Alay kay Ka Villa


Ni i. Tinapok metten aya daytoy abongko. Dawatek ti anusyo ken agyamanak ti iyaagibasyo ditoy kadagiti napalpalabas nga al-aldaw. Imbag la ketdin ta di pay nastrek ti agiw he he he. Adda man nakalik a daniw, tula kunak koma a ta tagalog met. Putarko pay laeng idi 1992 sadiay seminario. Naidaton ken tay propesorko a ni Prof. Rhoel Villafuerte iti inna panaglusulos a mangisuro sadiay seminario. Daytoy a propesor ket ti nangtinnag kaniak idi iti Speech 101 he he ngamin ket saanko a mapagdasig ti <ë> iti e , balët kunak a wenno wën, imbes a “when’ ay ket whën a, hay…parte met ngarud daytoy ti panagsao ti Pangasinan. No apay ketdi a mailut ti dila tapno agbalikas ti dayo a sao. Adtoy man ketdi…

Alay kay Ka Villa
(isang seminarista, guro, aktivista, 1992)

ang pagkaputol ng iyong pakikibaka
ay isang simula rin;
isang tuldok sa pagtatapos
ng ilang berso at simula
ng talata ng mas mahaba at matagal pang
pagpipinta sa tula ng buhay
sa silid-aralan na buhay–
aralin na naisilid
sa pangako ng mga limot na mga santo.

Ang pagtatapos ay pagsisimula rin.
Ang paghinto ay isang hakbang
sa mas malawakang paglalakbay
ng ating panaginip,
ang ating dahilan,
ang dahilan ng bayan,
ang dahilan ng lahat.
Ang iyong paghinto ay isang tulak
sa ating pagsulong
na pinapainit ng mga pihit
at hakbang ng panahon.

Di ba buhay ay ganyan?
Ba’t ka nagmumura?
Shit! ay alay sa bayan.

26 Set 1992

About Ka Loren
Siak ni Florentino B. Lorenzana, maysa a Filipino, Ilokano ken Pangasinan. Naiyanakak innem a bulan kalpasan ti deklarasion ti Martial Law ditoy Pilipinas. Madama a makumikom iti tignay kooperatiba.

16 Responses to Alay kay Ka Villa

 1. got ya, this democratization of poverty and ignorance and apathy. kasla maysa sirkulo a di maungpot-ungpot iti panaguddogna–wenno maysa nga uddog nga uddog nga uddong?
  kuna di maysa a mannaniw: sumilasu! isu met laeng nga isu nga aso, manipud pay ken Quezon, wenno ken Aguinaldo, aginnga itatta. malas ng aili, kunak koma, ngem uray daytoy a taxonomia ket saan nga akademik–ta kasano nga ilawlawagmo ti malas iti sientistiko a panagpampanunot? that is where philosophizing begins!

 2. ‘senya na Ka VF, saan tayo met ketdi mahusgaan kaspagarigan naikkan koma met ti gundaway a nagbunga dagidi nga arapaap. I like your argument: an-anuen koma ti wayawaya no maikulong met datao ti bisin. Yes, the problem is: we are democratizing so much our poverty.

 3. VF says:

  🙂

  Okay, I take that as a NO answer to my question, re: NS, Tatang 🙂 hehehe

  Makakatawaak man kadagiti sungbatyo. Here’s the next:

  1. Of all the things we hated from the infamous Martial Law, ania ti inaramid daydi FM a saan ita nga ar-aramiden ni Ate Glo?
  2. If my history lessons serve me well, 🙂 sinublat daydi FM manipud kadaydi D. Macapagal ti nganngani-di-makan nga agbubuot nga RCA rice a lako manipud USAID 🙂 .Massive rice production program was launched and the country became (almost) self sufficient, aglalo iti kailokuan. (was one of those a nakatakder iti tambak nga agbilbilang iti hunderd/ha produce). Farm to market roads was better and better priced Virginia tobacco sent many to collages and universities.

  TODAY, do we see any of those efforts serving the majority? Diay killing fields ni Marcos idi, was it worst than what the Philippines is having today?

  IF the NS was given a chance (again) :-), adda ngata tayon iti linia ti economic status ti Singapore? Singapore anyway was just as bad as the Philippines during those times and I think they are still less democratic until now.

  I’m glad to discuss things like this expecting an academic answer.

  bari-bari Ka Loren ta saan a masurotan dagitiay ilokano a barrairong a kas kuna ni Tatang Maestro!

 4. aurelioagcaoili says:

  ala, iblagmo man ngarud, Ka Loren, no ania dagiti highlight. makapagagar met, a, ti agsubli gapu ta pimmanawkayo. dayta ket ngamin! diyo la inan-anusan ti nagservi iti simbaan a bato nga iti ruar daytoy ket dagiti agkarainaran ken agmamayo a di mangmangan. a ngem ta idinto ta ti simbaan ket aglablabonan–adda kadi marigrigat a nakitamon, aver, aver?–nagadu met ngamin dagiti kas kadatao a kanayon a makilumlumba iti oras ken kired ken pigsa.

  sapay ta dagiti kabaruanan a seminarista ket napuorandan kadagiti makabiag a kapampanunotan a kas iti adda iti utob-nakemmo. alla, malagipko dagiti kaklasem–ken ti dua a reverendo a kunam a mangikarkararag kadatao. ala wen, ala wen. adda gayam ditoy honolulu ti maysa kadagiti ka-batchyo, ni conrado lomibao a dandanin san agbalin a monsignor, hehehehehe. nakitak isuna iti maysa a massayag, of all events!

  nia ketdin. ngem kasta.

 5. yahooou!!naksubliak met laengen ti ere! namsel, masikog, agdadagsen, narnuoyan dagiti kapanunotanyo ditoy a thread a. Mayat man.

  Ka Agca, mayatak ti kunam itay NS. Kinabuakaw, kalawakaw dagidi a programa. Mayatman dayta Ilokano Studies. Goodluck! Saanmo pagsikoran dagita welwel nga Ilokano a nalaingen. Baam’dan no saanda kasapulan ti agadal ti Ilokanon. Saanda maipagpannakkel ngata a. Mabainda ti kinailokanoda. Sal-at. Ditoy, kaskasdi. Wangak pay laeng dagiti dadduma. Ngem, adun dagiti agmurmuray. Nakabaringkuasdan, binangungotdan a ngata.

  Ka VF, aysus. Saanak a classic he he tapno daniwak ni pancho villa. ti nabayagen a barusngiad a profko daytoy.

  Ka Tarabitab a Lapis (Bilingual Pen), adda aweng dagiti dursok a panagputok sadiay idi. Immuging ti adu a tagainep sadiay ken nabang i pay laeng dagiti lagip dagiti kimmriit a bagi ti naiparakupok nga anges.

  Addak sadiay seminario idi domingo, nanglangit, nanglagip, nagpabigbig, nakibinnigbig. Daytoy man ti kunada: Tuloy pa rin ba ang laban, Ka Loren? Habang may naapi, tuloy pa rin kunak ket nagkintayeg pay dagiti matada.

 6. aurelioagcaoili says:

  watch out for these mistakes: your questions ‘falls’ (koma, saan a ‘fall’) under a fallacy, ahem, mistake namberwan; “argument” (what a spelling, that one!; ‘nga’ naktidiables–‘a’ naktidiables koma, saan a ‘nga’. payaunayen, kaka!

 7. aurelioagcaoili says:

  there you go: di met nagsurot tay subjeto ken verbo tay insuratkon. bag laengen ta inexportkon ti bagbagik, ahemahemahem: “the arguemtn does not—cannot–hold water”, kunak koma. apay met nga naktidiables a napan nakiramraman ti ‘s’ sadiay?

  good news: mangisurokamin iti ilokano iti sabali pay a kampus ti universidad ti hawaii, on a pilot agreement. sapay ta tumayab daytoy kalpasan ti tallo a dekada a panangilablaban.
  ngem ti narikor a kabusor ket dagiti pada nga ilokano a nangato ti puruana: kunada ti kastoy:

  apay nga adalenmi ti ilokano ket ammomi la ngaruden? ahem-ahem-ahem. nengneng nga ilokano! pue! dagiti makaammo iti ingles, adalenda pay laeng ti ingles aginggana iti graduate school. dagitoy pada nga ilokano, di pay naggredwan iti ilokano, napangasen, agasem!

  isu a di makasursuro dagiti pada nga ilokano a natakken ti uloda a kas kaniak ta namunengda la ngaruden, pangas da pay laeng!

  ngem a ta we had the best of students during our Ilokano Plus trial program: a social worker, a librarian, several teachers, a lawyer or two, a phd students, a minister of god–and two high school students–and the rest are informed members of the community. anian!

  ngem dita pinas, nalalaing latta dagiti ilokano, aya?

 8. barok, your question fall under a fallacy, if we follow philosophical analysis: hypothesis contrary to facts. The NS is a fascistic illusion of a benevolent fascist. Think of the facts of the case and we have a prima facie evidence that proves that the arguments does–cannot–hold water.

  the problem is this: the root cause of this evil we have got is the useless electing to power of the inutile ‘barong-ed’ garbage masquerading as leaders. and they are supposed to be christian and/or catholic, ha!

  dear brainteaser: DTAU, adi. kasta kami nga agpinnasig ken Ka Loren ken ammona dagiti pasamak. ken kasta met ti kinasarangsang ti dilak ngamin. uray damagem ken Ka Loren. Isu nga awan makaanus kaniak a seminario ta libbaangek isuda amin, hahahahahaha!

 9. VF says:

  Hayus, kunak no ni Pancho Villa ti dandaniwamon kabsat hehehe!

  Awan masaok no dagidi profko idi panawenko ta siak met ti petda 🙂 Ti laeng malagipko ket idi nganganinak dinanog ni tatangko gaput’ panangilabanko kadagidi natiliw a madamat’ hazingna a frat members. Impulongnak daydi dati a provincial commander ta awan kanot’ serreg ti ngiwatko a mangpabpabain kenkuana idi nangangayda iti public meeting. Ibagak koma no ania a panawen idi ngem saanen ta baka makakontar kayo!

  My question now is: Will our country be better now if we gave a chance to the ‘New Society’ of the late President Marcos no kitaen tayo ti mapaspasamak ita kadagiti simmaruno a presidente?

 10. brainteaser says:

  Hayyo, hayyo!

  Mayat man, Manong Ka Loren. Ikkam man. Magustuak la unay. Nabayagen daytoy a daniwmo, ngem nabiag latta. Relevant latta. Agingga nga adda laban. Agingga nga adda rumbeng nga ilaban. Agingga nga adda latta makaitured a dumuprak iti pader, agtalinaed latta a relevant daytoy a daniw. And I guess, that means forever.

  Sir Ariel. Kumustakayon, Manong. Congratulations iti panangabakyo iti Palanca. 🙂 Hmmm… magustuak man dagitoy a liniayo:

  “…when the beautiful were in the contradictions we saw, in the conflicted lives we lived, in the poems of radicalism we wrote, and when salvaging was common in the hills of that seminary you studied, remember. The guns fired against the helpless would signal the crack of dawn, and would crack the dark silence of the hills.”

 11. Anian, madi met aya agsusuroten ti inglisko aya. I thought they sent you a card for that…kasta koma. Asus, kasano a mai exportdak pay no kastoy?

 12. I thought they sent a card for you for that… kunak koma ket. hay

 13. Yes, Ka Villa maybe goes to shadowland. He’s nowhere to be found. ‘ve been searching all search engines available but all gone haywiring.

  I can’t decide if I’ll join the semens. They just sent me mail. I thought they sent a card for that.

  Mayat man a linya daytay nayon tay “there you go:” sadiay ngato. dawatek man laengen bareng mausarkonto no agaramidak met ti estoria.

  ‘tay gayam Danagadang mo maestro. paipaw-itanak man ken Ayie ta ipatulodko kenkuana through western union ti bayad.

 14. Will you invite me? Or would I write a piece of greetings–I can do a phone/telepatch if they are hooked up–just to greet everyone.

  There you go: the burned flesh, the burned flesh, and the silence of the heavy drapes of seminary rooms keeping all the secrets of fear and immortality and finiteness. Villa is nowhere to be found.

  We say here in Hawai’i: No can find!

  Best to you all at the reunion. Talaga met: outside the kulambokamin.

  Basta, daniwak latta dagitoy a padas–kas kenka.

 15. Anak ti tinapa! (Mangaramidak man ketdi ti daniw daytoy a tinapa he he). Narigat a tallikudan ti napalabas uray no adda piglat a masair, Maestro. Now, the stench of burned flesh clinged on my nose. By the way, there will be Grand Alumni Homecoming on Sunday at SCCS, sir.

 16. My gosh, malagipko dagidi a panawen a naglabas, barok. Awandan! But those the best of our days, I suppose, when the beautiful were in the contradictions we saw, in the conflicted lives we lived, in the poems of radicalism we wrote, and when salvaging was common in the hills of that seminary you studied, remember. The guns fired against the helpless would signal the crack of dawn, and would crack the dark silence of the hills.
  That was a painful memory too. We were under some people’s power, but never had our own power, ha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: