Anito ti Dangadang


natebbag ti rabii.
pinidut ko ti nakem,
ti tagainep ti maysa
a talimpungaw nga angot
ti dara a naiparakupok.

addan dasar-sagana,
nakasagan dagiti dasar:
ti lebben dagiti kammet,
ti ngayemngem a kammet,
ti kammet ti bisin,
ti mabisbisinan a kammet,
ti kammet ti angin.

aahh, nagudua ti nakem
ti nasukdal a nakem,
ti gemgem ti nakem,
ti nakem a nakagemgem,
ti tag-ay ti gemgem
ti manakem a gemgem.

isu, wen, isu:
ti anito ti kalasag,
ti anito ti kombat,
ti anito ti komoplads,
ti anito, wen, ti anito
ti dangadang.

agburek ti kusay
ti gagem ti gemgem a naitag-ay.

About Ka Loren
Siak ni Florentino B. Lorenzana, maysa a Filipino, Ilokano ken Pangasinan. Naiyanakak innem a bulan kalpasan ti deklarasion ti Martial Law ditoy Pilipinas. Madama a makumikom iti tignay kooperatiba.

4 Responses to Anito ti Dangadang

  1. Hi, JM Leslie, thanks for dropping by. Maymayat koma no agsuratka iti ilokano, saan ket a tagalog.

  2. Jm Leslie says:

    Ang ganda nito tungkul sa mga anito natin

  3. Jm Leslie says:

    HI les Ang GAnda mo

  4. aurelioagcaoili says:

    more of your verses, poet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: