Tarimbangon (naukir)


Matungday ti panagurok. Agsardeng. Agsarimadeng ken main-inut a maituloy iti panagngariet. In-inut a maukas ti salikepkep iti pungan. Agbuabo bassit ti misuot. Maunnat ti bagi a makapuot ti itsura a kasla fetus. Maisubli met gayam ti bagi iti posision a pakukot. Maisubli iti sallukob ti matris iti uneg ti appupo ti bara ti Ina. Iti ikub ti lallay ti ridep. Hay…maiyunnat ti takiag ket sapulen ti dapan dagiti tsinelas iti sirok ti papag a kasla man panangkusay ti kadkadua tapno mabittak ket makasari ti sune a saka ti umuna a ruangan ti lubong.Mapno ti siddaaw ti espasio a makuna a silid ti baet ti marukod-rukod a suli ti uppat a dibision. Familiar met dagiti dibision a makatkatungtong kadagiti panawen a panagrasawrasaw nga awan puot no adalemen iti rabii. Maisurot met ti pirpir ti ap-ap iti saka nga agbirok ti tsinelas. Maludunludon ket agin-inut nga mat’nag. Makipagpakpakaasi a kumpet ti pingir ti mapagbasutanen nga idda.

Agsakuntip ti panagsuyaab. Kas man itay umuna a panagnganga idi masay-op ti umuna nga angin. Ti umuna a nabang-i nga angin. Ket agyanasyas ti tsinelas a mangsapul ti gurit nga agturong ti ruangan ti CR. Simmurot lattan ti agong ti simngaw nga angseg ti di pay naiflush a panagisbu idi sardam. Pinagduaan dagiti ima ti rayod ket maipaturayok ti angseg ti sitatangad pay laeng a ridep. Huh….Manayegteg ti lasag ket maipisok manen iti sapin. Maibuelta ti bagi ket manen masurot ti desdes nga agturong ti idda. Uray la nga agbissayot ti folding bed a mangsarapa ti dagsen ti maitupak a patong, sa ti maibalat a bukot. Maipasabat manen ti panagsaep ti mabangles a katay a maudatal iti pungan.

In-inut a mabarusngi dagiti darikmat ket agsubli iti nakabarangabang a tagtagainep….

*****

Agtutukkuong dagiti ubbing a nangrikus iti banga nga apin laengen a ti natda manipud ti saggagaysa a panagaklo. Pandan, ti apin, ti kakaisuna a naisagpaw ti lugaw a napilaan ti 18.25 laeng a puro binteng.

Siak ti umuna. Ti inauna nga ubing.

Tallo a kutsara ‘ta insubomon. ‘wan kaniakon. Ti maikadua nga ubing.

Tallo met a ngarud kaniak. Mabisinak. Ti maikatlo nga ubing.

Eiieeeee! ‘wan met kaniakon. Ti inaudi nga ubing.

Silamutamon! Kuna ti maikatlo.

Saggagatlo kay’ met ‘gamin. Kuna ti maikadua.

‘mo. Tumangadka ‘ta ibukbuokko ‘idta ngiwatmo. Kuna ti inauna.

Umanay met lattan a ti panagpayubyob ti asuk a mangilemmeng ti panagsaibbek met ti ama a saan a makaitured a tumaliaw ti panagtutukkuong dagiti um-umres nga ubbing. Maikurimed ti panagsirip no ania ti kuaen dagiti ubbing a mangsepsep ti apin.

Sa! ‘pankanto pay met la’ng umagaw ket kurang pay. Ket sibabain ti pusa a timmalikud.

Saan ngamin a maako ti panunot ti kinaadayo ti arapaap ti agdama a kasasaad. Maisurot lattan ti namnama kadagiti agasimbuyok nga as-asuk a kas pangsarukang kadagiti ar-arep-ep. Ti mabilot a mapaasuk ket ti makunes a diaryo a pakailanadan ti agdama a kasasaad. Ti ina met ket pagduaannan nga tapayaen ti rupana a kasla ti tapaya ket makaagas ti ulaw a gapuanan ti lisay. Mangbilang-bilang ti ramay kadagiti am-ammo a mabalin pay nga umarad-adan ti maysa manen a kamet.

‘wan metten ti mabalin nga umarad-adan. Ti nakatapaya nga ina.

*****

Matnag ti pungan a madanog ti saan a mapuotan a panagpungtot. Masipat ti takiag nga aggagatel ta pagngarietan metten ti lamok. Mapagkukot ti bagi ket margaan ti turog a mapno ti ad-adu a ngayemngem ngem ti panagurok.

*****

Uray pay ket ngata ti lamok ket agulser ta agpukawpukaw met ti nalabbaga a daran. Desaparisedo a dara. Agpusiaw met aminen a kayumanggi. Awan metten ti parya ken kalunay a magulay.

Huh! Kasano a ‘di kumirang ti bagas ket magaburan metten amin a puttot. Ti immuna iti pila.

Uray ti bakras kunam ket mabuldoser metten. ‘pia la koma nga apan pagalaan ti atap nga aba. Ti maikadua ti pila.

Narigat pay ti makuremes a suson. Buisit! Indayamudom ti sumarsaruno ti pila.

Alaenyonsa met aminen. Mangibati kay’ met a. Inpukkaw ti adda ti likod ti linia.

Kua, agmermerienda pay la’ng dagiti agit-ited. Inridis met ti adda iti sango ti lamisaan.

Dikayto met agagawa. Kuna ti agpappapila. Naitupak ti coke.

Aganakkayto met ti saanyo a mapakan! Indayamudom ti agisupsupot.

Nataysan! Inriaw ti adda iti tengnga. Naudatal ti adda iti sangona.

Natalimudaw ti bisinnan a! Naikuro dagiti nakapila ngem awan ti simmina ti linia.

Mapukaw met dagiti bangkag ket mapagbalin dagiti lunglungog a balbalay dagiti sumilsileng a kotkotse. Dagiti tangtangkig ken turturod ket agbalin a lona ti panagpak-ol ken panagkamat ti bassit a bola sa met laeng maisyot ti bassit nga abut. Maisa ti waya a pagatumeng a kas tanda ti panagballaigi ti bola nga agapon ti narabaw nga abut.

Segsegem a nasayaat, ‘pia la nga adda ramanna. Ti lakay.

‘wan met segsegnan. Pinattugak pay la’ng ‘di kalman ti napudot a danum. Ti baket.

Istoria met laengen ti buggoong ta ngumina metten amin nga asin. Adda met ngaminen royalty ti mangpatent ti proseso ti panagsana. Maalumiim payen ti tammudo a maitarget ti asin. Pati ti panagsegseg ket mapatent metten ni daytay akinkukua ti pinakbet.com.

Kamatem a ket manmano tay’ a makasida ti kastoyen.

Ana’t di ket puro met selselopin ti addadtoyen ne!

Mapuhar met amin nga igid ti baybay ket tumpuar dagit adu a kalkalapaw. Agbuteng met dagiti tarukoy nga agaramid ti abut ti aplaya ta agpisawpisaw dagiti rinibribon a saksaka.

Daytoy man ne dagiti pictures. Scanem.

Paggarawek. Ikkak ti animeysionna tapno kasla pudno.

Agpatingga met laengen dagitoy nga screen savers ti dakkel a kompyuter a mangkontrol ti panunot nga agstand by mode a maikabitkabit iti tunggal kuarto a maaddaan numero. Maibawal ti sleep mode ti daytoyen a panawen…

Beep tit tit tit… ket main-inut a maguyod ti nakem. PAKDAAR: Maiparit ti Agtagainep! Breaching the line of sleep mode…

*****

Bigla a malidlid dagiti mata. Ket mabulosan ti mapilpil a suyaab..

*****

Agkunulkunol ketdi dagiti nakabarong manipud ti maproseso nga ubbak ti saba. Pati ubbak ti saba addan ti agtagikua. Lakatan, adda. Tundal, adda. Dippig, addan. Balayang, ket adda metten. Pati bulong ti saba, adda tagna.

Saan met nga agsusurot ti datana dagitoy. Makaulaw. Kuna ti nakabarong ti lakatan.

‘dika makatagari’dta ket ‘da dumdumngeg. Bilin ni Boss ‘di isu. Kuna ti nakabarong ti tundal.

Saan met nga us-usto dagitoy ne! Kuna ti nakabarong ti dippig.

Usto wenno saan, isu met la’ng nga isu. ‘didanto met laeng maawatan. Kuna ti nakabarong ti balayang.

Masiksikuran dagiti nakabarong a mangsumsumar kadagiti detalye ti kari ti ili a napabileg. No maminanon a maulit-ulit. Madagdagullit. Agtayab payen ti kotse ngem saandan sa metten a masumar ti probabiliti dagiti kari.

Kotse! Kunak ti tumayab.

Saan jiplin kuna met dagiti adda ti likod.

Adda payen pangtiliw ti kimmat a pangcharge kadagiti lugan…huuaaah!

*****

Mabaliktad sa metten ti panawen ta fastforward metten…

Rewind….

*********************************

Nagkullaisegak ket naiguyodko ti ules. Naitakkab iti ulok ngem simmirip met dagiti dapanko a dagus a sinippit dagiti lamok a nalisayan.

Anak ti kimat ti naidayamudomko nga inanusan a minuttalengan ti nakakuadro a ladawan. NakaLCD ket tunggal sagid ket agsukansukat ti picture. Touch screeen. Sa bigla a naglidem. Agkirem-kiremak. Sepia metten. Mapirpirsay pay ketdin.

Napakukotak. Ket nagduaan ti imak a pinisel ti rusokko. Naggaradugod. Hay…

Nalpas ket ngatan ti maikatlo a bansada dagiti taraok ti kawitan. Aglawagen. In-inut a nagkalma ti panagurokko. Naunnat dagiti imak ket naamilko dagiti katay. Sinapul dagiti sakak ti tsinelas ket in-inut a nagyanasyas a nagturong ti CR. Natimonan ti rayod ket naipisok ti angseg ti nakibor met laeng nga agseg idi sardam. Nagmurmurayan dagiti imak a sinapul ti gripo ket napusipos sa naitaya ti ngiwat a nagapunan ti nabangles a katay. Nawayawayaan dagiti mata ti mukat. Ket pimmigsa ti panagsay-opko iti bumbumlad a kinirog a bagas.

‘wanen ti bagas. Daytoy laengen ti pamigat. Ni baket.

Nagkiremak.

Dagiti ubbing? Siak.

Nakaturogda pay…

Agtagtagainepda met. Tinaliawko dagiti ubbing.

Ammok nga adu dagiti natagtagainepko ngem nairis met aminen. Ket ita, sang-awak manen ti kape a kinirog a bagas ken ti bimmingkol a kilabban ti NFA a paluknengen ti danum ti kape. Naragsakak ketdi a mangpasungad ti panagsugigi ken panagdigosko iti uppat a tabo a danum.

Ita a bigat, ti bigat ti kalpasan ti maysa manen a kalman, urnongek amin a pappapel a naiwara iti kalsada a kasla met laeng panangalikumkomko kadagiti nairis a tagtagainepko. Iti puestok ket isu iti ayan ti amin a kinabaknang: Commonwealth Avenue. Ti dalan ti awan naidadduma a kinabaknang!

Anusak dagitoy a pappapel. Umanayto metten nga 18.25 ti urnongko a binbinteng. Inton rabii, wen, inton rabii, ikidemkonto manen ti agfastforward…

About Ka Loren
Siak ni Florentino B. Lorenzana, maysa a Filipino, Ilokano ken Pangasinan. Naiyanakak innem a bulan kalpasan ti deklarasion ti Martial Law ditoy Pilipinas. Madama a makumikom iti tignay kooperatiba.

2 Responses to Tarimbangon (naukir)

  1. Agyamanak Maestro. Uray ania’tan a porma, ‘da la ketdi maisurat…

  2. aurelioagcaoili says:

    Mayat. Kastoy ti makuna a non-fiction narrative.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: