Mimises


Adda arte kadagiti tipa kunak
iti tanaktak ti keyboard ngiaaw! ngrrrrrr! Ninana
a talaga dagitoy a pusa iranada ti agkua
no kastoy nga itugtugkel dagiti balikas ti screen. Kitam met a ‘ta ubing, padeddiem
ket sudsodak a dagus ti mamador salbag
ngamin irapinko pay met laeng ti agilili krasss! tragg! pakk! ngiaw! ay apo kadi
dagitoy a pusa ket agririda pay laeng
sakbayda a tumakba ket ne kunnotem met a
balong ti dedem tapno agtalnaka
_
_
_
_
_
_
_
tettetetetetetetetetetetetetetet tet tet…

asus ta naibaddekmo pay met ngarud ta tab
backspace backspace backspace backspace click
maysa laeng koman a pindut ket ala
save click new hay
putris a mimises ni aristoteles
invideok la koman ket adda met
webcam
ngem iletrak met ti linabag salbag
ay tikkab uray no ledledek ket dumket
alan a balong ket ne,
awan turongnan daytoy panangtulad koma
ti inaldawtayo a biag.
hu! save publish click.

About Ka Loren
Siak ni Florentino B. Lorenzana, maysa a Filipino, Ilokano ken Pangasinan. Naiyanakak innem a bulan kalpasan ti deklarasion ti Martial Law ditoy Pilipinas. Madama a makumikom iti tignay kooperatiba.

9 Responses to Mimises

 1. Ka Loren says:

  Maestro:

  Hay, saanko a maawatan daytoy kunam. Ilawlawagmo man pay Sir. Ammok daytoy historicity. Ngem kasla maulawak. Ania ti aramidenmi kadi? Ituloymi kadi ti agbarusngi?

  Ka Eli:

  E, ang baratmo naman. Philosophical thought tapos isang piso lang pala ang value. Newey, thanks na rin sa piso at least may naniwala kahit ga piso lang ang halaga. Ngak!

 2. eli says:

  “A writer, an artist will limit his art if he explains it away. It is far better to let the picture or text takes its meaning in the course of interpretation”
  taya ako ng piso sa sinabi mong ito ka loren..galeng! natututo ako sa yo

 3. ey, ey, the two of you. masapul nga iringpastayo ti inkapiatalistaan a panagimutektek iti panagsurat. iti mangwayawaya a balabala ti arte, awan mannaniw: adda laeng tao nga agsursurat iti daniw. kayatna a sawen, ti tao nga agsursurat iti daniw, produkto isune ti pakasaritaan–ti amin nga aspekto ti pakasaritaan. isu a ti gapuna nga umagibas amin kenka dagiti konsepto ket gapu ta ti rekursos dayta a pakasaritaan ket umay amin kenka a kas dalluyon. grab that one fat chance. that is the only thing–da onli ting, kunami ditoy–we can do.

 4. Ka Loren says:

  karajo, ka nelson. Adu ken adu pay ti maidaniw sal-it ketdi. awan ti makalimitar ti sariwawek nga utek. Kuna ngarud ni RVA, nawaya ti daniw ken panagidaniw. An artist expresses himself the way he sees things evolving and never cares who understand or not. Deviantak ngarud, ba’m tan ta central theme kas kada central metaphor.

  No kastanto lattan, very simplistic ti panagkita tayo ti realidad, addaan ti unity amin. Apay ngarud a watak watak tayo? Siak ngamin ket I write in white heat. Mismo a ditoy blogko a masangal, saanen a didiay document, sumetlasu a maisave, he he he. I wrote that thing in five minutes and i clicked it publish without second thought.

  Binay-ak ket ‘di kuan ket ‘da met daytoy Ka Eli a masmasdaawen, bwa ha hahaha.

 5. Nelson says:

  salbag, uray siak diak pulos maawatan daytoy. pakamitlokon a sublian ngem awan a pulos ti maripiripko no ania a mensahe ti sasawen ti autor.

  no komentuak dagiti diak maawatan a basbasaek ket kunak lattan a NAPINTAS. Nasaysayaat ngamin kano ti mangdayaw ngem ti manglais. Nangruna ket dimo met ammo no napintas wenno ingget laad ti komkomentuan.

  ala, ituloymo ka loren. itawtawmo man dagiti aginlalaing a mannurat ken readers. paturaymo a didan basaen dagiti obram – agingga a pati sika ket dimon mairusok a basaen.
  no dumteng wenno mapasamakto dayta, siakton a mismo ti mangiproklama a NAYANAKEN TI HENIO TI LITERATURA ILOCANA! hehehehe

 6. Ka Loren says:

  Sinadya sya talaga na ganyan Ka Eli. Experimental ikanga pero yon ang kuwento sa likod ng porma at kataga ng post na eto.

  Pag mag imitate ka kasi e, hindi naman puwedeng tuonan lang ng pansin ang isang bagay. In a split of a second, there are things happening at the same time. Kaya watak watak. Problemako kung paano ilarawan ang epekto ng pagkaapak sa tab kaya ayon, my space sa pagitan ng mga linya. Hindi naman pwedeng i erase ang past events at ala na tayong magawa kundi magbackspace di ba? at lesson nito ay pag ok na tayo, kailangan nating isave sa utak o sa buhay natin ang pangyayari. Hayon may save. E yung click? sa buhay natin ngayon paspasanna at gusto natin instant kaya isang click away ka na lang. Pagkuntentona tayo, e, di ipublish para malaman din ng iba. Hayon ang simbolismo.

  Yun ang alamko. But, sabinga, the text will have its own meaning away from the author’s intention. The text meaning is evolving and continuously evolving as it fuse to the readers’ minds. Sa iba alang meaning, sa ilan mayroon pag tinanong sa may akda iba din ang kahulugan. Philosophically, marami ng theories of interpretation and understanding, depende kung ano sa mga ito ang batayan.

  A writer, an artist will limit his art if he explains it away. It is far better to let the picture or text takes its meaning in the course of interpretation. ^-^

 7. ELIment says:

  akala ko kase sinadya..kaya naisip ko…ano kaya ang nasa likod nito.

 8. Ka Loren says:

  Ka Eli:

  ^-^ bwa ha ha ha! Sabi kasi ni Aristotle ang poem/poetry ay imitasion sa realidad. Mimises ata ang tawag dun, e. Sabiko: masubukan nga.

  E, tumutipa ako ng keyboard sa PC. May arte din kaya ang pagtipa? Bakit gustong-gusto ng iba? E, may maingay na pusa, lampungan, tapos nahulog ang plato, bumulyaw pa ang misisko. E, kargako ang baby namin tapos nagpapadede ako at ‘di ko pa save ang posteko, e, naapakan ang tab. Kaya sabiko: shit! Eto na lang ang iblogko.

  Mimic. Mimicking, imitation. Ayon, avant garde poem na ang nakalabasan, bwa ha ha ha.

  Simbolismo? Wala ata, e. Scene? Eto, blogging father who is under d saya….

  kantiaw sa mga macho at paternal ang pag-iisip.

 9. eli says:

  hahaha..agingganat basbasaik daytoy ket pampanunutek iti simlosismo na daytoy at post mo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: