Philippines: A Nation of Servants?


Nakakatuwa at nakakalungkot na isipin na ang Filipinas ay nasion ng mga tagapagsilbi o naninilbihan.

Ang unang pumasok sa aking isipan nang mabasako ang balitang ito ay: “E, ano? Hindi nga ba?”

Karamihan naman sa atin ay nagsasabing huwaran tayong manilbihan, mula sa pangaral ng simbahan na walang pag-iimbot na paninilbihan hanggang sa mapagkunwaring mga public servants.

Hindi ba pinangalandakan ng ating butihing pangulong si Gloria Arroyo sa harap ng UN na ang mga Filipino ay handang manilbihan? Hindi ba’t matagal na nating inilalako ang mga Filipino sa ibang bansa? Tinawag pa nga natin ang mga OFW na mga bagong bayani.

Ipinagmamayabang pa nga ng mga opisyales kung may bagong order ang ilang bansa sa mga Filipinong maninilbihan. “O, heto ang magandang balita”, sabi pa nga nila.

Aminin man natin o hindi, ang ekonomiya ng Filipinas ay nakadepende sa mga padala ng mga naninilbihan sa ibang bansa.

Sa Filipinas mo rin lang mababalitaan na ang mga doctor ay nag-aaral ng nursing o gustong maging nurse para manilbihan sa ibang bansa. Tapos sabihin natin na kulang tayo ng kualidad na mga nars?

Naglipana na rin ang mga paaralan ng caregiving. Ano ba ang caregiver sa tingin ninyo? Hindi ba ito’y naninilbihan din? Ang masakit pa diyan ay mga professional ang karamihan sa mga tsimay na Filipino sa ibang bansa. Nakapag-aral na guro, tsimay sa Hongkong?

Ang komento sana na ito ay tanggapin natin bilang hamon. Ipakita natin na ang kaya nating i-export ay hindi lang tao. Pati rin ang mga may kalidad na produkto. Sabiko nga sa aking biro: the best Philippines’ export quality product is Filipino herself.

Hoy! Gising! Huwag reklamo ang atupagin ninyo. Gumawa tayo ng paraan na sa atin manilbihan ang mga kababayan natin. Ipakita natin sa buong mundo na mali sila sa husga nila sa Filipino.

Mali nga ba sila?

About Ka Loren
Siak ni Florentino B. Lorenzana, maysa a Filipino, Ilokano ken Pangasinan. Naiyanakak innem a bulan kalpasan ti deklarasion ti Martial Law ditoy Pilipinas. Madama a makumikom iti tignay kooperatiba.

18 Responses to Philippines: A Nation of Servants?

 1. fowlgamer says:

  Hi Looking for new online cockfight betting? Here’s a site that will sure give you the best online cockfight betting. It is where big bettors are rolling in! Join the Sabongking.com match betting, with a minimum deposit of Php2000. Feel the excitement as it happens inside the cockpit arena: Big derbies, big bettor and clearest video. Feel the adrenalin rush as you watch and place your bets. Be part of the action and not a mere spectator! Be the SABONGKING ! A true gamecockers don’t just watch they BET. So start loading your Sabongking virtual points now. Visit the site and SIGN UP! http://www.sabongking.com

 2. sex ilacı says:

  siteniz çok güzel olmuş başarılarınızın devamını dilerim emeği gecenlere teşekkür ederim
  very good thenk you

 3. Ka Loren says:

  Hi Lisa,

  Sorry, I was not able to answer you immediately. And, sorry for keeping this site becoming stale…I clicked on your link and I’ve been to the site…whew! Nursing Review Center and the purpose is to hurdle that exam as license to going abroad…tsk! tsk! Well, these damned candidates can’t even think of a solution to our human trafficking problem (exporting our professionals)…go abroad, remit your earnings, be called modern hero (sigh) and if without some luck, go back in a poor man’s grave.

  I appreciate very much if you love my site.

  Sincerely yours,

  Ka Loren

 4. Lisa says:

  This is a really interesting blog post,I have added your blog to my favourites I really like it,keep up the good work!

 5. Ka Barte says:

  Read this blog http://streetstrategist.blogspot.com . This pinoy is defending Tsao

 6. Ka Loren says:

  Ka Barte:

  Sorry for not responding to your comments at once. Busy, eh.

  Maybe this pinoy is putting some good arguments on the matter. Actually, I was firing at Tsao and to all Filipino concerned.

  Let us have this satire as rallying point to work for the solutions. Tsao gave us an eye opener. We must see the reality. However, Tsao fired at us unethically.

  Let us put all our high blood pressures to good use. Let us start putting solution/s to the problem/s. If you have a site/blog, start calling for a resolution/movement to start a solution.

  Let us STOP EXPORTING OUR COUNTRYMEN, NOW!

  Ka Loren

 7. Ka Loren says:

  Ka Jake:

  Daytoy ngarud ti nasakit ta daytoy la apura tayo nga umingar. No adda maaramid a kastoy kasla met kapaspas ti layap ti pannakapaadda ti resolution dita kongreso a mangkundenar. Kasta koma met ti kasarut dagitoy a nabutosan nga agpanunot ti pamuspusan tapno masolbar daytoy a problema.

  No sakit koma daytoy ket kanseren. Damagentayo kadagita kappultit nga ubbing no an’a ti ambisionda ket daytay apanda kan didiay ‘merika. Sal-it ketdi.

  ‘guray ka kadi. Nabasam daytay suhestion ni Kakang Joe? Mabalinsa ket didiay site aya?

 8. Jake says:

  Well, instant ti kasikatan a naakup daytoy tsekwa gapu iti artikulona. Obvious met a KSP ta segun iti report saanna met talaga a katulong daytoy Filipina.

  Siguro mas basol dagitoy adda iti turay ta isuda pay ti mangibanbandera ken mangidildildil iti International Communities a ti kaputotan a Filipino ket “tagabo ti sangalubongan”. Ania kadi ti inaramid ni Gloria idi napan nagsarita sadiay UN a gangani awan ti mangdengeg iti diskursona? Di ket napan nagpalpalama sadiay tapno alaen laeng dagiti nababaknang a pagilian dagiti Pinoy tapno agbalin a katulongan iti balay.

  Uray siguro mapagbasa pay dagitoy nga OFW dagiti annakda ken makalpasda iti karerada no kastoy nga awan ti opurtunidad nga ited ti gobierno kadagiti graduado, mapandanto latta manen agpatagabo sadiay ballasiw-taaw tapno addanto ipatulodda a dolyares kadagiti pamiliada. Kaano ngata a maungpot daytoy a panagpatagabo?

 9. Nelson says:

  ngem kastoy ti talaga a makunak. nalipatan ni chip tsao nga isuna ket insik, ken nalipatanna a kaarigna a no kasano ti kaadu ti filipino kadagiti chinese countries, baka kasta met ti kaadu ti tsino ditoy yantayo. ket no hinnosteydsan ti kunana, balling la a banag dayta. padasenda, a, ti makikontes iti kinnaaduan iti mapatay!

  kenkuada ket maid a pinay la ngata ti makayada a pis-iten, ngem no maaramid dayta,baka mayor, gobernador, kongresman ti masal-it a tsino ditoy pagiliantayo (karamanen daytoy Ting dinasty ditoy siudadmi), hahahaha

 10. Nelson says:

  nation of servants scandal
  (bomba ni Chip Tsao)

  a resolution strongly condemning the “demeaning” Hong Kong magazine article that called the philippines a “nation of servants” has been filed at the Senate…
  Inquirer.net, March 31, 2009

  the bureau of immigration (bi) has barred the hong kong-based magazine columnist who branded the Philippines as “a nation of servants” from visiting the country…
  Philstar.com, March 31, 2009

  idi pinugsitak ti kassit
  sako innasnas iti rupa ni pinay
  nga adipen ti naangpet a bripko,
  imkiskayo, madaydayaw
  ket kayatyo a tadtaden
  ti gatel a butok!

  ngem siasino
  ti nangpauttog ken ni pinay
  tapno umay agdildil iti kaperko?
  siasino ti namagtulang
  kadagiti pingping ti ukina?

  bagas ti ukininayo a madaydayaw
  a ta la mangsalsalsal
  iti bukodna a buto ti ar-aramidenna,
  iparamanyo ngamin, a, dagiti ganas
  tapno malipatan ni pinay
  ti panagbisin ti mutingna!

 11. joepadre says:

  The Chip Tsao article is now the subject of a dap-ayan thread in iluko.com, http://iluko.com/forum_responses.aspx?topicid=74650. As usual the flame-out has started. What is difficult to understand is why we love this kind of self-immolation with very little effort at planning a collective course of action to solve the underlying issues. The blather and posturing only serve to raise our blood pressure which ultimately is inimical to our health. If we’re going to flame out on this issue and risk a major coronary episode, we may as well go all the way and accompany our bluster with some appropriate action, whatever it is. Else…

  I heard about this as early as the mid 1950s when I first got to school. More than half a century later, we’re still in the yak-mode? Enough already, Angkuan. Let’s all get a life.

 12. Nelson says:

  adda bomba nga impaw-it kaniak ni chip tsao idi rabii. gurka, kadua no mabalin a ditoyen ti umuna a pangpasabogak. kitak pay no kusto met la dagiti panagipanko iti xtml tags, hehe!

 13. Ka Loren says:

  Ayanna ngay, Kadua? Kitaem ta makadayyeg!

 14. Pingback: Chip Tsao is an Idiot! « Milking The Cash Cow

 15. ELIment says:

  ka loren, may naipaste ako sa dulo ng comment ko sa una..pakialis nga po.NAGKAMALI AKO Ng code. sorry po.

  may drawing ako tungkol sa pangingibang bansa..ANG PANGARAP NI ELYONG AT ITO AY MAKIKITA DITO.

 16. ELIment says:

  una kong napanood sa tv ang balitang ito. sabi ko sa sarili ko “bakit nasaktan sila? eh sa totoo lang ipinagmamalaki nila na nananatiling in demand ang mga kababayan natin sa ibang bansa?” eh ano ba ang ginagawa nila dun?

  dapat magsilbing eye opener sa mga opisyales natin ito. tanggapin natin ito dahil ito ang totoo..tulad nga ng sinabi mo? yong pagbubukas ng mga caregiving courses, ano ba ang iniexpect na gagawin ng mga ito sa ibang bansa? di ba yun na? at yun na talaga yun!

  hangga’t hindi gumawaga ng konkretong programa ang gobyerno para masolusyonan ang problema sa trabaho, hanggat mula sa pinakabatang myembro ng pamilya ay nangangarap mag-abroad mananatiling ganun ang tingin sa atin. wag na tayong magmayabang…SOLUSYON ANG KAILANGAN!

  ka loren, emosyonal ako pagdating sa issue ng pag-a-abroad! hehe kailan kaya darating yong araw na wala nang anak, asawa, bf/gf, tito, tita na kailangan umalis para manilbihan sa ibang bansa?
  darating pa kaya yun?

  Get free graphics, please “follow this link” .

 17. Ka Loren says:

  Hay, Apo, adu ti kuarta ditoy Filipinas no la ketdi ammo dagiti agtuturay (agserserbi?) nga iyusar iti nasayaat.

  Kadagiti konstruksion dagiti kalkalsada, gangannaet met ti akinkukua kadagiti kompania nga agob-obra. Awan aya ti makabael a kompania ti Filipino. Mind Sets, dayta ti dakkel a parikut.

  Nalpas a naipasagepsep iti panunot dagiti agtutubo nga awan ti masakbayan ditoy Filipinas. To have a good life is to export oneself, dayta ti agdama a senario.

  Agadalak ti kinainheniero, caregiver, narsing tapno apanak sadiay abroad, dayta ti agal-allangogan a pudno. Apathy, dayta itan ti rikna. In the Philippines? No way!

  Systemic daytoy a problema. Isu ti inpasagepsep ti gobierno. Daytoy ti kalakaan a solusion ti parikut ti unemployment.

  Mayat koma met daytoy a solusion no la ketdi addaan tayo ti political will a mangilaban ti karbengan dagiti kakailiantayo a saanda koma a magratis kadagiti papananda a pagobraan. Ngem, kasano? Saantayo pay kaya a salakniban dagiti tattao tayo ditoy Filipinas. 400 laeng nga Abu Sayyaf ken iti maymaysa a probinsia, saan pay a kaya a rippuogen ti nailian nga armada.

  Kas koma iti panagipatulod iti nurses dita America ken UK. Apay a saan nga i-explore dagiti lideres ti posibilidad ti Bilateral Agreement or Executive Agreement between us (supplier) and US/UK (user). No mabalin kadagiti produkto ti trade agreement, mabalin met ngarud (ken isu koma ti nangruna) ti human resources. Kas koma ibagada: pay our nurses good or no nurses at all.

 18. joepadre says:

  No ti bucod tay a govierno ket ibilangna a sarucod ti OFW, imbes a mangipatacder iti adu nga infrastructure a mangaramat iti saririt ken kired dagiti ag-OFW, ania ngarud? Nalabit mangrugin a maricna dagiti problema ti pannacawatac-watac ti familia a bunga ti OFW, ngem agingga iti di mamengga ti govierno a mangsepsep a cas alinta iti dara dagiti OFW, adda rigatna nga aturen daytoy a panangiladawan ti entero a lubong cadatayo.

  Ania ngata no adda paglintegan a mangikeddeng a 90 porsiento ti OFW remittances ti gastuen automatically iti panangipasdec cadagiti nadumaduma nga infrastructure a mangted naan-annay a trabajo cadagiti cayatna ti agtrabajo, imbes nga ag-OFW da? Tapno materred ti gutad ti corruption, masapul a maysa nga independent committee ti mangakem iti pannagplano cadagiti umno nga infrastructure, ti pannacaiwaras ti pagsayaatan iti entero a pagilian. The committee to implement this law should be composed of the Presidents of the University of the Philippines and other selected schools or universities, the head of the Department of Labor, qualified student representatives, and a reputable judicial branch representative, all working in a concurrent capacity. Don’t include any professional politician, such as any member of congress or the executive branch, except the head of Department of Labor.

  Is this possible? I guess it would be like splitting hairs, or getting a camel through the eye of a needle especially if it’s Congress that will craft the legislation instead of a no-nonsense Executive Order for this purpose from the President. You can trust President Arroyo to do this?

  A dilemma, indeed!

  The alternative which has the most potential of succeeding is for you to draft an Executive Order (you may need a legal mind well versed in constitutional and labor laws to assist you) and gather millions of signatures for a petition asking the President to sign it. Don’t be timid about revising the Executive Order when you come across significantly good suggestions to improve it along the way. I think, by George, you may be able to accomplish this thing through the Internet and the media. Build a network and a strong public opinion in favor of the Executive Order such that the President can’t refuse to sign it. Good luck!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: