libay


(An’a ngarud? Kastoy kami a lattan.

Ni Manang Josie. Anakan.
Nagtagibalay. Natay.)

Aglabas met sagpaminsan ti lagip
A kas met pannakalipat ti bolpen
Ti tinta a mangdalapus ti likaong
Ti kalsada ti makunes a papel
Ti biag. Maisis dagiti tugot
Ti naggapuan ket matippay a kasla tagainep
Ti panagriing. Maalut-ot dagiti muhon
A beddeng ti itatta ken idi kalman
Ti am-amangaw a sirmata
Iti bigat a naiwawa. Kas man maysa a tugkel
Wenno pasiraw-it a madalapus ti ereser. Mapunas
Santo maungaw a kas met dagiti binnatog a kaikarian
A lugar dagiti al-alian a padeppa, rurog
Ti ar-artiok a gloria.

Mairidis ti lagip ken ti lipat iti lipit
Ti sellang ti naikurimed a panaginnala. Maipilit
A maikalkag ti sungani a gemgem ti sangalabba
Nga A ken ti sangareppet a Ba ket mawara. Agsinnurot
Ti bagi ken ti kungkong a kas anniniwan
Ti agsangbay a sipnget a talawataw.

Agpipikel ti piskel ti bisaleg
Ken saraaw. Saan a maunnat ti siket
Ti bisin dagiti bubussog.
Aglusdoy ti padak a miraut
Ket agingat ti butirog ti sukisok a butillog.

Agpapadan ti apros ti karinio ti parbangon
Dagiti sainnek ti pannakaidugmam.
Kas met laengen sardam ti maitungpa a labay
Manipud ti punganay ti gelgel ken salapay.

Agtitiponen ti katay ti ul-ulila a dulang
Iti buteg ti maisaluket a daing ti datar.
Ket agasimbuyok ti atong. Sadiay
Adda langsi a palais ti pannaka-adik
Ti naanglem a libay.

About Ka Loren
Siak ni Florentino B. Lorenzana, maysa a Filipino, Ilokano ken Pangasinan. Naiyanakak innem a bulan kalpasan ti deklarasion ti Martial Law ditoy Pilipinas. Madama a makumikom iti tignay kooperatiba.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: