Adda Arte ti Pungtot ti Saltek

Agpungtot met uray ti saltek nga agpadaan
kadagiti darikmat nga agsangpet.
Maisagud met ngamin dagitoy kadagiti check point
wenno choke point dagiti mareppet a supot
sadanto met manen maisaluksok a kas pasuksok.
Tsk tsk tsk a lattan ti agallangongan kadagiti diding
sa met laeng sumurot kadagiti tubong
dagiti bautek a dumugsol kadagiti pasuli
ti pagsasabatan dagiti sallabawan didiay senado
didiay met palacio
uray met ditoy abong.

Adda met ketdi rag-o ti rikna no kasta
nga adda maipalsi-it a tanektek
kas tanda ti panagsangpet ti kuarta
kas tanda ti panagsungad ti sangaili
kas tanda ti sangkailian kunak koma a
sumurong ket makiranget ti sipnget.

Agtayyek dagiti mata ti saltek
ket makulkol a kas alipuspos
agpungtot sa in-inut
a dumupir kadagiti akin-iggem
ti binulbulod a raya ti giya.
Ket: masiim dagiti agrikusrikos a simutsimot
santo masipdut ti puot ket agpukaw
ti damag dagiti naisagud a darikmat
ti damag dagiti nareppet a sinupot.

Tsk tsk tsk latta manen ti agaweng kadagiti diding
sa met laeng sumurot kadagiti tubong
dagiti bautek a dumugsol kadagiti maipaspasuli
ta agsasabaten dagiti sallabawan didiay salas
ti husgado ti senado ti palacio.

Bulodek man ngarud daytoy,
ngamin kastoy ti kur-it:
ti agtultuloy a tanektek ti apagsipnget
ket: Hah! Tsk tsk tsk.
Adda arte ti pungtot ti saltek!

rugi laeng a

adda arte ti pungtot a bulodko
ket saan laeng a kinni wenno panagisubo
ti tammudo ti ammok…(addanto tuloyna)

Pamedped ti Agraraman

(Inpanablaagko ti bisinko ket dinaniwan metten ti Maestro. Kenka, Ka Agca, agyamanak.)

Saan sa a mataliaw dagiti definision
ti isu amin a panagsalamangka:
masibbarot dagiti kanito
ket mairikusrikos kadagiti dalan
ti panagindidi dagiti pasurot ti ugaw.
Mapakan no adda gasat ti baet ti aripapa
ti kapisi a darikmat wenno maipalnaaw
ket makalambre ti ummong dagiti tedda,
ti makurimes a lugaw ti ulila a puted a drum.
Ania ngarud, Ka Agca, ti maisalda nga anges
ti kailian no maipaidam metten uray angin?
No ti kanito ket maungaw, awan metten
ti gaway nga agkukot a kas fetus:
ti manglagip ti raman ken ramen
ti CSM a rasion a parupa ti kinakuttong
(CSM-Corn Soya Milk, diaske!)
ti kunam a maregreg ti trianggulo a papel
ta idin ket nabayagen a ti papel ket biray
dagiti namnama a maipaanud kadagiti aripit.
Saan kadi nga adda pay kur-it dagiti gangannaet
a kas: Tidak Untuk Diperdigankan
(diak ammo daytoy a sao, diaske manen!)
Not for Sale ken Hindi Ito
Ipinagbibili from the People of USA?
Riwriw met dagiti doliar a mautang
ken maikaratay ta kurang metten dagiti bulsa
dagiti agraraman. Naimbag pay ket a ti pusa
ta agammusay santo manen agidda
nga aguray ti matnag a saltek.
Amangda pay ti kalding iti panagngatingat
ken awanan ti pannakaipdok.
(‘imbag pay ket ti kalding ta adda mapespes, sal-at!)
Nalaklaka laeng nga ipatli ti bakbaka,
maurot-urot santo maikuribot ket maipakan ti baka
manglaylay met iti tikag ken uray pay
adda mataya a dam-eg kadagiti bulong ket marsaat met
ngem ti mangalut-ot ken mangakkal ti bagi manipud ti kadena
de amor nga abungot dagiti aginkukuna
maputed man ti puon ngem agkarayam met latta dagiti sanga.
Ita, ibagak manen a kastoy ti definision
ti isu met laeng a salamangka:
masibbarot ket maungaw dagiti kanito.
Saankon san maanusan ti anglem
dagiti insenso a mairikusrikos kadagiti purked a sasanto.
Asidegen nga agkukot dagiti ramay ket agsana
a pumiltek ti butillog dagiti rayod
uray pay ngata agkorona ken agtapis ti balitok
santo agdeppa nga agbabawi saan a mapakawan
ti angseg daytoy isbok. Dayo! Dayo!
Huuhh! Hahhhhhh……
Daytoyen ti pamedped…
Animal ketdi! ti maiwarsi.

Panagsibarut ti kanito

Awan sa metten oras a para iti daytoy lunod a panagsurat, panagpanablaag, ken ania pay a pakasikurak ditoy a lugar wenno abong. Umanay sa met laengen ti panangilukat ti tawa ken panagbilang ti simmangbay a tugtugot, yos.

Masibbarot met aminen a kanito iti panagsapul ti kakaisuna a siping kas pamedped bisin wenno saraaw ti agngangnganga a ngiwat dagiti pinutot. Duada pay laeng ket kasla met dataon agbullad a mangsango kadagiti maigabur a pappapel ditoy sanguanan. Saan payen agsusurot dagiti pirma ken kur-it. Appo ta nagrigat ket ti agsibbarot ti uray apagkanito laeng.

Itatta nga inbislinko daytoy a kur-it, adda madama nga agpaspasulpeng a dua a Branch Managers ti cooperativa ditoy ayanko nga branch. Kunak: agsursuro kayo nga agkudkod ti nagatel dita panunotyo laeng. No agtuloy kayo, saanyon a masango nga igaw-at ta ramayyo iti parte a nagatel. Yos! Nagngangada ket kasla agawidan san, he he he. Kunak manen: Agkubbo kayo a mangisakad kadagiti gagem ken arapaap dagiti pada tayo a mamirmiraut. Awan ti mauray tayo a gasat a kasla ken Marimar. Awan ngamin ti agbida a pobre, piman. No adda man, matay met ken kriminal. Animal ketdi! No adda man ti rugi laeng ket bigla met laeng a bumaknang. Ania itayen iti tawag daytoy iti latin wenno francis? A, diak ammon basta adda awagda iti sabali a pagsasao.

Ania pay ngarud, dawatekon a ti anusyo nga aguray barbarengli addanto met laeng nasayaat a maipanablaag. Agyamanak ketdi a ti kinanayon nga idadanonyo uray awan man laeng iti maidasarko a pamedped.

Agtangep pay a kadi dagiti ngiwat dagiti pitpitingko ken mangegko koma met ida nga agtik-ab.