Tarimbangon

Matungday ti panagurok. Agsardeng. Agsarimadeng ken main-inut a maituloy iti panagngariet. In-inut a maukas ti salikepkep iti pungan. Agbuabo bassit ti misuot. Hay…maiyunnat ti takiag ket sapulen ti dapan dagiti tsinelas iti sirok ti papag. Agsakuntip ti panagsuyaab ket agyanasyas ti tsinelas a mangsapul ti gurit nga agturong ti ruangan ti CR. Simmurot lattan ti agong ti simngaw nga angseg ti di pay naiflush a panagisbu idi sardam. Pinagduaan dagiti ima ti rayod ket maipaturayok ti angseg ti sitatangad pay laeng a ridep. Huh…. Manayegteg ti lasag ket maipisok manen iti sapin. Maibuelta ti bagi ket manen masurot ti desdes nga agturong ti idda. Uray la nga agbissayot ti folding bed a mangsarapa ti dagsen ti maitupak a patong, sa ti maibalat a bukot. Maipasabat manen ti panagsaep ti mabangles a katay a maudatal iti pungan.

In-inut a mabarusngi dagiti darikmat ket agsubli iti nakabarangabang a tagtagainep….

Agtutukkuong to dagiti ubbing a mangrikus iti banga nga apin laengen a ti matda manipud ti saggagaysa a panagaklo. Pandan, ti apin, ti kakaisuna a maisagpaw ti lugaw a mapilaan ti 18.25 laeng a puro binteng. Maiyan anay met lattan a ti panagpayubyob ti asuk a mangilemmeng ti panagsaibbek met ti ama a saan a makaitured a mangtaliaw ti panagtutukkuong dagiti ubbing. Maikurimed ti panagsirip no ana ti kuaen dagiti ubbing a mangsepsep ti apin. Ti mabilot a mapaasuk ket ti makunes a diaryo a pakailanadan ti ngirsiit ti presidente nga agsona. Ti ina ket pagduaannanto nga tapayaen ti rupana a kasla ti tapaya ket makaagas ti ulaw a gapuananto ti lisay…

Matnag ti pungan a madanog ti saan a mapuotan a panagpungtot. Masipat ti takiag nga aggagatel ta pagngarietan metten ti lamok.

Uray pay ket ngata ti lamok ket agulser ta mapukaw met ti nalabbaga a daran. Agpusiaw met aminen a kayumanggi. Awan metten ti parya ken kalunay a magulay. Istoria met laengen ti buggoong ta ngumina metten amin nga asin. Adda met ngaminen royalty ti mangpatent ti proseso ti panagsana. Pati ti panagsegseg ket mapatent metten ni daytay akinkukuanto ti pinakbet.com. Agpatingga met laengen dagitoy nga screen savers ti dakkel a kompyuter a mangkontrol ti panunot nga agstand by mode a maikabitkabit iti tunggal kuarto a maaddaan numero. Maibawal ti sleep mode ti daytoyen a panawen…Beep tit tit tit… ket main-inut a maguyod ti nakem. PAKDAAR: Maiparit ti Agtagainep! Breaching the line of sleep mode…

Bigla a malidlid dagiti mata. Ket mabulosan ti mapilpil a suyaab..

Agkunulkunol ketdi dagiti nakabarong manipud ti maproseso nga ubbak ti saba. Pati ubbak ti saba addanto ti agtagikua. Lakatan, adda. Tundal, adda. Dippig, addan. Balayang, ket adda metten. Pati bulong ti saba, adda tagna. Masikuran dagiti nakabarong a mangsumarto kadagiti detalye ti sona ti presidente. Agtayabto payen ti kotse ngem saandan sa metten a masumar. Kotse kunakto ti tumayab, saan jiplin kunadanto met. Adda payen pangtiliw ti kimmat a pangcharge kadagiti lugan…

Mabaliktad sa metten ti panawen ta fastforward metten…

Rewind….

Nagkullaiseg ket naiguyod ti ules. Naitakkab iti ulo ngem simmirip met dagiti dapan a dagus a sinippit dagiti lamok a nalisayan.

Anak ti kimat ti naidayamudom nga inanusan a minuttalengan ti nakakuadro a ladawan. NakaLCD ket tunggal sagid ket agsukansukat ti picture. Sa bigla a naglidem. Sepia metten. Mapirpirsay pay ketdin.

Napakukot. Ket nagduaan ti ima a pinisel ti rusok. Naggaradugod. Hay…

Nalpas ket ngatan ti maikatlo a bansada dagiti taraok ti kawitan. Aglawagen. In-inut a nagkalma ti panagurok. Naunnat dagiti ima ket naamil dagiti katay. Sinapul dagiti saka ti tsinelas ket in-inut a nagyanasyas a nagturong ti CR. Natimonan ti rayod ket naipisok ti angseg ti nakibor met laeng nga agseg idi sardam. Nagmurmurayan dagiti ima a sinapul ti gripo ket napusipos sa naitaya ti ngiwat a nagapunan ti nabangles a katay. Nawayawayaan dagiti mata ti mukat. Ket pimmigsa ti say-op iti bumbumlad a kinirog a bagas.

Ammok nga adu dagiti natagtagainepko ngem nairis met aminen. Ket ita, sang-awak manen ti kape a kinirog a bagas ken ti bimmingkol a kilabban ti NFA a paluknengen ti danum ti kape. Naragsakak ketdi a mangpasungad ti panagsugigi ken panagdigosko iti uppat a tabo a danum.

Ita a bigat, ti bigat ti kalpasan ti sona, urnongek amin a pappapel a naiwara a kasla met laeng panangalikumkomko kadagiti nairis a tagtagainepko. Iti puestok ket isu iti ayan ti amin a kinabaknang: Commonwealth Avenue. Ti dalan ti awan naidadduma a kinabaknang!

Anusak dagitoy a pappapel. Umanayto metten nga 18.25 ti urnongko a binbinteng. Inton rabii, wen, inton rabii, ikidemkonto manen ti agfastforward…