Dagiti Wengwang ti Paskua

Adda man drowing ni Ka Eli sadiay Blographics a kinomentoak ti kinawengwangko, kina-deviantko wenno kaabnormalak. Karajo!

Kastoy man ti patanganmi. Ken, isun a daytoy ti ipapaskuak kadakayo amin. Ala, basaenyo man ketdi…

Wala, Pasko Lang

Wala, Pasko Lang

Ka Loren:

“Putang Inang Pasko talaga!

“Ganda ay kulang na salita para ilarawan ‘tong obramo. Kung ako’y may pagawaan ng xmas card, bilhinko na eto para next year.

“Salamat at natunghayanko ang regalomo.”

“Walang ceasefire sa Pasko. Umaalab palagi ang pagbati.”

Ka Eli:

“hahaha..oo nga! minsan kailangan talagang ibulalas para mas ramdam. minsan kailangang maging mas-expressive para maintindihan, mas maunawaan at masmapansin ng pinag-uukulan. maganda ring samahan ng gawa para mas feel–ngayon nga gusto kong may kasamang hampas sa iyo o kaya ay suntok para masramdam mo ang pagbati at pasasalamat ko! hahaha..joke lang po.”

“isang nagaalab na pasko at nagpuputukang bagong taon sa iyo kaibigan! hehe”

Manilenya:

“Korek.. kung yung tradisyunal e di naman nakakatulong para sa pag unlad at pagbabago bakit kailangang yakapin diba? 🙂
Merry Christmas Ely” 🙂

Ka Eli:

“oo nga ate melai, magandang panatilihin ang ating identity, pero hindi sa lahat ng bagay. may mga nakagawiang mali na dapat itama! may mga tama din na pwede pang ma-improve…mas tama at mas mahusay. salamat at sana sa susunod na dalaw dala mo na ang pamasko ko! haha. merry Christmas din po.”

Ka Loren:

“may mga bagay na hindi dapat maging tradisyonal, minsan kailangang maiba.” (Eli)

“‘yan tayo e. ang masama/masagwa sa iba, e, sa atin, pagbati at kaaya aya! ‘pag magkatabi lang tayo ngayon at binati kita ng P**%*&^^* I*n! samahan ko pa ng dumadagundong na dura at lalagapak na parang bomba. At alamko, dodoblehin mo ang antas ng pagbatiko kaya’t magkukublina ako at hahalakhak sa tuwa!”

“Abnormal tayo, e. Deviant ika nga. Salungat sa NORMS. ‘di ka artist kung conventional ka at ‘di ka wengwang. Pa’no ka mapansin kung gaya ka rin ng iba.”

“O eto. Paugonginmo ang lumalagapak na sampalmo. Brat ta tat boooooom!”

Ka Eli:

“click…taag! blaag…baAANGG..BANG…wssst…boooOOOmmmMMM! nakakatuwa nman ka loren, para tayong bata na naglalaro ng baril-barilan. pero di natin maikakaila kase na masarap maging bata. malaya, at sariwa ang isip. hindi nakakahon, hindi hinubog ng kung anong kalinangan. kaya tulad ng mga bata, kailangan nating tumuklas at kalimutan ang tradisyonal, kalimutan ang rules, kalimutan ang teorya na binuo ng kung sinong tao. minsan may nagsabi sa akin, bakit ganyan ang gawa mo? wala sa ayos, hindi mo ba alam na may tinatawag na ganito sa art? ganyan at ito pa!? sabi ko hindi ko alam yan, dahil gumuguhit ako ayon sa gusto kong gawin, hindi ako gumuguhit upang sundin ang teyorya at kung anuano pang mga nasa libro.”

“blagg!…boogg..taag..tsuug.. mabuhay ka ka loren! salamat sa masayang laro ng realidad at ng kaisipan.”

Ka Loren ken Ka Eli:

“KADAKAYO AMIN P*&^%$#$@ IN! a PASKUA TAYO AMIN!

Sermon iti Sirkulo a Lata

Daytoy ti naitarimbangon a padamag
ti kaltaang a mabisbisinan:
Natayen ti angrag dagiti ima
a sangpetan ti limos a mabigatan.

Ket, inton agrikki ti lubong sa maiwarsi
ti mulagat a nakamukat, tarayento
ti anghel ti abito dagiti kopa
ti naiburnay a pagbuggo
ket maipuruak ti pammakawan
ti sidadata nga angdod ti bigat.
Ti Domingo, adunto dagiti maabel a sarita,
wenno, maadi-adinto a makipila dagiti balabala
a gapu ti sangaagpa a kaadayo
ti ruangan ti paraiso a naipanamnama
ti maminpitopulo a pannagna idi kalman
a sipaparintumeng ket sitatanggayanto
dagiti ima nga aguray ti maipisok a kaasi.
Ngem, saanto latta met makita ti kaadduan
a nakapenned ti rangtay nga agturong
ti umok dagiti tinukel a balitok ti santo
dagiti salakan. Ta, iti apagsipnget, agbutengto met
dagiti martir a malapgis
dagiti burik ti koronada
a paulo ti panaginkukuna
ket maisukat koma ti tinukel
ti bagas uray awanton ti naikopa nga arak.
Mairikepto met ti simbaan
inton mapatit dagiti kampana ti bendision
Ngem aglibasto latta dagiti gapu
a maibitin kadagiti tagainep
iti kulay-ong ti manakem.
Rumkuasto a kas aweng dagiti lagip
ti kulibagtong dagiti maipiltek a pirak
ti kada panagkuy-os ti maikurimed nga anges.
Wen, maikurimedto ti panaganges ti limos
ket agpauyonto a dumteng kas iti naipadto.
Matiliwto ti agleddaang
ket mamalmalo a maikulong
ti panawen ti panagsimron ti kuplat
nga aplag ti limmetem a dalan ti biag.
Ala ket ti sanggir a pader
ti angseg ket dinto agmawmaw.
Tumpuarto met ti anglem ti desaparcido
a nakem, agadda a mailimogto
iti plastik idinto a mabalo ti sagawisew
Ti dingraw a kas saksi
ti agpukawpukaw a siddaaw
dagiti karkarma ti dayengdeng
ken ti muttaleng ti kinapudno
a mabalkot ti lamiis.
Agdappuorto ti lanitog ti pirak
Ket maitabonto ti agbukbukod a binting
ti sirkulo a lata
Ti naulila a limos.

Awanen ti bulag a mutektek ti biag
iti panagdaliasat dagiti kakaasi
a sumuknal ti Domingo.

(Naipablaak iti Bannawag, Enero 26, 2009)