Ti panagayab, panagsubli ken panagpanaw (manen)

Siak, Joseph Apale, ni JesuKristo, kenni Francis Pasion

Siak, Joseph Apale, ni JesuKristo, kenni Francis Pasion

Dagitoy kami idi surotenmi manen ti agsubli sadiay seminario. Siak, ni Joseph Apale ken Francis Pasion. Tallo kami laeng a nakasubli iti batchmi. Ken, adda met dua a padi a sinublianmi, ni Ruben Mandin ken Charlie Ricafort.

[rockyou id=123382004&w=426&h=319]

Calling all FELLOWS. Please contact us at my mail add.

obsenidad: basol kuna ni Villar

Obsenidad, basol kuna ni Manny Villar. Agalluadka a mannurat, artista, eskultur ken pintor. Daytoy man ti nakakaskas-ang a damag.. Basaen sadiay mannurat.com

Ituloy tayo ketdi nga iladawan ti pudno a ladawan a saan ket a dagiti napnuan ti panaginkukuna. Hah!!!


Alay kay Ka Villa

Ni i. Tinapok metten aya daytoy abongko. Dawatek ti anusyo ken agyamanak ti iyaagibasyo ditoy kadagiti napalpalabas nga al-aldaw. Imbag la ketdin ta di pay nastrek ti agiw he he he. Adda man nakalik a daniw, tula kunak koma a ta tagalog met. Putarko pay laeng idi 1992 sadiay seminario. Naidaton ken tay propesorko a ni Prof. Rhoel Villafuerte iti inna panaglusulos a mangisuro sadiay seminario. Daytoy a propesor ket ti nangtinnag kaniak idi iti Speech 101 he he ngamin ket saanko a mapagdasig ti <ë> iti e , balët kunak a wenno wën, imbes a “when’ ay ket whën a, hay…parte met ngarud daytoy ti panagsao ti Pangasinan. No apay ketdi a mailut ti dila tapno agbalikas ti dayo a sao. Adtoy man ketdi…

Alay kay Ka Villa
(isang seminarista, guro, aktivista, 1992)

ang pagkaputol ng iyong pakikibaka
ay isang simula rin;
isang tuldok sa pagtatapos
ng ilang berso at simula
ng talata ng mas mahaba at matagal pang
pagpipinta sa tula ng buhay
sa silid-aralan na buhay–
aralin na naisilid
sa pangako ng mga limot na mga santo.

Ang pagtatapos ay pagsisimula rin.
Ang paghinto ay isang hakbang
sa mas malawakang paglalakbay
ng ating panaginip,
ang ating dahilan,
ang dahilan ng bayan,
ang dahilan ng lahat.
Ang iyong paghinto ay isang tulak
sa ating pagsulong
na pinapainit ng mga pihit
at hakbang ng panahon.

Di ba buhay ay ganyan?
Ba’t ka nagmumura?
Shit! ay alay sa bayan.

26 Set 1992