rugi manen


i.

Adda ranget ti baba ti alipuspos.

Wen, adda latta saan a makaidna a rikna a rumkuas. Masapul ti iruruk-at kadagiti kaltaang. Adda a kanayon kaniak ti paltiing dagiti palipal. Dagiti siba. Iguyodnak ti tagainep a maanninaw kadagiti dagensen ti sinnaayko. Mulagatak no kuan ti kisame. Sadiay adda latta ti alutiit nga agsisiim ti lamok a saan pay a makaturog. Nagkirem pay ti alutiit. Wenno, siak ngata ti nagkirem. Nagkuti ti ipusna. Sinirigna ti lamok. Nagkayab met ti lamok a nangapras ti pudot ti flourescent. Lumitemen ti flourescent. Nabayagen a saan a nasukatan. Nabalkot ti tapok. Iti suli kasla kurtinan ti cobwebs. Agngisit metten gapu iti tapok a kimpet.

Inunnatko ti imak. Agpipikel. Kasla adda sagbabassit a kinnit ti lasagko. Dinanog danogko ti angin. Inwalinko ti nakalukot pay laeng nga ules. Naangdod pay ketdin daytoy punganko. Nalitem. Ti kobre de kama numanpay mayat pay laeng ti unnatna, kasla agngisit metten. Inaprosak. Pinampagko. Nagkayab ti tapok.

Diak pay gayam nailukip daytay jalousie. Malagipko. Timmaderak a napan idiay ayan ti tawa. Kasla nagdagsen ti sakak iti panagriknak. Dua laeng nga askawko iti kaadayok iti tawa. Maymaysa laeng ti tawa daytoy a silidko. Sumarang iti daya. Inwalinko ti kurtina a blue. Pununggosko nga inreppet. Tinapok metten. Nakusnaw pay ketdin ti asul a marisna. Linukipko ti jalousie.

Adda salimsem ti kayab ti angin. Immangesak. Pinunnok ti angin ti barak. Nagpangato pay ti abagak. Kasla rimmakab pay ti barukongko. Pinilitko a tiniped ti angesko. Kayatko a taginayonen koma ti bang-i a naipalais. Siniripko iti ruar. Adda silnag ti darudar a sumirsirip kadagiti baet ti bulbulong ti duoganen a salamagi. Mula pay lang daydi Apongko Lakay daytoy a salamagi.

Narnekanen ti rabii. Awanen ti arimpadek. Adda laeng bassit a sagawisew ti angin, maniswes ti bulong ti kawayan iti asideg ti salamagi. Nagsubliak iti ayan ti katrek. Intugawko a kasla nakamaskaad iti ikingna. Innapputko ti rupak ket intukolko dagiti sikok iti agsumbangir a tumengko. Kasla agbibineg ti pingpingko a maaprosan ti adda kalionan nga imak. Nalanit ti rupak. Intanguak ti rupak idi kaslan agapges ti matak. Linidlidko saak nagkirem-kirem. Kasla adda agragot a tubbog.

Sinangok ti lamesita ken ti tugaw nga ayanko itattay. Ditoyak a nakaballulong a nakatangad iti alutiit nga agsisiim iti lamok sakbay nga inlukipko ti jalousie. Adda pay laeng dagiti librok. Adda pay laeng ti folder nga ayan dagiti sinuratko a saanko pay a nalpas, wenno, nalpasko ngatan ngem saan met a naurnos ken naipatulod a maimaldit.

Wen. Ti alutiit. Awanen.

Awan metten daytay lamok. Kasla pay ketdin agkudrep ti flourescent.

Manon? Mano kadin a kalgaw a saanak a nakaumay ditoy?

Adda ngata met umok ti alutiit?

Adda ngata met umok ti lamok?

Masapul kadi amin ket agapon?

About Ka Loren
Siak ni Florentino B. Lorenzana, maysa a Filipino, Ilokano ken Pangasinan. Naiyanakak innem a bulan kalpasan ti deklarasion ti Martial Law ditoy Pilipinas. Madama a makumikom iti tignay kooperatiba.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: