Sermon iti Sirkulo a Lata


Daytoy ti naitarimbangon a padamag
ti kaltaang a mabisbisinan:
Natayen ti angrag dagiti ima
a sangpetan ti limos a mabigatan.

Ket, inton agrikki ti lubong sa maiwarsi
ti mulagat a nakamukat, tarayento
ti anghel ti abito dagiti kopa
ti naiburnay a pagbuggo
ket maipuruak ti pammakawan
ti sidadata nga angdod ti bigat.
Ti Domingo, adunto dagiti maabel a sarita,
wenno, maadi-adinto a makipila dagiti balabala
a gapu ti sangaagpa a kaadayo
ti ruangan ti paraiso a naipanamnama
ti maminpitopulo a pannagna idi kalman
a sipaparintumeng ket sitatanggayanto
dagiti ima nga aguray ti maipisok a kaasi.
Ngem, saanto latta met makita ti kaadduan
a nakapenned ti rangtay nga agturong
ti umok dagiti tinukel a balitok ti santo
dagiti salakan. Ta, iti apagsipnget, agbutengto met
dagiti martir a malapgis
dagiti burik ti koronada
a paulo ti panaginkukuna
ket maisukat koma ti tinukel
ti bagas uray awanton ti naikopa nga arak.
Mairikepto met ti simbaan
inton mapatit dagiti kampana ti bendision
Ngem aglibasto latta dagiti gapu
a maibitin kadagiti tagainep
iti kulay-ong ti manakem.
Rumkuasto a kas aweng dagiti lagip
ti kulibagtong dagiti maipiltek a pirak
ti kada panagkuy-os ti maikurimed nga anges.
Wen, maikurimedto ti panaganges ti limos
ket agpauyonto a dumteng kas iti naipadto.
Matiliwto ti agleddaang
ket mamalmalo a maikulong
ti panawen ti panagsimron ti kuplat
nga aplag ti limmetem a dalan ti biag.
Ala ket ti sanggir a pader
ti angseg ket dinto agmawmaw.
Tumpuarto met ti anglem ti desaparcido
a nakem, agadda a mailimogto
iti plastik idinto a mabalo ti sagawisew
Ti dingraw a kas saksi
ti agpukawpukaw a siddaaw
dagiti karkarma ti dayengdeng
ken ti muttaleng ti kinapudno
a mabalkot ti lamiis.
Agdappuorto ti lanitog ti pirak
Ket maitabonto ti agbukbukod a binting
ti sirkulo a lata
Ti naulila a limos.

Awanen ti bulag a mutektek ti biag
iti panagdaliasat dagiti kakaasi
a sumuknal ti Domingo.

(Naipablaak iti Bannawag, Enero 26, 2009)

About Ka Loren
Siak ni Florentino B. Lorenzana, maysa a Filipino, Ilokano ken Pangasinan. Naiyanakak innem a bulan kalpasan ti deklarasion ti Martial Law ditoy Pilipinas. Madama a makumikom iti tignay kooperatiba.

10 Responses to Sermon iti Sirkulo a Lata

 1. Pingback: Sermon iti Sirkulo a Lata » ILOCANIANA

 2. ELIment says:

  wen ngarud, ken dummakel ak ngamin idyay lugar nga ti ilocano ket laok. ngem mayat met latta. mayat met talaga nga maamwan ken masursurwan dagitoy ta daytoy met sarita tayo iti maysa a medium iti pannaka Filipino ken pannakatao tayo.

  natutuwa ako sa mga na-xpress mo sa comments sa blog ko. astig ka gayyem.

 3. Ka Loren says:

  Ka Eli:

  Ala a ket anusam. Kasta a talaga ti napilit a nabarusngi ti dilana, nailut nga agsao ti tagalog ken englis ket nalipatanna ti dati a pilkona nga Ilokano.

  In-inutem nga isubli ti dilam babaen ti pintura ken brutsam.

  Napintek ti mutektekmo, Kadua.

 4. ELIment says:

  nice one ka loren. ammom, marigatanak nga agbasa ti ilocano ngem basaik latta ta namayat man dagiti sarita ken panag-titinnipun dagiti sau.

  merry christmas!

 5. Ka Loren says:

  Ka VF:

  Ala a ket agsarita lattan a daytoy teksto. Ngem, saanko nga ingagara a kastoy… Narigaten no didanto ket pastreken daytoy bangkayko sadiay simbaan no siak ti madanonan.

  Ninana a talaga! Kastoy met ngamin ti pudno.

  Naimbag a Paskuayo Amin, Appo!

 6. VF says:

  Holy grail, is this the Iloko version of the blade and chalice?

  kas kuna ni Ka Iddo, ninana!

 7. Ka Loren says:

  Ka Iddo:

  Hu! Kasta a ti kablaaw Ka Iddo, he he he. Ania ngay met ti kunak?

  Wen, uray daytay aglatlati a lata ket pimanen Ka Iddo. Ana ket desaparcido met aminen a baria, ukistimama!

  Editem man ketdi ta idakiwasta Apo.

  Ka Agca:

  Sapay la koma a ta kasta he he he. Kasta koma met kenka, Maestro iti Dangadang!
  !

 8. Naragsak a Paskuam, ballong a dumadangadang!

 9. ka iddo says:

  homilia para iti aglatlati a lata
  ta napanen idiay korea, japan ken china
  dagiti mamiso a baria

 10. ka iddo says:

  ninana! Daytoy a ti daniw! laingmon, ka loren!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: