Tignay ken Tagainep (Repost)


Maikasangpulo ti oras, rabii:
ti kingki ket agkirem-kirem
ket ti bulan nagindidi ti likudan ti ul-ulep,
agtagtagainep dagiti kayo ti adu a laylayus,
ti laylayus a maidarusdos iti lukong ti puso
ti darasudos a manglayus iti umok ni Namnama.

Maiyab-abel met ti rupa ti panagdara ti puso.
Iyar-arasaas met ti angin ti idadateng
ti saguyepyep a rugi ti salmo nga agtungtunglab
napasam-it man ti sermon,
addaan wenno awanan rason
ken panamati, agtukiad latta a mangbilang
kadagiti napuyatan nga arimpadek ti rabii
iti daytoy a tagainep.

Dagiti anniniwan ti gapu ket umay,
lumabas, agkatawa, agsangit:
ti alingasaw ti dara a tapok,
ti barabad ti dara,
ti anglem ti barabad a daradara,
ken ti nadait a nausar a balbala ket isu
ti saksi ti ingel dagiti dangadang
ti as-asug a nauyos,
ti nababaut a laglagip
ti biag a nagbirok kenni Crispin
ken ti Basilio ti nagudua a panunot a pumaypayapay
iti umel a panagpakada ti isusubli ni Namnama.

Nabunyaganen ti natay a dara ken asin
ni Agcaoili dagiti magna nga agpilpilay ken ayat.
Kadre met dagiti sarsarita ti rinnupak
ti uneg ken ruar iti dayta a panagdalliasat.
M-16 ti aglatlati ngem nakakasa ti naanus a kadua,
ti an-anib ken ti kalasag nga imnas
iti panagsurat manen ti daniw sadiay turod
ken sadiay bakir sadiay senado.

Iti ulimek ken ti panagulimek adda
di-pay-nalpas-a-gubat: ti dangadang ti baet ti pispis,
ti dangadang ti baba ti alipuspos,
ti dangadang ti ngato ti rusok,
ti dangadang ti batog ti puseg-
ti bisin a nailimed,
ti apges ti kamet ti dangadang ti baet ti sellang.

Iti ipapatay ti rabii
ti tungal binnatog ti tagainep,
ti tignay agbibiag,
ti tignay agbitbitin
iti maymaysa-maudi a biag.

(Binatingting ti parbangon dagiti kampana
ti altarko ket adda baringkuas a sumango ti baro
a bigat ti naaladan ken nagkallautang a tagainep.)

Saanen nga agrimat dagiti silaw
a pakdaar ti maikanem ti bigat a nabartek .
Ti tignay rumsik manen ti baet dagiti kullaiseg
ken baringkuas ti sardam ken parbangon.

About Ka Loren
Siak ni Florentino B. Lorenzana, maysa a Filipino, Ilokano ken Pangasinan. Naiyanakak innem a bulan kalpasan ti deklarasion ti Martial Law ditoy Pilipinas. Madama a makumikom iti tignay kooperatiba.

6 Responses to Tignay ken Tagainep (Repost)

 1. agyamanak kabsat…igatangannak man met ti domain he he heh ehe.

 2. brainteaser says:

  Hello, gayyem!

  Ania ketdin a makapaapal ti gapuanan ti lapismo! Nagtadem! 🙂

 3. agyamanak apo penshadow iti iyaagibasyo.

 4. penshadow says:

  Daytoy ti makuna a daniw.

 5. Ka iliong says:

  Kasta ti agpanablaag.

 6. Pingback: No apay a tignay ken tagainep… « Tignay ken Tagainep

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: