Daliasat, Uno


Ti panagsangpet ket panagpanaw met,
ti panagsardeng ket isu met laeng ti panaggaraw,
ket agtang-ep ti ridaw
ken agrikab dagiti tawa ti kalapaw,
kalpasan a maiyebkasmo dagiti umel a pakada,
ti panagibilin
kadagiti mapanawan a kadua ti apagkanito,
adda bara ti abrasa a kas man aggapu ti temtem
a rumuar ti daga, umarakup a kas kapigket ti allid
wenno ti pulitipot nga isem ti sipnget
ti apagsipasip uray no kasla mairik
ti butas a kombat ti salemsem: agkayabkayab nga angin,
singin ti rissik, ngayemngem ti arakup
ti dumupir a masabet:
agsirko ti utek a tumpuak ti puso,
masirut ti pulso a sumarut
iti dapan: manaktuol dagiti bato, maikubray
ti darat, takki ti nuang a manalpaak,
ti nisnis ket mauyos, naangot
a pinabuyok ti ling-et, ti pay-od
ti istakeds ti rabii a ngumayngayebngeb.

Darupen latta dagiti dapan
ti turod ken ti anawang,
ti tambak ken uray dagiti lembang. Ania ngarud
no manabsuok, a, kas man met laeng daytay ammok,
naigalis a nanarsibok ti burubor a naangot? Ania
ngarud no ramay laeng koma ti kumarawa
ngem uray mukod iyarikapmon a latta?

Ket no kastan a dim’ metten mataliaw
ti naggapuan, adda met latta sumangpet
a kakadua, kasla met laeng maipukkaw
dagiti paarasaas a kablaaw:
naggapuam?
papanam?
kaduam?
Ket matapik ti password, wen, abra
kada abra,
ken maritor pay ti sintido a manglagip
dagiti al-alias: karamukom ti bayabas,
kasingin ti granada, ti marabutit a bao,
uray ania ditan ti kaipapananna, karpa
kahel, saba, bado a rutrot
anglem ti dara, adu, kas man
ukay ukay a sinaksako,
maiburandis a masigkay
ti daan manipud ti barbaro.
Maibaga amin dagitoy
iti irut ti pinnasungad ken pinnasangbay
dagiti sarsarita ken salsalaysay;
iti met sungadan ken ti pagsangaan
a maikurimed ti panagpitek ti agtultuloy
a panagdaliasat ti anniniwan:
periodista seminarista pasabilis,
mannalon mangalap activista,
doctora a kadre baliktad a pulis,
kumebkeb ngem sumiripka met laeng
a mangsiput ti panagtungpal gilap
ti lawag a maukas iti gatilio ti garand,
maitungpal laeng dagiti plano a lininay ti manon
a panagibarangabang, ti dim’ mabilang
a panaginiin:
An’a dayta, garand?
Wen, sinibarutko idi iti naiwalang a …
Kawas met, dayta ket?
Punial, ha ha ha, dayta?
357, baro? Wen. Aglatlati met,
kurang ti asa. Ladawan, porma
dagsen ken angot
ti panagkubukob uray no nakakidemka,
mailadawan ken itedda ti ehemplo
ket maammoam ti husto,
maadalmo ti usar ti uray ania
a kastoy: ni Tonio intakderna
ti nagiwarasiwis iti kastoy
ket narba ti kampo:
kukua tayo ti daga!
Ti apit, ti waya!
Kastoy ti ticket, italimengmo
ti amin a riknam dita pusom.

Addakan ti pagsasangaan,
adda nadalus a dalan
ken adda met rumyet ti masangoanan.
Wenno, mabalinmo met a raatan
ti bukodmo a desdes a pagturongan?

Agkalutukot ti tumengmo
a mangsikkarud ti linnaaw,
matnag a sippawen ti dam-eg
ti daga a mailupit ti baddek
ti nawaya a dapan
(nakaabadayen ti butas
a kombat ti abaga)
nga agpasungad ti kanito
a maagaw ti lawag
ti ngayed ti sipnget
ket mailukip ti tawa
ket ibuang ti ridaw
ti panagsangbaymo.

Ti waneswes ti imam a maitag-ay
ken ti maminpito a kanabtuog ti gemgemmo
idta barukongmo ti rukod
ti ballaigi nga insangpetmo.
Ket iti isasar-ongmo, kunami:
adda latta karit ti dana
a daliasatem a balonmo ti yagyag ti tignay
ket agbalin nga anibmo ti derrep dagiti tagtagainep.

About Ka Loren
Siak ni Florentino B. Lorenzana, maysa a Filipino, Ilokano ken Pangasinan. Naiyanakak innem a bulan kalpasan ti deklarasion ti Martial Law ditoy Pilipinas. Madama a makumikom iti tignay kooperatiba.

12 Responses to Daliasat, Uno

 1. Ka Loren says:

  Kasus! no diak naglog in ken napan sadiay dashboardko ket saanko nakita daytoy komentom Ka Sherma. Naay ta saan met a simrek aya sadiay emailkon. Agistayan detinido y desaparcido manen daytoy komentom. Kitaem ket itattak laeng a nabasa.

  Apo unay a panangpespesyon (pressure) kadatao. Agyamanak man ketdi kadakayo amin ti anusyo.

  Ka Sherma, ania aya ti kayatmo pay nga idakiwasko sadiay BP? Bagkatem kad lattan a samonto ipingback kaniak no naiposten he he he. Madama ti kamatko ngamin ti operasionmi ket ne, awan sa met ti makrismas ‘nak ti saltek.

  Aguray kayo man ta sukatak daytay picture ni dap ay sapata sadiay blogna ket ipanko daytoy rupak ‘ta kitaenyon ti nakaBHB a Ka loren, he he he he.

 2. brainteaser says:

  Good morning! Hello amin nga adda ditoy! πŸ˜‰

  Makakatawaak ta kunan VF. Uray siak, kasta met ti ladawam kaniak, hehe. Nakasutana nga adda iggemna a paltog. Ken kua, diay tipikal nga stereotypical a drawing ti rebelde: adda baredbedna a nalabaga iti ulo. Hekhek.

  Kidding aside, mayat dagitoy daniwmo. Ken wen, ibunongmo koma dagitoy kadagiti websitetayo. BP, Basi, ken DJournal. Awan dakes no mabasa amin kadagitoy a site ti gapuanam. Saan met a masurutan amin nga Ilocano dagiti amin a desdes.

  Ken wen, agipaw-itka met idiay Bannawag! πŸ˜‰ Sarita kano pay, kunan Asseng! Dayta diay kunkunami kaniam idin gyem nga ipasirigmo dagiti saritam! πŸ™‚

 3. Ka Loren says:

  Ka VF:

  Nagsayaat koman no nakaabitoak ken nakaestola ti bandoler ti M60 ket kunak: ‘ti Apo, adda koma kadakayo,” ket, kunada met: ‘uray met kenka.” Ngarud, daruuup! bwa ha ha ha hik! Ba’amtan ni Balagtas, adda met Pedro Bukaneg tayo.

  Ka Eli:

  Ala, mangalaka latta ti kapkapnekam. Ipostem latta sadiay ket agyamanak pay ketdi a ta maikkan ti arte dagiti sinuratko he he he.

  Goodluck! Ngem, alwadam a ket no maistakeds tayo amin, he he he.

 4. ELIment says:

  ka loren,
  mayat man tay tula nga inkabil mo idyay comment mo. hingi nga po ako ng pahintulot ipost ang ilan sa mga tula mo o i-quote ang ilang bahagi nito kpay may nakita ako na tugma sa mga artwork ko. ngem i-acknowledge ken i-link ko met laing kenka.

  agyamanak ta adda ti ilocano ah pada yo. nga proud nga ilocano ket maritnak met nga uray met syak kon gapo na ta adda kayo.

 5. VF says:

  Mayat a panagdaliasat!!

  Ti la diak mapinsar ket no maysaka a nagabito a nakabandolero iti .30 a nakaiggem iti Garand wenno ni Balagtas a nakoronaan iti bulong ti oliba a nakabitbit iti M14 hehehe!

  Ni adu man dagiti tumaud a pagbasaan nga Ilokano. La ngarud kakabsat, keep it nice and clean ta addanto met masalapon dagiti sumarsaruno a kaputotan!

 6. Ka Loren says:

  Ka Eli:

  Agyamanak manen ti panagpasiarmo. He he he, daytoy, ilokanok kabsat ket nakaisigudan kunamsa uray naiyanakak sadiay DAsol, Pangasinan, dakiwas a dakiwasak ket kaasi ni Apo ket mayat pay met. Daytay Ingles ti saanko a siguradon, kitaem sadiay Sounds of Solace ket saan nga agsusurot ngem ba’am ‘tan.

 7. ELIment says:

  ka loren,
  mayat man ta nalaing ka latta nga agsurat ti ilocano.

 8. ariel tabag says:

  Ka Loren: mayat latta uray no maipan iti blog ni kaka angkay nelson daytoy daniwmo. nasaysayaat no nawaya ti pagwaradiwadan dagiti gapuanantayo. emailannak man, aya, ta agrehistro ti adresmo kaniak: arieltabag@yahoo.com. dios ti agngina.

  Angkay Nelson: nupay naibaga la ketdin ni kaka tanud rva, ulitek ti awis a yaaymo met sagpaminsan iti abongtayo a mammasi. nabayag man met a dikam nakaraman iti dinapilmo.

 9. Ka Loren says:

  Ka Nelson:
  Agurayka Kakang Nelson, imun-una met ni kayongmo a nangibaga iti daytoy Daliasat nga ipanko kano sadiay baro a sitiotayo a Basi & Daniw. Uray ta adda metten daytay Poster he he he. No kayatmo bagkatem daytay naiBannawag id nga Adda Arte ti Pungtot ti Saltek.

  Ka RVA:

  Agyamanak ti pammalubos ti pannakailink dayta Basi, ngem, uray pay agtukkiadkayo inlinkko lattan he he he.

  Daytoy met Daliasat, kayasak pay bassit sakonto ipasiar idiay pambaran mette,a, ti makisukmon kadagiti luangyo.

  Ka Asseng:

  Ne ay, adda met tagaBannawag a naisar-ong he he he. Anian a dayaw daytoy a pakarso.

  Agkayasak pay ket saanak a mapnek kadagiti putarko baka ket agkamata pay ni Sir Angkuan no mamulagatanna dagiti gapuanak he he he. Addanto Ka Asseng.

  Agyamanak kadakayo amin.

 10. Nelson says:

  Ka Loren, agyamanak unay iti panangipalubosmo iti panangipablaakko iti websiteko kadagiti gapuanam ditoy. Kunam a bagkatem nga ipan idiay kalapawko dagiti bulodek ditoy a sinuratmo, ngem tapno di pay isu a taktakmo, siak lattan ti bumagkat. Kinapudnona, binulodkon ken naipablaaken diay salaysay(?)mo a POSTER. Magustuak unay, managsiliak ngamin ket paboritok ti amiling, he-he!

  Uray daytoy daniwmo koma, bagayna la unay idiay. Mabalin kadi nga iparamanmo?

  Manen, agyamanak!

 11. ariel tabag says:

  ritritemon, lakay loren, hehe.

  awan ngamin kaniak ti e-mailmo isu nga awan ti pormal nga imbitasion kenka. ngem ala, duakamin ken kaka tanud a mangaw-awis kenka idiay basi & daniw.

  ken dim metten sunotan idiay bannawag? uray sarita koma pay ta adda sirigsirigen ni kaka angkuan (jani asuncion).

  asseng

 12. pinakbet says:

  ni rva met la daytoy, ka loren.

  agyamanak iti panangilinkmo iti kabarbaro a sitiotayo a BASI & DANIW.

  magustuak unay ti daniwmo iti ngato. di la mabalin nga isumitem ken ni ariel (tabag) tapno ipanmi iti basi & daniw ken tapno maikonsidera a mai-bannawag?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: