nga immay mangpapaalis kadakuada. Ngem, nagbarikada dagiti tagaeskuater. Inpanguloan ni Ama Delfin. Saanen a naulit daydi a panagtunton daydi baknang.

“’wan met ni Tatangen…” Intanamitim manen ni Ania. “Saan met a maladaw no kua…” Pinasirna manen ti sungadan ket nakitana nga adda pay partena a saan a makapagsabat ti tao no di agsikig ti maysa. Makitana daytoy ta apagisu met iti ayan ti street light ti tengnga a paset ti atiddog met a lipit. Adda pay maysa a silaw sadiay sungaban nga isu metten ti ayan ti sari-sari storeda Ana a gayyemna. Nasipngeten ket nakagangaten dagitoy silaw ngem awan pay laeng ni Tatangna.

Uray ni Manongna nga Anib. Awan pay laeng. Simmurot a napan nagbasura. Idol ni Ania ni Manongna Anib. Walo pay laeng ti tawenna ngem natureden daytoy a sumurot ti trak ti basura. Iparit met ngamin ni Tatangna a sumurot. Kayatna met koma ti apan agpidut ti plastik. Bassit pay kano iti tawena nga uppat ken babae.

E, ania koma no babae ak? Kunana koma idi naminsan nga agpakada nga apan agpidut ti plastik dita Commonwealth Avenue ngem malagipna met laeng a bassit pay laeng unay a talaga tapno napaspas koma nga agballaballasiw dita dakkel a kalsada. Adu kanon ti ubbing a naiburandis ti utekda dita gapu kadagiti agsasallupang ken bumanesbes a lugan.

“Tulongannak laengen nga aglaba.” Kuna idi ni Ina Magda, ni Nanang ni Ania ken Anib. “Imbag laeng nga adda agbomba no kasdiay nga agkupit ti barukongko,” innayon pay idi ni Ina Magda. Adda angkit ti inada.

Isu. Naragsak met laeng nga agbomba no man pay kakaasi a mangibaba ti batuag ti gripoda.

Iyarikapan met no kua ni Nanangda ti piso no kasta a maideliberna metten ti naplantsada a nilabaanda dita bangir ti pader. Adda dua a balay nga ilablabaanda dita subdivision. Kas koma ita ket kutkutimanna ti kornik a tinarayna itattay a ginatang sadiay storeda Ana. Nambaranna metten a nangwanawan ken Tatangna. Daytoy ti tangdanna a nagbomba.

Makomikom met ti inada sadiay bassit a komedor ti balayda. Ilutona ngata a daytay kamangeg a bitbitna itay. Saborannanto manen ti knorr cube ken bassit a silver swan soy, dayta ‘adobong kangkong’ kunananto manen.

“Imaginenyo nga adodo a baboy daytan nga adda kangkongna. Naibusen daytay karne, isu a kangkong laengen ti nabati.” Daytoy ti kuna idi ni Nanangda it maysa a panaglalanglangda a mangrabii ket uray la ketdi nakapugso ni Tatangna idi. Inimasda met ketdi a daydi a kangkong. Naimas man met ngarud itan.

“Nang, rabiin. Sa’n kadi a sumangpet ni Tatang? Ni manong, ‘wan metten?” Inkalbitnan iti inada.

***

Desiembre 24, 6:30 ti rabii, ita a tawen.

“Sumipngeten…” Intanamitim ni Anib. Inyabagana ti sako a naguduanan ti plastik. Nagsursor met laeng itay nakadissaag iti daytay trak ti basura. Am-ammo met ketdi dagiti dadduma a bumalay ditoyen subdivision. Naynay met ngamin nga agur-urnong kadagiti karton, bote ken plastik no kasta a Sabado ken Domingo. Saandan a dillawen ken itawag sadiay gate nga ayan dagiti guardia no kasta a makitada isuna.

Ngem, sabali ita.

Nalpasen ti panagala ti basura ket awan koma metten ditoy a warawara. Adu met ketdi a dagiti ubbing ti subdivision nga agaayam ti turotot, lusis, ken agkerkeroling. Ngem, maiduma latta. Mailasin ti linis ti kudil ken kasta metten ti badona.

Aggangaten dagiti silaw ket in-inuten a malukaisan ti raniag dagiti bungalow ti subdivision. Nagraniag!

Inpasanggir ni Anib ti iyabadayna itay a sako ti basura a plastik ti linged ti maysa a sinankuadrado a nasemento a nakaimulaan ti boginvilla. Saan unay a nalawag ditoy. Adda dimmakkel a ficus ket nalidem bassit ti sirokna. Apagisu a sango ti bungalowda Ania. Mailinged met kadagiti nadillaw a matmata.

Wen. Malagip ni Anib. Kastoy nga oras ti estoria ni Adingna Ania idi paspasungadenna isuda ken Tatangna. Pinunasna ti ling-etna ket naggitebgiteb pay ti pangana. Intugawnan iti sirok ti ficus. Kinautna ti sangasupot a kornik ti bulsana. Minatmatanna manen ti ruangan a kulay green. Saan man laeng nga agungap.

“Ayanna ngata ni Ania?” Naitanamitim ni Anib.

***

Desiembre 24, 7:00 ti rabii, dua a tawenen ti napalabas.

“Nang! Ania! Ni Tatang!” Adayo pay laeng ti ruangan ti balayda ngem inkiraiden ni Anib. Inamlidna ti agtedteden a ling-etna. Nagpangres. Ket mangrugin nga agluait.

“Nang, ni Tatang…” Nagbarbar ti nasinggit a bosesna.

“Apay ni Tatangmo?” Iggem ni Nanangda pay laeng ti balkot ti knorr cube.

“Apay ni Tatang?” Kuna met ni Ania a mangkutkutim ti maudi a tallo a binukel ti kornik.

“Tiniliw kano ti pulis. Kuna daytay kaduana dita Commonwealth.” Insaninglot ni Anib ket indalupisakna lattan ti maikadua a pangal ti tallo tukad nga agdan ti barongbarongda.

Saan a simmangpet ni Tatangda iti dayta a rabii ti paskua. Umuna nga rabii iti puotda nga agkabsat nga awan ni Tatangda ken umuna a paskua nga awan man laeng ti pansit a nagsasanguanda. Nakairuaman ngamin ti amada nga adda latta pansit nga isangpetna. Paskua man wenno Biernes Santo, pansit latta. Immanayen ti adobo a kangkong a noche buenada. Saandan a nangrabii ta tinagtagiurayda ni Tatangda baka ketdi inimbitaan laeng dagiti pulis. Umuna a paskua a saanda nabisito ti amada.

***

Desiembre 24, 7:30 ti rabii, ita a tawen.

Binuybuya ni Anib dagiti ubbing nga agganggangat kadagiti lusis. Grupo grupo dagitoy nga agpipinnasindayag kadagiti iggemda nga abalbalay, ti baro a bado nga arruatda. Naarrianggada. Adda met dagitay agbuzzer tapno manglukat ti bumalay sadanto met laeng agkanta ti jingle bells ken felix navidad ken daytay whenever I see boys and girls selling lanterns on the street…

Adda pay maysa met laeng a grupo a dimmalan ti sangona. Pinuruakanda pay ti kendi ken tinapay. Burger sa pay ketdi. Saanna pay a linukaisan.

Tattay koma bigat, prinaktisda met koma dayta whenever I see girls and boys selling lanterns in the street… a kanta ken Ania. Addada koma metten a makisalsallupang kadagiti padada a dungrit nga ubbing a mangwagwagwag ti napitpit a tansan wenno pagtitinnik-olenda lattan, a, ti dua a bato kadagiti abay ti diding dagiti barongbarong. Naragsakda koma. Ken, libreda koma nga aglang-ay…

“Whenever there are people
Giving gifts, exchanging cards
I believe that Christmas
Is truly in their hearts…

Let’s light our Christmas trees
For a bright tomorrow
Where nations are at peace
And all are one in God…

Let’s sing Merry Christmas
And a happy holiday
This season , may we never forget
The love we have for Jesus

Let Him be the One to guide us
As another new year starts
And may the spirit of Christmas
Be always in our hearts…”

“Wen, kastoy koma met ti kantami.” Intanamitim manen ni Anib. Pinaspasurotanna itattay dagiti ubbing a nagkeroling dita ruanganda Ania. Nagkebba pay ti barukongna itay nagrekab ti gate ngem dagus met laeng a nairikep idi maiyawat ti katulong ngata ti kuarta nga ipapaskuada. Tinaray ni Anib ngem saannan a naabutan a silulukat ti ridaw. Pinadaananna no ni Adingna koma met ti mangiyawat ti papaskua dagiti sumarsaruno.

Sinipat ni Anib ti luppona a kinagat ti lamok. Indalupisakna manen iti sirok ti ficus sana pinaludipan dagiti ubbing nga agaariangga iti di unay adayo. Kinusilapanna ti nakarikep manen a ridaw. Kastoy idi…

***

Desiembre 24, 8:00 ti bigat, dua a tawenen ti napalabas.

“Manong, daytoy ti nutbokmo? Diak met ammo a basaen, e.”

“Nu, ‘ta kitaek man. Sa’nko met bagin sa ket?”

“’yanna garud de’ta kanta a weniver ngay?”

“’gurayka ‘ta basaenta man daytoy ne. Kanian Tatang.”

Desiembre 24, 6:00 ti bigat

Nagkullaisegak ket naiguyodko ti ules. Naitakkab iti ulok ngem simmirip met dagiti dapanko a dagus a sinippit dagiti lamok a nalisayan.

Anak ti kimat ti naidayamudomko nga inanusan a minuttalengan ti nakaikuadro a ladawan. NakaLCD ket tunggal sagid ket agsukansukat ti picture. Touch screeen. Sa bigla a naglidem. Agkirem-kirem. Sepia metten. Mapirpirsay pay ketdin.

Napakukotak. Ket nagduaan ti imak a pinisel ti rusokko. Naggaradugod. Hay…

Nalpas ket ngatan ti maikatlo a bansada dagiti taraok ti kawitan. Aglawagen. In-inut a nagkalma ti panagurokko. Naunnat dagiti imak ket naamilko dagiti katayko. Sinapul dagiti sakak ti tsinelas ket in-inut a nagyanasyas a nagturong ti CR. Natimonan ti rayodko ket naipisok ti angseg ti nakibor met laeng nga angseg idi sardam. Nagmurmurayan dagiti imak a sinapul ti gripo ket napusipos sa naitaya ti ngiwat a nagaponan ti nabangles a katay. Gripo kunak ti plastik a paginumami. Nawayawayaan dagiti matak ti mukat. Ket pimmigsa ti panagsay-opko iti bumbumlad a kinirog a bagas.

“’wanen ti bagas. Daytoy laengen ti pamigat.” Ni baket.

Nagkiremak.

“Da Ania ngay?” Kunak. Dagiti agkaka nga Ania ken Anib ti kayatko a saw-en.

“Nakaturogda pay..”.

“Agtagtagainepda met.” Tinaliawko dagiti ubbing.

Ammok nga adu dagiti natagtagainepko ngem nairis met aminen. Ket ita, sang-awak manen ti kape a kinirog a bagas ken ti bimmingkol a kilabban ti NFA a paluknengen ti danum ti kape. Naragsakak ketdi a mangpasungad ti panagsugigi ken panagdigosko iti uppat a tabo a danum.

Ita a bigat, ti bigat ti kalpasan ti maysa manen a kalman, urnongek amin a pappapel a naiwara iti kalsada a kasla met laeng panangalikumkomko kadagiti nairis a tagtagainepko. Iti puestok ket isu iti ayan ti amin a kinabaknang: Commonwealth Avenue. Ti dalan ti awan naidadduma a kinabaknang! Walisek amin a rugit.

Wen, ita ti bigat a bisperas ti maysa manen a paskua.

Anusak dagitoy a pappapel. Umanayto metten nga 18.25 ti urnongko a binbinteng. Inton rabii, wen, inton rabii, ikidemkonto manen ti agfastforward…

Danonenmi a sangafamilia ti narungbo a baro a tawen.

“’yanna ngay de’ta weniver, kunak ke’?” Ginutta ni Ania ti nutbok a basbasaen ni Anib. Imbag ta di nalapgis dagiti pinanidna. “’diyo met ammo’t agkanta, kunanto manen da Ninang Azon ket.”

“Naay, ket, basbasaek ngarud ‘ata nutbuk ni Tatang.” Inwagteng ni Anib ni Ania. “Ngem, diak met maawatan…gurayka man laengen ta siak ti apan mangbirok ti nutbokko. Kinopiak ken daytay insurat ni madam ket dayta a whenever…”

***

Desiembre 24, 10:00 ti rabii, ita a tawen.

Rabiin.

Nagpukawen nga in-inut dagiti ubbing ti kalsada ti subdivision. Agruar payen dagiti kotse kadagiti bungalow. Apandan makimisa. Ngem, saan pay a naglukip ti ruangan ti sango ni Anib. Masikoranen nga agur-uray. Matuokanen a malamlamok ken mangrugin nga aglamiis ti aglawlaw.

Agtultuloy ketdi ti gilap dagiti parol ken ti tanengteng dagiti silaw nga adda pay kantana. Tinaldiapan ni Anib ti nangato met a balay ti Ninang ni Ania. Doktora ti ninang ni Ania. Awan ti nakagangat a silaw iti akinngato a kadsaaran. Kayatna a saw-en nga adda amin dagiti bumalay iti baba. Ngem saan met a makita ni Anib. Nangato met ti alad.

Tinarapnos manen ti taldiap ni Anib ti nakatang-ep pay laeng a ruangan. Kasla awan ti arimekmek iti uneg ken uray man laeng ungor koma met laeng ti rummuar a lugan.

“Padaanak laengen a rummuarda nga apan makimisa.” Insennaay ni Anib.

***
Desiembre 24, 10:30 ti rabii, makatawenen ti napalabas.

“Aguantaanyo ket apan tayo man met makimisa. Bareng no sumangpettayo ket addan ni Tatangyo.” Dinagdag ni Ina Magda da Anib ken Ania.

***

Desiembre 24, 11:30 ti rabii, makatawenen ti napalabas.

“Sumurotka pay laeng ken Ninangmo Azon, Ania! Pumasiarkayto no bigat idiay balay.” Nababa ngem natangken ti panangibbet ni Nanang ni Anib. “Sumurotka pay laeng, Nakkong. Saan a sumurot ni Manongmo, a, ta da met kaduak. Agsingsingpetka, a.” Ket inrikepen ni Nana Azon ti kotse. Ammok nagikkis ni Ania iti uneg ngem saanen a nangeg pay ni Anib nga agsasaibbek.

***
Desiembre 25, 12:30 ti parbangon, makatawenen ti napalabas.

“Nang, apay? Apay a napan ni Ania idiay subdivision?” Tinaliaw ni Anib ti inana a nakadikkumer ti lamesita. Awan a pulos ti karga ita ti lamesita. Sangabaso laeng a danum a tattay pay laeng a petpetpetan ni Ina Magda. Agan-anangsab. Agkupit payen ti barukongna.

Nakadalupisak met ni Anib iti maikatlo a tukad ti agdan ti abong-abongda. Saanna pay laeng inikkat ti badona a ginatang idi ni Tatangna, kanikadua itan a tawen. Saanen nga immanay itay daydi pantalon a paris ti T-shirtna. Nagshort pant lattan, a, iti daytay unipormena ti eskuela.

Makatawen metten nga awan a pulos ti damagda iti daydi Tatangna nga inimbitaran ti pulis. Natiliw kano a manguk-uksot ti imuko a naiwawek iti boksit ti maysa nga empleado nga inagawanda ti celpon ngem ingawidna, isu, winekwekandan ti imuko. Kas kuna met laeng daydi kaduana a metro aid.

Lapsuten koma ti amana ngem tiniliw metten ti pulis. Natay daydi biktima ket naglumen metten ti amana. Ngem, siasino koma ti makaammo ti pudno?

“Apay, Nanang?” Insaibbek manen ni Anib ngem ammona a saan a sungbatan ti inanada. Nagiddep metten dagiti silaw ken parol kadagiti barongbarong a makaitured ti makonsumo a kuriente. Nasipngeten ti aglawlaw. Daydi silaw laengen sadiay tenga ti lipit ti adda. Naariwawa ketdi ti aglawlaw kadagiti agvivideoke. Adu metten ti nabartek.

Naulimek ketdi tatta a paskua. Bassit dagiti paputok.

***

Desiembre 25, 1:00 ti parbangon, ita a tawen. Hongkong.

“Ninang, daytoy man ne daydi inted ni Manong Anib a numero ti telepono ti balay ti amo ni Nanang.” Sinipit ni Ania ti nalukot a bassit a papel. In-inut nga inyasidegna iti inana ti buniag nga adda metten iti abay ti telepono ti kuartoda iti hotel.

Nagflight a nagpaHongkong ni Ina Magda idi Desiembre 29, agmaysanton a tawen ti napalabas. Immutang ken Nana Azon ti kuarta ken inpalusot met ti Doctora ti medical certificatena. Awan asthmana kunana. Saan kano a singirenen ni Nana Azon no agyanen ni Ania ti sidongna gapu ta awan met ti anakna.

“Hello, Merry Christmas, Madam. Could I talk to Ms. Magdalena Pascua?”

“Oh, Merry Christmas too. Err, Magda? How could…?” Agindidi ti babae nga adda iti bangir a linia. “Oh, she went home two months ago. She succumbed to asthma. I’m afraid but, she’s dead…” Ket nagliteng ti linia.

Nakamuttaleng met ni Nana Azon. Nagtugaw iti iking ti kama. Tinapayana ti mugingna.

Mulmulagatan met lattan ni Ania. Ur-urayenna ti ibaga ti nangampon kenkuana.

****

Desiembre 25, 1:00 ti parbangon, ita a tawen. Filipinas.

“Awan met ni Ading. Ania ngatan ti napasamakna?” Pinarukiban manen ni Anib ti maris green a gate. Kinautna ti nabati pay a kornik ket inparakupoknan amin iti ngiwatna. Kinautna ti sako ket inruarna ti nabalkot a regalona iti kabsatna.

Tinurongna ti green gate. Bitbitna ti regalona. Buzzerek man laengen inrupir ti riknana. Masikuranen nga aguray. “Itedko pay daytoy burger…”

“Buzzzz…..!”

Iti saan a nagbayag, addan yanasyas ti tsinelas. Naglukip ti ruangan, “Bakit?”

“Si Ania po?

“Wala. Merry Christmas na lang!” Ket naitang-ep ti ruangan. Induron ni Anib ngem saanen a makir-in. Umadadayo metten ti yanasyas ti tsinelas. Nagdalupisak ni Anib. Insanggirna lattan iti gate ket kasla man nauksot amin a pigsana. Nagsalupaypay dagiti imana ket naibbatanna ti petpetna itay a regalo.

“Prak!” Nanarpaak ti supot ngem saanen a nangngeg ni Anib. Agyugyogen ti abagana ket inbulosnan ti anug-ogna.

“Awanen kano ni Nanang, Ading. Daytoy ne, daytay paw-itna koma a pigurin ti anghel nga idi pay laeng a kayatmo a magatang…”Inaprosan ni Anib ti nakadalutaytay a nabalkot. “Kuamon daytoy burger…”

****
Desiembre 25, 5:00 ti bigat, ita a tawen.

“Anib! Anib…” Winagwag ti drayber ti trak ti basura ti abaga ni Anib. Pidpiduten metten ti maysa a pahinante ti sako ni Anib. Rinapit met daytay maysa ti nabalkot a regalona koma ken Adingna ken ti saan pay a nalukaisan a burger.

“Merry Christmas, Ading. Merry Christmas, Nang. Merry Christmas, Tang.” Intanamitimna ket tinnangadna ti ngannganin aglumen a baggak iti daya.

***

In every prayer and every song
The community unites
Celebrating the birth
Of our Saviour, Jesus Christ…

Let love, like the starlight
On that first Christmas morn
Lead us back to the manger
Where Christ the Child was born…

So, come let us rejoice
Come and sing a Christmas carol
With one big joyful voice
Proclaim the name of the Lord…

Aggalallangogan manen ti loud speaker ti trak. Idi simrek ti December, sinukatan ti drayber daydi dati a kanta nga “Basura nyo, Itapon-tapon nyo, basuran nyo…”

-END-

About Ka Loren
Siak ni Florentino B. Lorenzana, maysa a Filipino, Ilokano ken Pangasinan. Naiyanakak innem a bulan kalpasan ti deklarasion ti Martial Law ditoy Pilipinas. Madama a makumikom iti tignay kooperatiba.

4 Responses to Dagiti Paskua ti Biag ni Anib

 1. iliong says:

  raw as always, the emotions, the images, the power to move our heart and soul. more of this kind, guerrero. bold, daring, and the its message of conversion so darn desperately needed.

  the best of new in the new year to you.

 2. Ka Loren says:

  tsk tsk…nalabsak metten daytoy a komenton. Ni pay met ngarud Ka Iliong e.

  Mangabaroanan koma a sociedad ken tawenyo Apo!

  Hu…madi da met kayat sadiay pablaakan daytoy a tema. lab stori ken histofic met sa ti kaykayatda e he he he…

 3. eli says:

  nagpintas dayta nga kanta kabsat. uray la nga marangg-ayan ti panagrikna nu manggeg ko dayta.

  merry christmas kanyam ka loren

 4. Ka Loren says:

  Ka Eli,

  Merry Christmas din at Happy New Year sa inyo ng Lovely Wife mo.

  senyana…parang malungkot ang poste na eto para sa pasko ngunit, di ba mayroon din mga taong di na kayang magselebret ng pasko dahil sa pait na dinadanas nila—ang masaklap gawa pa ang mga ito ng mga ibang tao…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: